Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКонцептуалізація бюджетної політики на місцевому рівні
Читайте также:
  1. Вимоги щодо облікової політики виконання бюджетів.
  2. Вплив тарифної політики страховика на фінансові результати.
  3. Головні напрямки зовнішньої політики Київської Русі. Прийняття християнства.
  4. Гра „Чарівні перетворення".
  5. Гуманізм політики та політична етика
  6. Дискримінація праці. Нерівність в доходах та проблема бідності
  7. Енергетичні рівні молекул. Молекулярні спектри. Парамагнетний резонанс
  8. ЗАСАДИ державної політики України в галузі прав людини
  9. Зміст основних теорій дивідендної політики
  10. Зміст та стадії бюджетного процесу на місцевому рівні

Актуальність проблеми бюджетної політики на місцевому рівні викликана рядом причин. Першою та найважливішою є нестача фінансових ресурсів у місцевих органів влади, що не дозволяє вирішувати найболючіші життєві проблеми населення. Друга важлива причина полягає у надмірній централізації як коштів, так і управлінських рішень взагалі.

Водночас проблема фінансового забезпечення розвитку територій властива фактично всім країнам. Її суть полягає у тому, що адміністративно-територіальні утворення мають різну податкову базу та фінансовий потенціал, що є наслідком нерівномірності територіального розміщення природно-ресурсного потенціалу і продуктивних сил.

Ступінь розподілу функцій між бюджетами всіх рівнів залежить від державного устрою – федеративного чи унітарного. У федеративних країнах розподіл функцій між рівнями державного управління і ланками бюджетної системи виражений сильніше. Бюджети членів федерації несуть більше відповідальності за фінансування соціально-економічного розвитку регіонів країни (суб’єктів федерації).

В унітарних державах розподіл функцій між ланками бюджетної системи в цілому слабший, ніж у федеративній державі. Однак залежно від розмірів та особливостей адміністративно-територіального поділу країни, її політичних, історичних і національно-культурних традицій принципи розподілу функцій між рівнями державного управління та ланками бюджетної системи можуть досить суттєво відрізнятись.

В економічній літературі відсутні єдині підходи до трактування змісту бюджетної політики, розробки найважливіших напрямів реалізації, що негативно відображається на системі її провадження та ефективності. У багатьох випадках зустрічаються інтерпретації терміну «бюджетна політика» як податково­бюджетна, бюджетно­податкова, фінансово­бюджетна, фіскальна, причому це характерно як для зарубіжних, так і вітчизняних наукових джерел.

Так, наприклад, у словнику сучасної економічної теорії Макміллана (Велика Британія) наведене наступне визначення: «Бюджетна політика (або фіскальна політика)... означає використання оподаткування і державних видатків для регулювання сукупного рівня економічної діяльності».

Подібне трактування бюджетної політики наводять окремі російські вчені. Так, Борисов А. стверджує: «Бюджетно­податкова політика – політика в галузі оподаткування і витрат, спрямована на підтримання високого рівня зайнятості, стабільної економіки, зростання ВПП».У вітчизняній літературі найпоширенішим є визначення бюджетної політики, дане Василиком О. як «...сукупність заходів держави щодо організації та використання фінансів для забезпечення економічного і соціального розвитку». Підтримуючи позитивний аспект, а саме розкриття змісту політики через сукупність заходів держави, одночасно ми вважаємо, що подібне визначення стосується більше фінансової політики, а не бюджетної, хоча бюджетна політика є складовою фінансової.

Досить своєрідними є підходи Пасічника Ю. до висвітлення змісту бюджетної політики як особливого поняття. Він вважає, що «оскільки бюджетна політика формується людьми, а функціонує в реальних економічних процесах, є підстави стверджувати, що вона має об’єктивний та суб’єктивний зріз. Об’єктивний зріз – це реальні економічні процеси, які виникають у результаті суспільного виробництва і включають як основу фінансові потоки. Суб’єктивний зріз – це відносини, які функціонують у надбудові, пов’язані з людською діяльністю і проявляються у юридичних актах, прийнятті та виконанні бюджету, перерозподільчих бюджетних механізмах».Бюджетна політика на місцевому рівні – це офіційно визначені органами місцевого самоврядування цілі та напрямки розвитку бюджетних відносин, а також методи їх реалізації на місцевому рівні.

Зміст бюджетної політики на місцевому рівні полягає у визначенні курсу, завдань і напрямів діяльності держави у сфері формування й використання коштів бюджетного фонду. Відповідно до внутрішнього змісту бюджетної політики на місцевому рівні вітчизняною фінансовою наукою сформульовані найважливіші завдання:

1) розробка науково обґрунтованої концепції розвитку бюджету як важливого інструменту регулювання соціально-економічних процесів. Вона формується на основі вивчення потреб сучасного стану суспільного розвитку, всебічного аналізу стану розвитку економіки і соціальної сфери глобальних тенденцій соціально-економічного розвитку та стратегічних пріоритетів держави і органів місцевого самоврядування;

2) визначення основних напрямів мобілізації й використання бюджетних ресурсів на перспективу і поточний період; при цьому виходять із шляхів досягнення поставлених цілей, передбачених економічною політикою, враховуючи зовнішні та внутрішні чинники, можливості зростання бюджетних ресурсів на місцевому рівні;

3) ефективне здіснення практичних дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей.

Процес формування бюджетної політики передує процесу складання місцевих бюджетів та узгоджується з планами економічного і соціального розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Фактично основним документом, що визначає бюджетну політику на місцевому рівні, є програма економічного та соціального розвитку.Бюджетна політика на місцевому рівні, як основна форма фінансової політики держави, вирішує двоєдине завдання: забезпечення функціонування усіх ланок бюджетної системи та бюджетне регулювання соціально-економічних процесів. Реальність реалізації обраного типу бюджетної політики багато в чому визначається узгодженістю, збалансованістю її складових. Тобто податкова політика, політика у сфері неподаткових платежів, політика бюджетного регулювання цін, інвестиційна та інноваційна бюджетна політика, трансфертна політика, політика у сфері видатків бюджету та інші мають бути збалансованими та узгодженими у часі.

Аналіз та оцінка бюджетної політики за роки трансформації економічної системи України показує, що більшість дій так і залишаються лише намірами, декларативними гаслами, отримані результати досить часто не відповідають наміченим цілям. Звичайно, порівняно з початковим періодом становлення ринкових відносин, сучасна бюджетна політика стала більш чітко структурованою, з визначеним елементним складом. Змінено структуру бюджетних видатків, скорочено фінансування галузей економіки та надання бюджетних позичок, одночасно збільшилася питома вага видатків на соціальний захист населення і соціально-культурну сферу.

Водночас, розірвання у часі процесів законодавчого забезпечення системності бюджетної політики породжує багато суперечностей і викривлень. Так, пріоритети бюджетної політики різко змістилися у напрямку соціальних процесів. Підвищення соціальних зобов’язань держави спричинило до виникнення залежності: трансферти – підвищення цін і інфляції – збільшення тиску на чиновників у напрямку підвищення прожиткового мінімуму – збільшення трансфертів – провокування інфляції.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 31; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты