Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБанківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень
Читайте также:
  1. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  2. Банк, його види, операції та функції
  3. Банки як провідні фінансові посередники, їх призначення і функції.
  4. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень
  5. Визначити значення функції y
  6. Використання логічних функцій в базах даних. Функції
  7. Геоструктурні об’єкти
  8. Границя функції. Означення границі функції за Гейне й за Коші.
  9. Дайте характеристику прогностичної функції соціології.

Банківський маркетинг, як економічна категорія, виражає відношення між суб'єктами кредитно-фінансових відносин — банками, фінансовими посередниками, споживачами (фізичними та юридичними особами) з приводу задоволення потреб і вирішення проблем клієнтів банку в банківських продуктах, що призводить до економічного успіху банків і клієнтів та приносить користь суспільству в цілому.

Основні суб'єкти банківського маркетингу — комерційні банки та їх маркетингові підрозділи, кредитно-фінансові посередники, клієнти (юридичні та фізичні особи), які є споживачами банківських продуктів.

Об'єктами банківського маркетингу є: банківські продукти, банківські технології, споживачі банківських продуктів, процеси і тенденції споживчого попиту та ринковий ризик, автоматизовані системи обробки інформації, комунікаційні системи.

Банківський маркетинг— це філософія, стратегія й тактика банку, що спрямовані на ефективне задоволення потреб, запитів і сподівань, вирішення проблем існуючих і потенційних банківських клієнтів шляхом успішної реалізації на ринку банківських продуктів, які враховують тенденції розвитку ринку та приносять користь суспільству завдяки управлінню активами і пасивами, прибутками і витратами, ліквідністю банку, рівнем ризику його операцій.

Головне завдання маркетингу в банках полягає в орієнтації їх діяльності на потреби конкретних споживачів. Банківський маркетинг – це пошук банком найбільш вигідних ринків банківських продуктів з врахуванням реальних потреб споживачів. Тому задачами маркетингу є:

- визначення існуючих і потенційних ринків банківських послуг;

- вибір конкретних ринків і встановлення потреб клієнта;

- визначення довго- і короткострокових цілей для розвитку нових видів послуг;

- впровадження нових видів послуг в практику і контроль банку за реалізацією програм їх впровадження.

Можна виділити чотири основні групи функцій банківського маркетингу: аналітичні, виробничі, розподільно-збутові та управлінські. В таблиці 4.1 розкрито зміст кожної функції та очікуваний ефект, отриманий в результаті їх реалізації.

Розробці маркетингової стратегії передує сегментування ринку, під яким розуміють умовний розподіл ринку на групи таким чином, щоб усі члени групи однаково реагували на заходи маркетингу – ціноутворення, характеристики продукту, канали доставки, методи стимулювання.Банки проводять сегментацію ринку за принципами:

- продуктовим (ринок кредитних, операційних, інвестиційних, траст-послуг);

- клієнтським (власники нерухомості, корпорації, державні установи, населення і т.д.).

 

 

Таблиця 4.1

Характеристика функцій маркетингової діяльності в банках

 

Функції Зміст Очікуваний ефект
Аналітичні Вивчення ринку клієнтів, продуктової структури конкурентів Якісне і кількісне зростання клієнтської бази. Зростання ресурсної бази
Виробничі Організація надання банківських продуктів (послуг), упровадження нових технологій. Забезпечення якості і конкурентоспроможності банківських продуктів Зростання прибутку за рахунок впровадження продуктів і застосування нових технологій. Збереження і підвищення рейтингу банку
Розподільно-збутові Розробка і здійснення товарної (асортиментної) і цінової, збутової і комунікаційної політики в банках Одержання прибутку. Інтегрування цілей і результатів роботи всіх структурних підрозділів, поліпшення якості банківського продукту
Управлінські Планування на тактичному і стратегічному рівнях, інформаційне забезпечення маркетингу, контроль Синергія взаємодії. Об'єднання всіх елементів менеджменту банку та зв'язків між ними у функціональну систему організації та контролю за результатами діяльності

 Ознаками, за якими банки проводять сегментацію є:

- географічна;

- демографічна (соціальний, професійний і віковий склад населення);

- психологічна (поведінка, культура, традиції);

- геодемографічна (поєднує географічну та демографічна).

Маркетингова діяльність тісно пов’язана із збиранням та опрацюванням різноманітної інформації. Інформаційну базу для ефективного керівництва діяльністю банку в умовах конкуренції дають змогу сформувати маркетингові дослідження. Найприйнятнішими методами збирання даних у клієнтів (первинна інформація) є анкетування, опитування, бесіди. Вторинна інформація – це дані подані в опрацьованому вигляді, наприклад статистичні дані про обсяги продажу, чисельність та доходи населення, аналітичні звіти та ін.

Об’єктами маркетингових досліджень, що проводяться банками, можуть виступати значна кількість факторів (табл. 4.2).

 

Таблиця 4.2

Об'єкти маркетингових досліджень та їх зміст

 

Об'єкти досліджень Комплекси завдань, що підлягають вирішенню
Дослідження попиту • Сегментація ринку • Мотивація • Визначення споживачів • Прогнозування попиту • Аналіз життєвого циклу попиту
Дослідження конкуренції на ринку • Виявлення конкурентів • Аналіз діяльності конкурентів • Визначення «сильних» і «слабких» сторін продуктів-аналогів і продуктів-лідерів • Оцінка конкурентної позиції своїх продуктів
Галузеві дослідження • Визначення загальної кон'юнктури досліджуваної галузі та суміжних галузей • Визначення потенційних партнерів
Дослідження загальних розділів діяльності • Дослідження розвитку технології і науково-технічного прогресу • Дослідження економічного, технічного і наукового розвитку в національному та міжнародному масштабах • Вивчення впливу державної політики, міжнародного становища, громадської думки й інших чинників • Дослідження демографічних, культурно-етичних та інших чинників • Моделювання образу «ідеального» продукту • Виявлення обмежень: вимоги безпеки, відповідність різним, у тому числі міжнародним, стандартам
Дослідження чинників підвищення прибутковості бізнесу • Визначення необхідного (оптимального) продукту • Формування ціни • Визначення витрат на надання послуг • Дослідження каналів розподілу • Вивчення спектра продуктів і послуг • Виявлення нових можливостей (призначень) продукції та можливості заміни одних продуктів іншими
Побудова матриці «Освоєння товарів — ринок» • Визначення типу ринку («новий», «старий») • Позиціонування продукту на ринку • Визначення динаміки ринку

 
Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 40; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты