Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТестові завдання. А) Зростання цін на окремі товари;
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  3. Вказівки до виконання завдання
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Вказівки до виконання завдання
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. Вказівки до виконання завдання
  10. ВСТУП. ПРЕДМЕТ, МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

1. Інфляція-це:

А) Зростання цін на окремі товари;

Б) Зниження цін на окремі товари, що супроводжується знеціненням національної грошової одиниці;

В) Зростання загального рівня цін упродовж певного періоду, що супроводжується знеціненням національної грошової одиниці;

Г) Девальвація національної грошової одиниці.

2. Що із переліченого відноситься до інфляціі?

А) Зростання цін;

Б) Падіння курсу національної валюти;

В) Падіння купівельної спроможності грошової одиниці;

Г) Усі відповіді правильні.

3. Інфляція з'явилася:

А) Одночасно зі здійсненням обміну за допомогою грошей;

Б) З появою паперових грошей;

В) У XIX ст. у США;

Г) Усі відповіді правильні.

4. Після Першої світової війни інфляція:

А) Стала постійним економічним явищем у всіх країнах;

Б) Охопила країни Європи, що брали участь у бойових діях;

В) Мала помірний характер;

Г) Не мала значения для економічного життя розвинутих країн.

5. Прогнозована інфляція:

А) Дозволяє скорегувати номінальні доходи населення;

Б) Виявляється у суспільних витратах;

В) Перерозподіляє багатство від кредиторів до позичальників;

Г) Приводить до збільшення трансфертних виплат.

6. Темп приросту інфляції визначається таким чином:

А) (Р0 -Рі) * 100;

Б) (Рі -Ро) *100;

В) (Р0 -Рі) *100 /Рх;

Г) (Рі -Ро) * 100 /Р0.

7. "Правило величини 70” розраховується за наступною формулою:

А) 70 / л:

Б) л I 70;

В) (я/ 70) 100;

Г) 70 * п.

8. Визначте через яку кількість років інфляція подвоїться, коли щорічний темп інфляції становить 20 %:

А) 1 рік;

Б) 2 роки;

В) 3,5 роки;

Г) 5 років.

9. Помірна інфляція спостерігається тоді, коли ціни зростають:

А) До 5 % на рік;

Б) До 10 % на рік;

В) На 12 % на рік;

Г) 5 % на місяць.

10. Галопуючою є інфляція, коли ціни зростають:

А) До 5 % на рік;

Б) До 10 % нарік;

В) До 20 % на рік;

Г) На 20, 50, 100 або й більше відсотків.

11. Гіперінфляція починається тоді, коли:

А) Населення і підприємства витрачають надто багато грошей;

Б) Підприємства призначають високі ціни на свої товари та послуги;

В) Уряд змушений друкувати гроші для фінансування своїх видатків;

Г) Дефіцит державного бюджету зменшується.

12. Переростання поточної інфляції у гіперінфляцію пов'язано з тим, що:А) Знижується обсяг виробництва;

Б) Зростає обсяг виробництва;

В) Відбувається фізичний знос паперових грошей і Національний банк змушений збільшувати обсяг грошової маси;

Г) Держава своєчасно не приймає заходів зі сторони грошово-кредитної системи.

13. Передбачена - це інфляція:

А) Яку учасники ринкового процесу очікували і захистилися від ії згубних впливів;

Б) Яка є несподіваною для економічних суб'єктів;

В) У процесі якої відносні ціни не змінюються;

Г) Супроводжується зміною відносних цін на товари, послуги та ресурси.

14. Стагфляція характеризується:

А) Зростанням ціни споживчого кошика;

Б) Зростанням цін, скороченням виробництва і високим рівнем безробіття;

В) Дефіцитом товарів та послуг;

Г) Збільшенням грошової маси.

15. До причин інфляції відносять:

А) Надмірне зростання грошової маси;

Б) Монополізм окремих галузей;

В) Надмірні державні видатки;

Г) Усі відповіді правильні.

16. Згідно з монетариським поглядом, єдиною причиною інфляції є:

А) Структурні зрушення в економіці;

Б) Спіраль “ціни - зарплата", яка виникає при значному зростанні номінальної зарплати;В) Надмірний темп приросту грошової маси порівняно з темпами зростання ВВП;

Г) Інфляційні очікування виробників.

17. Яке твердження не узгоджується з кількісною теорією грошей?

А) За сталої швидкості обігу грошей їхня кількість у національній економіці визначає рівень цін;

Б) Добуток кількості грошей у національній економіці та швидкості обігу дорівнює реальному ВВП;

В) Рівень інфляції залежить від кількості грошей, яка перебуває в обігу;

Г) правильні відповіді (А) і (В).

18. Відкрита інфляція проявляється у:

А) Появі та поглибленні товарного дефіциту;

Б) Зростанні безробіття;

В) Зростанні цін;

Г) усі відповіді правильні.

19. Інфляція попиту виникає в умовах:

А) Неповної зайнятості;

Б) Які наближаються до повної зайнятості;

В) Повної зайнятості;

Г) Зростання граничної схильності до споживання.

20. Інфляція попиту може виникнути в результаті:

А) Росту цін на сировину;

Б) Росту цін на товари та послуги;

В) Структурних зрушень у сукупному попиті;

Г) Покриття дефіциту державного бюджету за допомогою позики у Національному банку.

 

Питання для самоконтролю

1. Що мають на увазі, коли кажуть, що “інфляція – це перш за все “віра в інфляцію”?

2. Л.Столерю писав: “Сподіватися загальмувати інфляцію, обмежуючись блокуванням цін, настільки ж марно, як і сподіватися зупинити підвищення температури у хворого, блокуючи термометр”. Як Ви думаєте, які економічні реалії дозволили автору зробити такий висновок?

3. Чи можна вважати інфляцію різновидом оподаткування?

4. В умовах як інфляції попиту, так й інфляції пропозиції спостерігається підвищення загального рівня цін у країні. Чи існує який-небудь засіб розмежування цих двох різновидів інфляції?

5. Економіка вражена несподіваною 10-відсотковою інфляцією.Визначте, який вплив вона матиме на реальні доходи:пенсіонера; робітника суднобудівного підприємства, члена профспілки; фермера, який має заборгованість; лікаря, який має приватну практику.

6. Поясніть з соціально-політичних позицій такий вислів англійського економіста Л.Робінса з приводу економічного становища Веймарської республіки в Німеччині у 20-х роках: “Знецінення марки... зруйнувало багатство заможних верств населення в німецькому суспільстві, підірвало його моральність й економічну свободу та підготувало фундамент для лих, що сталися далі. Гітлер є годованцем інфляції”.

7. За яких умов короткострокова крива Філліпса може стати горизонтальною лінією? А вертикальною?

8. Коли саме мала місце в незалежній Україні гіперінфляція, дефляція, дезінфляція?

9. Спробуйте прокоментувати вплив наведених нижче чинників зростання цін на розгортання інфляції в Україні: зростання цін на енергоносії; скорочення обсягів виробництва; інфляційні очікування; девальвація гривні.

10. Спробуйте проілюструвати графічно, використовуючи модель AD-AS, інфляційну спіраль в Україні 90-х рр.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 157; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты