Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСутність вартості капіталу та особливості її розрахунку
Читайте также:
  1. Аграрне виробництво – особлива сфера вкладення капіталу
  2. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
  3. Алгоритм розрахунку сіткових графіків
  4. Бюджетне вирівнювання та його особливості
  5. Бюджетне фінансування, його сутність, форми і методи
  6. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація
  7. Види листів та їхні особливості
  8. Види прямих податків. Їх сутність
  9. Визначення вартості землевпорядних робіт під час паювання земель за спрощеною процедурою
  10. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень

Використання капіталу, сформованого з різних джерел фінансу­вання, пов'язане з певними витратами (дивіденди, відсотки). В зв'язку з цим застосовують такий термін, як "вартість" ("ціна") капіталу.

Вартість капіталу - це відношення плати за використання фінансових ресурсів до обсягу цих ресурсів, виражене у відсотках.

Необхідність обчислення вартості капіталу зумовлена такими причинами:

1. Вартість капіталу підприємства є мірою прибутковості операційної діяльності. Це зумовлено тим, що частина прибутку повинна бути заплачена за використання сформованого чи залу­ченого нового капіталу. Отже, вартість капіталу є мінімальною нормою формування операційного прибутку підприємства.

2. Показник вартості капіталу застосовують для обгрунту­вання рішень щодо реального та фінансового інвестування (прийнят­ними є ті інвестиційні проекти, рівень рентабельності яких не ниж­чий від вартості авансованого капіталу).

3. Вартість капіталу за окремими його елементами використо­вують для управління структурою цього капіталу.

4. Вартість капіталу визначає ринкову вартість підприємства (ці показники є взаємооберненими).

Щоб розрахувати вартість капіталу підприємства загалом, спочатку здійснюють його оцінювання за окремими його елемен­тами, яка передбачає розкладання капіталу підприємства на окремі складові (власний та позиковий капітал, а також джерела їхнього формування) та оцінювання їхньої вартості.

Оцінка вартості власного капіталу передбачає оцінку таких
його елементів: - власного капіталу, що функціонує;

- нерозподіленого прибутку останнього звітного періоду;

- акціонерного (пайового) капіталу, який додатково залучається.

Розрахункові формули для оцінювання вартості власного капі­талу підприємства наведено нище.

1) Вартість власного капіталу, що функціонує у звітному періоді:

 

Вкзв.=

 

де ЧПв – сума чистого прибутку, виплачено власникам підприємства у ході його розподілу за звітний період, грн.;

ВК – середня сума власного капіталу у звітному періоді (за ринковою оцінкою), грн.;

2) Вартість власного капіталу, що функціонує у плановому періоді:

Вкпл.= Вкзв х g,

де g- плановий темп зростання виплат дивідендів.

3) вартість нерозподіленого прибутку звітного року – прирівнюють до вартості власного капіталу підприємства, що функціонує у звітному періоді.4) Вартість капіталу за рахунок емісії привілейованих акцій:

 

Вк ак.пр.=

 

де Дпр – дивіденд, виплачений на привілейовану акцію;

Ро – ринкова ціна однієї привілейованої акції,

ЕВ – витрати на емісію та розповсюдження акцій, виражені есятковим дробом.

5) Вартість капіталу за рахунок емісії звичайних акцій:

 

Вк зв.ак. =

 

де Д1 – дивіденд на однк звичайну акцію у звітноу періоді,

Ро – ринкова ціна однієї звичайної акції;

g - темп зростання виплат дивідендів.

6) згідно моделі оцінки капітальних активів

Вк = і+ в (Rm-i),

де і – безризикова ставка дохідності,

Ks – середньоринковий рівень доходу,

в - бета-коефіцієнт акцій.

 

Позиковий капітал оцінюють за такими формулами:

1) Вартість банківського кредиту:

В б.кр.= ,

де ВКб – ставка відсотка за банківський кредит;

Вб- рівень витрат за залучення банківського кредиту відносно його загальної суми, виражений десятковим дробом.

2) Вартість позикового капіталу, який залучають за рахунок емісії облігацій:Вобл.= ,

 

С- купонна ставка за облігацією, %;

Ев – рівень емісійних витрат відносно обсягу емісії, виражений десятковим дробом.

3) Вартість товарного кредиту:

а) у формі короткотермінового відтермінування платежу:

Вткр.к.= х 360 х (1-t),

де ЦЗ – цінова знижка, яка надається постачальникам у разі здійснення готівкового платежу, %;

ПВ – період відтермінування платежу, днів.

б) у формі довготермінового відтермінування платежу з оформленням векселя:

Вткр.д.= х 360 х (1-t),

де СВ – ставка відсотка за вексельний кредит, %;

Ев – рівень витрат на емісію векселя, виражений десятковим дробом відносно суми залучених коштів.

Узагальненою оцінкою вартості капіталу є середньозважена вартість капіталу (СВК). Вона характеризує середній рівень витрат для підтримання економічного потенціалу підприємст­ва за наявної структури джерел коштів.

Формула для розрахунку середньозваженої вартості капіталу має такий вигляд:

CBK= ,

де Cі - вартість г-го елемента капіталу, %;

- питома вага і-го елемента капіталу у загальній його сумі, виражена десятковим дробом.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 20; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты