Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тестові завдання
1. Інвестиції - це:

А) Вкладення в основне будівництво;

Б) Витрати на відновлення зношеного обладнання;

В) Витрати на поповнення запасів;

Г) Вкладення у капітал, тобто видатки на виробництво і нагромадження капітальних благ.

2. Основними видами інвестицій є:

А) Інвестиції в основний капітал;

Б) Інвестиції в житлове будівництво;

В) Інвестиції у запаси;

Г) Усі відповіді правильні.

3. Валові інвестиції відрізняються від чистих сумою:

А) Податкових пільг;

Б) Амортизації;

В) Трансфертів;

Г) Інфляційних втрат.

4. Інвестування доцільно, якщо:

А) Очікувана норма чистого прибутку більша за відсоткову ставку;

Б) Очікувана норма чистого прибутку менша за відсоткову ставку;

В) Очікувана норма чистого прибутку дорівнює відсотковій ставці;

Г) Очікувана норма чистого прибутку більша за рівень інфляції.

5. Приведения майбутнього доходу до поточної вартості називають:

А) Індексацією;

Б) Дисконтуванням;

В) Дефлюванням;

Г) Інфлюванням.

6. Яка існує залежність між інвестиціями та ставкою відсотку?

А) Пряма;

Б) Обернена;

В) Не існує залежності;

Г) Зі зростанням ставки відсотку обсяг інвестицій зростає.

7. Якщо домогосподарства не витрачають весь свій дохід на споживання і вкладають невитрачену суму в банк, то можна сказати, що вони:

А) Заощаджують та інвестують;

Б) Заощаджують, але не інвестують;

В) Інвестують, але не заощаджують;

Г) І не заощаджують, і не інвестують.

8. Яке твердження характеризує точку нульового заощадження?

А) Величина заощаджень дорівнює обсягові інвестицій;

Б) Величина заощаджень дорівнює обсягові споживання;

В) Гранична схильність до споживання дорівнює одиниці;

Г) Обсяг споживання дорівнює величині доходу.

9. Внаслідок дії якого чинника відбудеться зростання інвестицій?

А) Збільшення податків;

Б) Погіршення економічних умов у країні;

В) Впровадження більш продуктивного обладнання;

Г) Збільшення витрат на придбання, експлуатацію та обслуговування обладнання.

10. Лінія інвестицій не буде пересуватися у випадку, якщо:

А) Буде впроваджене більш продуктивне обладнання;

Б) Зростуть податки;

В) Зменшиться ставка відсотку;

Г) Зростуть витрати на експлуатацію обладнання.

11. На обсяг інвестиційного попиту впливає:

А) Рівень відсоткової ставки;

Б) Оптимістичні або песимістичні очікування підприємців;

В) Рівень виробничого навантаження обладнання;

Г) Усі відповіді правильні.

12. На інвестиційний попит не впливає:

А) Багатство;

Б) ВВП;

В) Очікування підприємців;

Г) Чисельність зайнятих.

13. Крива сукупного попиту на інвестиції переміщується вправо внаслідок:

А) Зниження відсоткової ставки;

Б) Зростання відсоткової ставки;

В) Зростання податку на прибуток;

Г) Зниження податку на прибуток.

14. Якщо номінальна відсоткова ставка стабільна, а ціни з)остають, то сукупний попит на інвестиції:

А) Зменшиться;

Б) Не зміниться;

В) Збільшиться;

Г) Відсоткова ставка не впливає на попит на інвестиції.

15. На інвестиційний попит не впливає:

А) Вартість обладнання;

Б) Прибутковий податок з громадян;

В) Ділові очікування;

Г) Правильні відповіді (А) і (Б).

16. Яке з перерахованих відношень виражає зворотну залежність?

А) Відношення споживчих видатків та використовуваного доходу;

Б) Відношення між інвестиційними видатками і рівнем відсоткової ставки;

В) Відношення між заощадженнями та рівнем відсоткової ставки;

Г) Відношення між інвестиційними видатками та національним доходом.

17. Яке з перерахованих відношень виражає пряму залежність?

А) Відношення між споживчими видатками й використовуваним доходом;

Б) Відношення між заощадженнями та використовуваним доходом;

В) Відношення між заощадженнями та рівнем відсоткової ставки;

Г) Усі відповіді правильні.

18. Якщо реальна відсоткова ставка збільшиться, то:

А) Крива інвестиційного попиту зміститься вправо;

Б) Крива інвестиційного попиту зміститься вліво;

В) Інвестиційні витрати зменшаться;

Г) Інвестиційні витрати збільшаться.

19. Якщо інвестиційний попит перевищує заощадження, то ставка відсотку:

А) Зростатиме;

Б) Зменшуватиметься;

В) Не зміниться;

Г) Заощадження завжди більші за інвестиційний попит.

20. Якщо відсоткова ставка становить 18 %, то вартість нинішнього вкладу у 1000 грн. через два роки складатиме:

А) 1180 грн.;

Б) 1392 грн.;

В) 1 643 грн.;

Г) 1 800 грн.

 

Питання для самоконтролю

1. В якій системі координат будується “кейнсіанський хрест”? Чому він будується навколо бісектриси?

2. Які чинники визначають рівень споживання і заощадження? Саме Вашого споживання і заощадження?

3. Яка взаємозалежність існує між графіками споживання й заощадження (з точки зору кута нахилу й взаємного розташування)?

4. Від чого залежить гранична схильність до споживання та заощадження в довгостроковому періоді?

5. За якими критеріями можна класифікувати теорії споживання?

6. Яка думка об’єднує теорії споживання Дж.Дьюзенберрі, Ф.Модільяні та М.Фрідмена? В чому полягає її відмінність від кейнсіанських поглядів?

7. Назвіть основні чинники нестабільності інвестицій.

8. Чому існує та в чому полягає різниця між інвестиціями, що плануються, та тими, що здійснюються фактично?

9. Як Ви розумієте поняття “інвестиційний клімат”?

10. За словами Дж.Кейнса, “найбільшими економічними дияволами нашого часу є плоди ризику, невизначеності та невігластва”. Що мається на увазі?

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 455; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты