Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНеобхідність і роль місцевих бюджетів у фінансовому забезпеченні місцевого самоврядування
Читайте также:
  1. Адаптація зарубіжного досвіду здійснення місцевих позик до вітчизняної практики
  2. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування
  3. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
  4. Бюджетні повноваження місцевих органів самоврядування
  5. Валютні і резервні фонди місцевих органів самоврядування
  6. Видатки бюджетів на охорону навколишнього природного середовища
  7. Видатки бюджетів на розвиток інфраструктури країни
  8. Видатки бюджетів на розвиток промисловості, енергетики і будівництва
  9. Видатки бюджетів на розвиток сільського господарства, мисливства і рибальства
  10. Видатки бюджетів на соціальний захист

Питання необхідності та ролі місцевих бюджетів у широкому розумінні вітчизняними економістами глибоко не досліджуються. У більшості випадків це пояснюється спрощеним трактуванням як необхідності місцевих фінансів, так і місцевих бюджетів через відокремлення від держави функцій та завдань, що покладаються на органи місцевого самоврядування.

Необхідність місцевих бюджетів обумовлена:

1) наявністю держави, оскільки органи місцевого самоврядування не можуть функціонувати без держави та поза нею;

2) існуванням товарно-грошових відносин, внаслідок чого органи місцевого самоврядування можуть виконувати функції тільки за наявності відповідного обсягу фінансових ресурсів. У зв’язку з цим, як з боку держави, так і місцевого самоврядування повинні бути організовані відносини з таким розрахунком, щоб можна було мобілізувати необхідний обсяг коштів і спрямовувати їх на фінансове забезпечення суспільно значимих послуг;

3) відокремленням від функцій держави повноважень органів місцевого самоврядування. На органи державної влади й управління повинні покладатися загальнонаціональні обов’язки, які мають визначати зміст відповідних функцій (управління, оборону, керівництво соціально-економічними питаннями). Повноваження органів місцевого самоврядування мали б охоплювати вирішення тих питань, які стосуються безпосередньо територіальних громад, окремих верств населення і мають місцеве значення;

4) юридичним відокремленням суб’єктів господарювання. Відносини підприємств, установ та організацій з органами місцевого самоврядування базуються на правових засадах і передбачають спеціальні умови, за наявністю яких передбачається сплата податкових платежів у місцеві бюджети, а також одержання із цих бюджетів відповідних коштів;

5) дією об’єктивних економічних законів та закономірностей розвитку суспільства. На кожному історичному етапі їх необхідно вивчати і використовувати, враховуючи при прийнятті кожного відповідального рішення. Відступлення від вимог цих законів або їхнє ігнорування завжди було і буде причиною соціально-економічних проблем.

Місцеві бюджети посідають важливе місце в економічному та соціальному житті суспільства, що знаходить відображення у різноманітних зв’язках, які виникають в процесі їх формування і використання. Найважливіші аспекти багатогранної ролі місцевих бюджетів полягає у тому, що:1) місцеві бюджети є важливим інструментом макроекономічного регулювання, оскільки за їх допомогою перерозподіляється 1/6 виробленого ВВП України. Через місцеві бюджети проходить перерозподіл суспільного продукту між різними сферами діяльності та соціальними групами населення;

2) місцеві бюджети як інструмент регулювання економіки характеризуються досить широкою сферою впливу, високою дієвістю та гнучкістю, яка притаманна всім бюджетним важелям;

3) місцеві бюджети сприяють досягненню пропорційності у розвитку територій, що є одним з інструментів міжтериторіального перерозподілу ВВП та здійснення фінансового вирівнювання;

4) фінансування більшості державних видатків, насамперед соціального спрямування, здійснюється з місцевих бюджетів. Зокрема, це стосується фінансування соціального захисту та соціального забезпечення, утримання закладів соціально-культурної сфери, розвиток місцевого господарства;

5) місцеві бюджети є одним із джерел задоволенням життєвих потреб населення. Із місцевих бюджетів проводяться додаткової виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, допомоги та пільг ветеранам війни і праці, сім’ям з дітьми, малозабезпеченим верствам населення, одиноким престарілим громадянам, які потребують догляду тощо;6) фінансову основу місцевого самоврядування становлять доходи місцевих бюджетів, позабюджетні фонди й інші кошти. За умов, коли можливості органів місцевого самоврядування із формування позабюджетних фондів обмежені, а фондовий ринок перебуває на стадії становлення, місцеві бюджети здебільшого стали єдиним джерелом для вирішення низки проблем;

6) місцеві бюджети є головним інструментом реалізації вирішення завдань щодо вирівнювання економічного розвитку регіонів й ефективності територіального поділу праці, розвитку місцевого господарства, здійснення житлового будівництва, благоустрою і проведення природоохоронних заходів;

7) за допомогою місцевих бюджетів втілюються загальнодержавні програми, пов’язані з розвитком галузей народного господарства, насамперед, сільського господарства. Крім цього, за рахунок коштів місцевих бюджетів здійснюється підтримка вітчизняних виробників, фінансуються програми з підвищення життєвого рівня населення, створення нових робочих місць;

8) місцеві бюджети можна розглядати як основний фінансовий план розвитку територіальних громад України. Дохідна частина кожного місцевого бюджету відображає результати роботи суб’єктів господарювання, які діють на певній території, масштаби їхньої діяльності й обсяги доходів, частина з яких мобілізується в доходи місцевих бюджетів за допомогою податкових платежів.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 25; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты