Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сутність вартості капіталу та особливості її розрахунку
Використання капіталу, сформованого з різних джерел фінансу­вання, пов'язане з певними витратами (дивіденди, відсотки). В зв'язку з цим застосовують такий термін, як "вартість" ("ціна") капіталу.

Вартість капіталу - це відношення плати за використання фінансових ресурсів до обсягу цих ресурсів, виражене у відсотках.

Необхідність обчислення вартості капіталу зумовлена такими причинами:

1. Вартість капіталу підприємства є мірою прибутковості операційної діяльності. Це зумовлено тим, що частина прибутку повинна бути заплачена за використання сформованого чи залу­ченого нового капіталу. Отже, вартість капіталу є мінімальною нормою формування операційного прибутку підприємства.

2. Показник вартості капіталу застосовують для обгрунту­вання рішень щодо реального та фінансового інвестування (прийнят­ними є ті інвестиційні проекти, рівень рентабельності яких не ниж­чий від вартості авансованого капіталу).

3. Вартість капіталу за окремими його елементами використо­вують для управління структурою цього капіталу.

4. Вартість капіталу визначає ринкову вартість підприємства (ці показники є взаємооберненими).

Щоб розрахувати вартість капіталу підприємства загалом, спочатку здійснюють його оцінювання за окремими його елемен­тами, яка передбачає розкладання капіталу підприємства на окремі складові (власний та позиковий капітал, а також джерела їхнього формування) та оцінювання їхньої вартості.

Оцінка вартості власного капіталу передбачає оцінку таких
його елементів: - власного капіталу, що функціонує;

- нерозподіленого прибутку останнього звітного періоду;

- акціонерного (пайового) капіталу, який додатково залучається.

Розрахункові формули для оцінювання вартості власного капі­талу підприємства наведено нище.

1) Вартість власного капіталу, що функціонує у звітному періоді:

 

Вкзв.=

 

де ЧПв – сума чистого прибутку, виплачено власникам підприємства у ході його розподілу за звітний період, грн.;

ВК – середня сума власного капіталу у звітному періоді (за ринковою оцінкою), грн.;

2) Вартість власного капіталу, що функціонує у плановому періоді:

Вкпл.= Вкзв х g,

де g- плановий темп зростання виплат дивідендів.

3) вартість нерозподіленого прибутку звітного року – прирівнюють до вартості власного капіталу підприємства, що функціонує у звітному періоді.

4) Вартість капіталу за рахунок емісії привілейованих акцій:

 

Вк ак.пр.=

 

де Дпр – дивіденд, виплачений на привілейовану акцію;

Ро – ринкова ціна однієї привілейованої акції,

ЕВ – витрати на емісію та розповсюдження акцій, виражені есятковим дробом.

5) Вартість капіталу за рахунок емісії звичайних акцій:

 

Вк зв.ак. =

 

де Д1 – дивіденд на однк звичайну акцію у звітноу періоді,

Ро – ринкова ціна однієї звичайної акції;

g - темп зростання виплат дивідендів.

6) згідно моделі оцінки капітальних активів

Вк = і+ в (Rm-i),

де і – безризикова ставка дохідності,

Ks – середньоринковий рівень доходу,

в - бета-коефіцієнт акцій.

 

Позиковий капітал оцінюють за такими формулами:

1) Вартість банківського кредиту:

В б.кр.= ,

де ВКб – ставка відсотка за банківський кредит;

Вб- рівень витрат за залучення банківського кредиту відносно його загальної суми, виражений десятковим дробом.

2) Вартість позикового капіталу, який залучають за рахунок емісії облігацій:

Вобл.= ,

 

С- купонна ставка за облігацією, %;

Ев – рівень емісійних витрат відносно обсягу емісії, виражений десятковим дробом.

3) Вартість товарного кредиту:

а) у формі короткотермінового відтермінування платежу:

Вткр.к.= х 360 х (1-t),

де ЦЗ – цінова знижка, яка надається постачальникам у разі здійснення готівкового платежу, %;

ПВ – період відтермінування платежу, днів.

б) у формі довготермінового відтермінування платежу з оформленням векселя:

Вткр.д.= х 360 х (1-t),

де СВ – ставка відсотка за вексельний кредит, %;

Ев – рівень витрат на емісію векселя, виражений десятковим дробом відносно суми залучених коштів.

Узагальненою оцінкою вартості капіталу є середньозважена вартість капіталу (СВК). Вона характеризує середній рівень витрат для підтримання економічного потенціалу підприємст­ва за наявної структури джерел коштів.

Формула для розрахунку середньозваженої вартості капіталу має такий вигляд:

CBK= ,

де Cі - вартість г-го елемента капіталу, %;

- питома вага і-го елемента капіталу у загальній його сумі, виражена десятковим дробом.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 94; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты