Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПринципи побудови бюджетної системи України
Читайте также:
  1. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  2. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  3. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів
  4. Авторські системи
  5. Аксіома 1: Розвиток (еволюція) системи визначається деякою ціллю й інформаційними ресурсами системи, її інформаційною відкритістю.
  6. Аксіоматичний метод у математиці та суть аксіоматичної побудови теорії.
  7. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  8. Андрусівське перемир'я 1667 р. "Вічний мир" та його наслідки для України.
  9. Антикорупційні принципи
  10. Ауки України
Принципи Характеристика
Принцип єдності Єдність бюджетної системи забезпечується єдиною правовою базою і грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів і ведення бухгалтерського обліку і звітності
Принцип збала­нсованості Повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний бюджетний період
Принцип само­стійності Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів, правом відповідних органів держа­вної влади, органів влади АР Крим й органів місцевого само­врядування визначати напрями використання бюджетних кош­тів, правом Верховної Ради АР Крим і місцевих рад самостійно розглядати, а також затверджувати відповідні місцеві бюджети
Принцип повноти До складу місцевих бюджетів підлягають включенню надхо­дження та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади АР Крим, а також органів місцевого самоврядування
Принцип обґрун­тованості Бюджет формується на реалістичних макропоказниках соціа­льно-економічного розвитку та розрахунках надходжень бю­джету і витрат, що здійснюються відповідно до затверджених методик
Принцип ефек­тивності та ре­зультативності При складанні та виконанні бюджетів учасники бюджетного про­цесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі системи завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом за­безпечення якісного надання послуг, гарантованих державою, АР Крим, місцевим самоврядуванням, при залученні мінімаль­ного обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального ре­зультату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів
Принцип субси­діарності Розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами ґрунтується на необхідності максимально можливого наближення надання га­рантованих державою послуг до їх безпосереднього споживача
Принцип цільо­вого викорис­тання бюджет­них коштів Бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бю­джетними призначеннями, а також бюджетними асигнуваннями
Принцип спра­ведливості та неупередженості Бюджетна система будується на засадах справедливого розпо­ділу багатства між громадянами і територіальними громадами
Принцип публіч­ності та прозо­рості Інформування громадськості з питань складання, розгляду, за­твердження, виконання державного бюджету і місцевих бюдже­тів, контролю за виконанням державного і місцевих бюджетів

 
Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты