Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види обліку і їх призначення
Система обліку складається з оперативного, статистичного і бухгалтерського обліків.

Оперативний облік полягає у своєчасній реєстрації діяльності підприємства в момент здійснення подій і забезпечує прийняття поточних управлінських рішень. Залежно від характеру об'єктів, що обліковуються переважно використовують натуральні та трудові вимірники. Грошовий вимірник використовують не як узагальнюючий, а лише у випадках, коли цього вимагає характер об'єктів, що обліковуються (наприклад, для контролю за виконанням договорів поставки, обсягів реалізації продукції та ін.). Ціль оперативного обліку - надання поточної інформації про стан ресурсів на підприємстві, про випуск продукції і її реалізацію. Дані оперативного обліку дозволяють систематично слідкувати за виконанням планових завдань, раціональним використанням ресурсів, основних, оборотних фондів, фонду ЗП.

Статистичний облік здійснюється для вивчення масових явищ при узагальненні даних оперативного і бухгалтерського обліків для встановлення закономірностей виробничої діяльності підприємств, а також аналізу виявлених закономірностей. Об'єктом статистичного обліку можуть бути окреме підприємство, галузь, народне господарство в цілому. Предметом статистичного обліку є не тільки процеси матеріального виробництва, а й інші соціально-економічні явища (чисельність і склад населення, рівень добробуту, охорони здоров'я тощо). При дослідженні явищ і процесів статистика застосовує різні вимірники (натуральні, трудові, грошовий), а також властиві їй способи опрацювання інформації (масові та вибіркові спостереження, відносні та середні величини, динамічні ряди тощо). Дані статистичного обліку використовуються для прогнозування і планування діяльності підприємств. На їх основі визначають середні величини, зміни показників у динаміці. Джерелом є статистична звітність, яка може бути щоденною, декадною, щомісячною, квартальною та річною. Оперативний і бухгалтерський облік підпорядковуються завданням державної статистики.

Бухгалтерський облік займає одне з основних місць в системі обліку. Предметом бухгалтерського обліку є майно підприємства, його рух в процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання суспільного продукту, а також права відносин власності які виникають при цьому. Методично бухгалтерський облік поділяється на фінансовий і управлінський.

Фінансовий облік - це процес збору, узагальнення інформації про фінансовий стан, результати господарської діяльності, прибутковість і перспективи розвитку підприємства. Він регулюється державними нормами і стандартами різних рівнів. Всі бухгалтерські документи містять встановлені реквізити. До них відносять назву і адресу підприємства, назву документа, дату складання документа, найменування сторін, що приймають участь у відповідній операції, зміни операції, а також підстави на яких вони виконується, особу, що здійснює дану операцію, суму та кількість, назви банків, рахунки сторін, коди, телефони, факси. Вірно оформлена бухгалтерська документація має юридичну силу.

Бухгалтерський облік на відміну від оперативного і статистичного здійснюється на основі документів і виражений у грошовій формі.

Записи бухгалтерського обліку здійснюють у спеціальних реєстрах і картах, книгах, а для відображення однотипних операцій відкривають рахунки. Сукупність всіх документів являє собою перелік рахунків.

В системі бухгалтерського обліку використовується система подвійного запису яка полягає в тому, що одна і таж сума, що відображає господарську операцію записується двічі: в лівій частині (дебет – надходження) одного рахунку і в правій частині (кредит – видаток) другого рахунку.

Бухгалтерський облік здійснюють за наступними напрямами: облік грошової одиниці, облік матеріальних цінностей, облік ЗП, облік основних засобів, облік витрат на виробництво, облік готової продукції.

Всі рахунки поділяються на активні і пасивні.

По кожному рахунку в кінці місяця визначають зміни. В активних рахунках загальна сума дебету більша суми кредиту, тому одержують дебетові залишки (сальдо). Пасивні рахунки мають кредитові залишки. Залишки сум на рахунках записують в бухгалтерський баланс, який визначає господарську діяльність підприємства - прибуток чи збитки.

Дані бухгалтерського обліку є джерелом для визначення витрат на виробництво, встановлення фактичної вартості продукції, здійснення розрахунку з покупцями та службовцями, для виявлення фінансових резервів щодо виконання зобов’язань перед бюджетом.

Бухгалтерський облік ведеться за чітко регламентованими державою показниками, що відображаються у формах, встановлених законодавством.

Управлінський облік - це різновид бухгалтерського обліку, який інформаційно організовує внутрішньогосподарські зв’язки підприємства, тобто зв’язки між особами, що працюють на самому підприємстві, або спрямований на управління певними видами господарської діяльності чи окремими операціями.

Ціль управлінського обліку забезпечення відповідною інформацією про стан носіїв витрат і результати діяльності. Дані застосовуються для внутрішніх потреб підприємства.

Усі три види обліку - оперативний, бухгалтерський, статистичний - тісно взаємопов'язані, доповнюють один одного, утворюють єдину систему народногосподарського обліку і ґрунтуються на єдиній первинній документації для отримання потрібної інформації. Їхній взаємозв'язок забезпечується, також, державним регулюванням питань обліку та звітності в Україні. Таке регулювання здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує План рахунків бухгалтерського обліку, національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. Правила ведення бухгалтерського обліку та складання звітності в банках встановлюються Національним банком України, а в бюджетних установах - Державним казначейством України відповідно до законодавства.Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 132; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты