Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методи обліку витрат на виробництво
Найпоширенішими методами обліку витрат на виробництво і

калькулювання собівартості продукції є: позамовний, попередільний і нормативний.

При позамовному методі об’єктом калькулювання є окреме замовлення за яким визначають прямі витрати, а непрямі витрати щомісяця розподіляються між замовленнями.

При попередільному методі об’єктом обліку є собівартість напівфабрикатів за окремими виробами в межах переділу (фази технологічного процесу).

Нормативний метод передбачає наявність нормативів витрат, що дозволяють скласти нормативну калькуляцію собівартості до початку виробництва, а після його закінчення визначити фактичну собівартість на основі включення у поточний облік витрат в межах норм; відхилень від норм внаслідок їх змін; відхилень від норм з техніко-організаційних та інших причин.

 

Лекція 9. Особливості планування собівартості на технологічній дільниці

 

Планові витрати на виробництво продукції визначаються за допомогою укрупнених показників і прямого розрахунку за таблицею 9.1


Таблиця 9.1

Кошторис виробничо-експлуатаційних витрат на видобуток фрезерного торфу

Назва статей витрат Одиниці виміру Кількість Вартість одиниці виміру, грн. Загальна вартість, тис.грн.
1. Паливо на технологічні цілі:        
1.1. Дизпаливо для видобутку фрезерного торфу (ДП) т      
1.2. Бензин і мастильні матеріали для машин видобутку        
- бензин – 1.5% від кількості ДП т      
- мастила загального призначення - 0,3% від кількості ДП т      
- консистентні мастила - 1% від кількості ДП т      
- трансмісійні мастила - 1,8% від кількості ДП т      
- моторні мастила - 5,4% від кількості ДП т      
- гідравлічні мастила - 5,4% від кількості ДП т      
Усього по позиції 1.2. т      
1.3. Вартість транспортування та навантажувально-розвантажувальних робіт, доставка пального на склад підприємства від вартості поз.1.1. %    
1.4. Доставка ПММ від вартості поз.1.2 %    
1.5. Вартість ганчір’я від вартості поз.1.2 і 1.4 %    
Усього за статтею 1        

 

2. Основна ЗП виробничих робітників        
2.1. Робітники безпосередньо зв’язані з виробничими машинами або проводять догляд за ними осіб      
2.2. Робітники на допоміжних роботах технологічного процесу осіб      
Усього за поз. 2.1. і 2.2.        
2.3. Доплати за перевиконання норм виробітку, понаднормову працю, працю в нічний час і святкові дні, за керівництво бригадою і навчання учнів на виробництві від вартості поз.2.1 і 2.2   %   до 40    
Усього за статтею 2        
3. Додаткова ЗП виробничим робітникам        
3.1. Оплата чергових і додаткових відпусток і відпусток пов’язаних з навчанням, компенсація за невикористані відпустки, оплата пільгових годин годуючим матерям і часу пов’язаного з виконанням державних чи громадських обов’язків від вартості ст.2 % 7,5    
Усього за статтею 3        
Загальний фонд ЗП (ст.2+ст.3)        
4. Прямі нарахування на ЗП        
4.1. Відрахування на соцстрах у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності % 1,5    
4.2. Відрахування в пенсійний фонд % 33,2    
4.3. Відрахування в фонд зайнятості % 1,3    
4.4. Відрахування в фонд страхування від НВВ (залежить від травматичності виробництва), для торфової галузі % 3,66    
Усього за статтею 4        
5. Погашення витрат на підготовку виробничих площ        
5.1. Від вартості підготовки виробничих площ, без меліоративних споруд % 3,79    
Усього за статтею 5        
6. Амортизація основних фондів        
6.1. Виробниче обладнання        
- машини для видобутку фрезерного торфу %    
- трактори %    
6.2. меліоративні споруди %    
Усього за статтею 6        
7. Витрати з утримання виробничих площ        
7.1. Вартість комплексу робіт з підготовки, поточного ремонту і утримання в період експлуатації виробничих площ га   70-90    
7.2. Середньорічна вартість окультурення площ, що виходять з експлуатації (прирізки) га   1200; 1400;  
Усього за статтею 7        
8. Відрахування в фонд преміювання за створення нової техніки від суми витрат за статтями з 1 по 7 % 0,5    
Усього за статтею 8        
Цехова собівартість Σ(ст.1;ст.8)        

 

9. Загальновиробничі витрати          
9.1. Витрати з утримання виробничих площ від вартості обладнання з ремонту полів %      
9.2. Основна ЗП цехового персоналу осіб        
9.3. Виробничі премії, додаткова ЗП від основної ЗП % до 30      
9.4. Прямі нарахування на фонд ЗП цехового персоналу, % від вартості поз.9.2. і поз.9.3. % 39,66      
9.5. Зношення механічного інструменту на основному виробництві (від кількості основного виробничого персоналу) осіб        
9.6. Утримання будівельних споруд цехового характеру та інші цехові витрати (Fн) га      
Усього за статтею 9          
Виробнича собівартість          
10. Адміністративні витрати          
10.1. Основна ЗП: - апарату управління   осіб     -    
- штату автогаражу, і базисного матеріального складу осіб -    
- штат пожежної охорони осіб -    
10.2. Виплата виробничих премій, додаткової ЗП % до 30      
10.3. Прямі нарахування на фонд ЗП від вартості поз.10.1. і поз.10.2. % 39,66      
10.4. Утримання споруд загальнозаводського та управлінського призначення (Fбр) га      
Усього за позиціями 10.1.-10.4.          
10.5. Податки, збори та інші невраховані витрати від вартості адміністративних витрат % до 20    
10.6. Банківські кредити % 20-25    
10.7. Сума адміністративних витрат, що списується на вантаження торфу та інші допоміжні виробництва %    
Усього адміністративні витра- ти з вирахуванням поз. 10.7        
11. Інші виробничі витрати        
11.1. Відрахування на науково-дослідну роботу, стандартизацію, геологорозвідувальні роботи, на технічну пропаганду з розрахунку на 1т валового видобутого торфу тис. т    
Усього за статтею 11        
12. Позавиробничі витрати        
12.1. Оплата за інспектування продукції, тара, упаковка та інші позавиробничі витрати тис. т   1,2  
Усього за статтею 12        
13. Витрати на охорону праці та навколишнього середовища        
13.1. Відрахування на охорону праці і навколишнього середовища від обсягу реалізованої продукції % 1,0    
Усього за статтею 13        
Усього за кошторисом (повна собівартість)        
             

 


Планування зниження собівартості товарної продукції

Здійснюється шляхом планування зниження витрат на 1 грн. товарної продукції. Розрахунок зниження собівартості продукції за факторами виконується в такій послідовності:

А) визначаються витрати на 1 грн. товарної продукції в базовому році

, коп./грн. (9.2)

де - повна собівартість товарної продукції в базовому році, коп.; - обсяг товарної продукції підприємства, грн.

Б) визначають вихідну собівартість товарної продукції в плановому році

, грн. (9.3)

де - плановий обсяг товарної продукції підприємства, грн.

В) визначають економію витрат за техніко-економічними факторами методом прямого розрахунку:

1. підвищення технологічного рівня виробництва може спричинити економію витрат за рахунок зниження норм витрат матеріалів

, грн. (9.4)

де , - норма витрат матеріалів до і після здійснення заходу в натуральних одиницях; - ціна одиниці матеріального ресурсу, грн.; - обсяг випуску продукції після здійснення заходу, натуральні одиниці;

2. зростання продуктивності праці, тобто зниження трудомісткості виробленої продукції

, грн. (9.5)

де , - трудомісткість одиниці продукції до і після здій-

снення заходу, норма годин; , - середньогодинна тарифна ставка робітників до і після здійснення заходу, грн./год.; - середній відсоток додаткової ЗП для певної категорії робіт, %; - встановлений процент відрахування на соціальні заходи, %;

Г) визначають економію витрат за рахунок поглиблення спеціалізації і розширення кооперування виробництва,

, грн. (9.6)

де - собівартість виробів виробництва, які планують розмістити на спеціальному підприємстві, грн./один.; - оптова ціна за виріб, виготовлений на спеціальному підприємстві, грн.; - транспортно-заготівельні витрати на одиницю виробу, грн.; - кількість виробів, що отримана по кооперації зі спеціального підприємства з моменту проведення спеціалізації до кінця року, шт.;

Д) визначають відносне зниження умовно постійних витрат за рахунок зміни структури і обсягу продукції :

, грн. (9.7)

де - приріст обсягу випуску продукції в плановому році, %; - сума умовно постійних витрат в базовому році,грн.

Е) визначають планову собівартість продукції

, грн. (9.8)

де - економія від усіх техніко-економічних факторів;

Є) визначають рівень всіх видів затрат на 1грн. товарної продукції в плановому році:

, коп./грн. (9.9)

Ж) визначають процент зниження затрат на 1гривню товарної продукції в плановому і базовому роках,

(9.10)

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 112; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты