Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Порядок емісії акцій
Випуск цінних па­перів для акціонерного товариства полягає в збільшенні числа інвесторів за раху­нок придбання ними акцій. Одночасно це є збільшенням капіталів АТ і, отже, збільшенням його фінансових можливостей. Для акціо­нерів вкладення коштів у акції є розміщенням капіталу, яке, на їх думку, буде вигідним з погляду отримання частини прибутку фірми (АТ) та дасть змогу ним управляти. Не виключаються акціонерами можливості зростання курсової ціни акцій, здійснення спекулятив­них операцій. Так, існують інвестори, які займаються виключно спе­кулятивними операціями з корпоративними цінними паперами.

При створенні корпорацій однією із головних особливостей форму­вання капіталу виступає необхідність емісії цінних паперів. Необхідність випуску цінних паперів зумовлюється розширенням можливостей по за­лученню інвесторів до процесу створення корпорації. Рішення про ви­пуск акцій приймається засновниками корпорації. Але для забезпечення надходження грошових коштів у повному обсязі необхідно:

• провести розрахунок потреби у статутному капіталі, який би забез­печив масштаби діяльності корпорації у необхідному обсязі;

• визначити можливих покупців акцій.

Статутний капітал акціонерного товариства складається із внесків акціонерів (учасників). Він відображає власні джерела формування активів і власність акціонерного товариства як юри­дичної особи. Водночас сума статутного капіталу відображає ко­лективну власність акціонерів, де частка кожного визначається номінальною вартістю придбаних ним акцій.

Статутний капітал акціонерного товариства не може бути менше суми, еквівалентної на момент створення товариства 1250 мінімальних заробітних плат. Сума статутного капіталу, відображена у фінансовому обліку і звітності, повинна дорівню­вати загальній номінальній вартості випущених акцій, вказаній в установчих документах.

В Україні діє правова норма, згідно з якою акціонерне товариство вважається заснованим при викупі не менш як 60 відсотків заявленого статутного фонду. У Франції для ство­рення акціонерного товариства необхідно викупити 100 відсотків заявленого статутного капіталу.

Акція є одиницею власності в акціонерному товаристві.

Випуск акцій обов'язково повинен супроводжуватись його реєстрацією в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Якщо АТ тільки створюється, то рішення про випуск акцій прий­мається засновниками акціонерного товариства. У разі додаткового випуску акцій таке рішення приймається загальними зборами акціо­нерів товариства. Засновниками акціонерного товариства можуть бути юридичні особи та громадяни. Засновники акціонерного товари­ства укладають між собою договір, що визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення акціонерно­го товариства, відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами.

Засновники несуть солідарну відповідальність за зобо­в'язаннями, що виникли до реєстрації акціонерного товариства.

Для створення акціонерного товариства засновники по­винні зробити повідомлення про намір створити акціонерне то­вариство, здійснити підписку на акції, провести установчі збори і державну реєстрацію акціонерного товариства.

Акціонерне товариство має право випускати цінні папе­ри відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Слід також мати на увазі, що у разі додаткового випуску акцій без реєстрації попереднього їх випуску всі договори купівлі-продажу акцій додаткового випуску вважаються недійсними. Не усі про­блеми випуску акцій чітко відрегульовані. Наприклад, у законо­давстві України є положення, згідно з якими акціонерне товариство не пізніше ніж через 6 міс. після реєстрації випуску акцій зобов'я­зане видати акціонерам акції (сертифікати акцій). Водночас не зовсім зрозумілою є ситуація з випуском акцій, який може здійснюватись також у бездокументарній формі. Відповідно до чинного за­конодавства такий випуск також може здійснюватись, що викликає певні суперечності. Існують певні обмеження по випуску акцій для закритих акціонерних товариств, які мають право випускати лише іменні акції.

Не пізніше, ніж через шість місяців після реєстрації випуску акцій акціонерне товариство зобов'язане видати акціонерам акції (сертифікати акцій). Закрите акціонерне товари­ство має право випускати лише іменні акції.

Акції купуються учасниками при створенні акціонерно­го товариства на підставі договору з його засновниками, а при додатковому випуску акцій у зв'язку зі збільшенням статутного фонду з товариством.

Акція може бути придбана також на підставі договору з її власником (утримувачем) за ціною, що визначається сторона­ми, або за ціною, що склалася на фондовому ринку, а також у по­рядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством.

При створенні акціонерного товариства акції можуть бути розповсюджені шляхом відкритої підписки на них (у відкри­тих акціонерних товариствах) або розподілу всіх акцій між за­сновниками (у закритих акціонерних товариствах).

У разі створення акціонерного товариства відкритого типу акції мо­жуть бути розповсюджені через відкриту підписку, і при цьому засновники зобов'язані бути утримувачами акцій на суму, не менше 25% статутного фонду і строком, не менше двох років. Натомість при ство­ренні акціонерного товариства закритого типу акції розподіляються між засновниками. Проведення підписки передбачає виконання певних процедур. По-перше, має бути встановлений термін відкритої підписки на акції (за законодавством України - 6 місяців). По-друге, не реко­мендується сплачувати всю суму за акції, краще перший внесок зро­бити у вигляді авансового платежу в обмін на письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій. До дня державної реєстрації, або до проведення загальних зборів необхідно внести, з урахуванням попереднього платежу, певний відсоток номінальної вартості акцій. По-третє, особи, які внесли кошти за вартість акцій, повинні отримати тимчасове свідоцтво. Самі акції можуть бути видані лише у тому разі, коли відбулась повна оплата їх вартості. По-четверте, акціонер у тер­міни, встановлені установчими зборами, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій.

Рішення про випуск акцій оформлюється протоколом, в якому зазначаються: найменуван­ня емітента та його місце знаходження; розмір статутного фонду або вартість основних та оборотних фондів емітента; цілі та предмет ді­яльності акціонерного товариства; зазначення службових осіб емітен­та; найменування контролюючого органу (аудиторської фірми); дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів; мету випуску акцій; зазначення категорії акцій; кількість іменних та акцій на пред'яв­ника; кількість привілейованих акцій; дані про загальну суму емісії і кількість акцій; номінальну вартість акцій; кількість учасників голосу­вання; порядок виплати дивідендів; термін і порядок передплати акцій та їх оплати; термін повернення коштів при відмові від випуску акцій; черговість випуску акцій (у разі випуску їх різними серіями); порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій; умови розпоря­дження акціями; права власників привілейованих акцій; переважне пра­во на придбання акцій нової емісії тощо.

У протоколі можуть бути також наведені інші відомості щодо випуску акцій. Невиконання пунктів такого протоколу тягне за собою відмову у реєстрації цього випуску акцій, багаторазове про­ходження організаційних процедур.

Засновники відкритого акціонерного товариства (емітенти) зобов'язані опублікувати відповідно до вимог чинного законодавства інформацію про випуск акцій, зміст і порядок реєстрації якої встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. За реєстрацію інформації про емісію акцій треба сплатити держав­не мито у розмірі 0,1 відсотка від номінальної вартості цінних па­перів. У разі, якщо фактична вартість емісії вища від запланованої, мито сплачується з урахуванням фактичних надходжень і надхо­дить в бюджет місцевого самоврядування за місцем оформлення емісії.

Засновники акціонерного товариства публікують повідо­млення про наступну відкриту підписку, де вказуються його фірмове найменування, предмет, цілі та строки діяльності товари­ства, склад засновників, дата проведення установчих зборів, розмір статутного фонду, що передбачається, номінальна вар­тість акцій, їх кількість і види, переваги і пільги засновників, міс­це проведення, початковий та кінцевий строки підписки на акції, склад майна, що вноситься засновниками в натуральній формі, найменування банківської установи та номер поточного рахунка, на який мають бути внесені початкові внески. За рішенням за­сновників у повідомлення може бути включена й інша інфор­мація. Строк відкритої підписки не може перевищувати 6 місяців.

Особи, які бажають придбати акції, повинні внести на рахунок засновників не менше 10% вартості акцій, на які вони підписалися, після чого засновники видають їм письмове зо­бов'язання про продаж відповідної кількості акцій.

Після закінчення вказаного у повідомленні строку підписка припиняється. Якщо до того часу не вдалося охопити підпискою 60% акцій, акціонерне товариство вважається незаснованим. Особам, які підписалися на акції, повертаються вне­сені ними суми або інше майно не пізніше як через 30 днів. За не­виконання цього зобов'язання засновники несуть солідарну відповідальність.

У разі, якщо підписка на акції перевищує розмір статут­ного фонду, засновники можуть відхилити зайву підписку, якщо це передбачено умовами випуску. Відмова у підписці проводить­ся згідно з переліком передплатників з кінця переліку. У разі, як­що засновники не відхиляють зайву підписку, рішення про прий­няття або відмову зайвої підписки приймають установчі збори. При відмові засновниками або установчими зборами зайвої підписки внесені суми повертаються у порядку, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

До дня скликання установчих зборів особи, які підписа­лися на акції, повинні внести з урахуванням попереднього внеску не менше 30% номінальної вартості акцій. На підтвердження вне­ску засновники видають тимчасові свідоцтва.

Акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують ста­тутний фонд, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосуван­ня і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів прово­диться без урахування придбаних акціонерним товариством власних акцій.

Акціонер у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації акціонерного товариства, зо­бов'язаний оплатити повну вартість акцій.

У разі несплати у встановлений строк акціонер, якщо інше не передбачено статутом підприємства, сплачує за час про­строчення 10% річних від суми простроченого платежу.

При несплаті протягом трьох місяців після встановлено­го строку платежу акціонерне товариство має право реалізувати ці акції в порядку, встановленому статутом товариства.

Акціонерному товариству забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю.

Акціонерне товариство може змінювати розмір статут­ного капіталу згідно з рішенням зборів акціонерів. У бухгал­терському обліку ці зміни знаходять відображення тільки після державної реєстрації нового розміру статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства не більше, ніж на 1/3 може бути здійснено за рішенням правління за умови, що таке передбачено статутом.

Зміни статутного капіталу регулюються Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.1998 р. №44.

Акціонерне товариство має право збільшувати статут­ний капітал, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної.

Збільшення статутного капіталу може здійснюватися шляхом:

• випуску нових акцій;

• обміну облігацій на акції;

• збільшення номінальної вартості акцій.

При збільшенні кількості акцій встановленої номіналь­ної вартості підписка на додатково випущені акції проводиться у тому ж порядку, що і на акції першої емісії, а статутний капітал збільшується за рахунок:

1) додаткових внесків учасників — у обліку це буде відобра­жатись аналогічно операціям формування статутного капіталу;

2) індексації основних засобів згідно з Положенням про поря-
док збільшення статутного фонду за рахунок індексації основних
засобів, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 12. 02 1998 р. №39;

3) реінвестування прибутку;

4) нарахованих дивідендів — у випадку, коли прийняте
рішення про виплату дивідендів акціями.

При збільшенні номінальної вартості акцій статутний капітал
може збільшуватися за рахунок додаткових внесків учасників до
встановленого рівня номінальної вартості акцій або за рахунок
індексації основних засобів. Обидва ці варіанти вже були нами
розглянуті.

Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства мо­же здійснюватися шляхом:

• зменшення номінальної вартості акцій або

• зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом викупу їх у власників з метою анулювання.

Для реєстрації інформації про випуск акцій до органу реєстрації подаються такі документи:

а) заява про реєстрацію інформації про випуск акцій;

б) нотаріально засвідчена копія установчого договору (у разі
здійснення першого випуску акцій);

в) інформація про випуск акцій відкритого акціонерного товариства. Інформація подається реєструвальному органу в 2 примірниках і повинна бути пронумерована, прошнурована та засвідчена підписом керівника та печаткою емітента (у разі здійснення першого випуску акцій — підписами та печатками засновників або уповноваженими ними особами), а також підписами та печаткою аудитора (аудиторської фірми).

Якщо емітент користується послугами торговця цінними папера­ми щодо розміщення даного випуску акцій, то інформація також засвідчується підписом та печаткою торговця цінними паперами;

г) копія платіжного доручення про сплату державного мита за реєстрацію інформації про випуск цінних паперів у розмірі, пе­редбаченому законодавством;

ґ) рішення про випуск акцій, що оформлено протоколом, який має містити відомості про:

- кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у зборах;

- фірмове найменування емітента та його місцезнаходження; розмір статутного фонду або вартість основних і оборотних фондів емітента;

- цілі та предмет його діяльності; зазначення службових осіб емітента;

- найменування контролюючого органу (аудиторської фірми); дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів (пе­релік і результати попередніх випусків цінних паперів із зазначен­ням свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва (із зазначенням за кожним випу­ском кількості цінних паперів іменних та на пред'явника, про­стих та привілейованих акцій, процентних та безпроцентних облігацій, номінальної вартості та загальної суми випуску); мету випуску акцій;

зазначення категорій акцій;

кількість іменних акцій та акцій на пред'явника;

кількість привілейованих акцій;

форму випуску акцій;

загальну суму випуску та кількість акцій;

номінальну вартість акцій;

кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають ріщення про випуск акцій (у разі прийняття рішення загальними зборами акціонерів);

порядок проведення голосування; порядок виплати дивідендів;

строк і порядок підписки на акції та їх оплати;
строк повернення коштів при відмові від випуску акцій;
черговість випуску акцій (при випусках їх різними серіями);
порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій;
права власників привілейованих акцій;

порядок реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній їх час­тці у статутному фонді на дату прийняття рішення про випуск акцій; термін проведення відкритої підписки для акціонерів, що реалізу­ють своє переважне право, та термін проведення підписки для інших інвесторів й акціонерів на придбання акцій у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку. акціонер має переважне право;

д) проміжна фінансова звітність за звітний період, що передував
кварталу, у якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск акцій, у складі балансу та звіту про фінансові результати (для банків — звіту про прибутки та збитки), засвідчена
підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської
фірми), а також висновок аудитора (аудиторської фірми) (при додатковому випуску акцій);

е) баланс та звіт про фінансові результати (для банків — звіт про
прибутки та збитки), засвідчені підписами та печатками емітента
та аудитора (аудиторської фірми), довідка про фінансовий стан
та висновок аудитора (аудиторської фірми) за звітний рік, що пе-
редував року, у якому подаються документи для реєстрації
інформації про випуск акцій (при додатковому випуску акцій);
є) висновок аудитора (аудиторської фірми) щодо спроможності
засновників — юридичних осіб сплатити відповідні внески до
статутного фонду (при першому випуску акцій);

ж) довідка, засвідчена підписами та печаткою реєстратора про передачу реєстру власників цінних паперів;

з) копії свідоцтв про реєстрацію попер втшусків цінних паперів;

й) нотаріально засвідчена копія статуту то ства (для підтвердження повноважень щодо прийняття рішення про збільшення розміру сталу фонду іншим, ніж загальні збори акціонерів, органом товариства).

В інформацію про випуск акцій повинні бути включені такі відо­мості:

а) характеристика емітента:

повне та скорочене (в разі наявності) найменування;
місцезнаходження, номери телефону (факс електронної пошти);
дата державної реєстрації акціонерного товариства та орган, що здійснив його реєстрацію;

предмет та цілі діяльності;

розмір статутного фонду;

чисельність штатних працівників (за стаж останнє число квар­талу, що передував кварталу, в якому подаються документи);

чисельність акціонерів (за станом на останнє число кварталу, що пере­дував кварталу, у якому подаються документи);

б) дані про посадових осіб емітента, а голову та членів виконав-
чого органу, голо членів ради (спостережної ради) товариства, членів ревізійної комісії та головного бухгалтера: прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, о кваліфікація, виробничий стаж, стаж роботи на даній посаді, посада, яку особа займає на останньому місці роботи;

в) відомості про середню заробітну плату ч виконавчого органу за останній квартал та за весь фінансовий рік, що передував
поданню документів;

г) перелік ліцензій (дозволів) емітента на проведення певних
видів діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії;

д) відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо;

е) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж
10% статутного фонду активів), у тому числі про дочірні
підприємства, та представництва емітента;

є) опис діяльності емітента за станом на к звітного періоду, що передував кварталу, у я подаються документи для реєстрації інформації про випуск акцій, а саме дані про:

обсяг основних видів продукції, послуг та робіт, що здійснює емітент;

ринки збуту та особливості розвитку гал: якій здійснює діяльність емітент

обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента;

політику щодо досліджень та розробок;

ж) можливі фактори ризику в діяльності емітента;

з) перспективи діяльності емітента на поточний та наступний
роки;

й) проміжна фінансова звітність за звітний період, що переду­вав кварталу, у якому подаються документи для реєстрації інфор­мації про випуск акцій, у складі балансу та звіту про фінансові ре­зультати (для банків — звіту про прибутки та збитки);

і) баланс та звіт про фінансові результати (для банків — звіт про прибутки та збитки) за звітний рік, що передував року, в якому по­даються документи для реєстрації інформації про випуск акцій;

і) дані про випуск акцій:

дата і номер рішення (протоколу) про випуск акцій;

найменування органу, який прийняв рішення (із зазначенням кількості та відсотка голосів, якими приймалось рішення про ви­пуск акцій у разі прийняття рішення загальними зборами акціонерів);

загальна номінальна вартість акцій, на які планується здійсни­ти підписку;

мета використання фінансових ресурсів, залучених від випус­ку (конкретні обсяги та напрями використання);

зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залуче­них від випуску акцій для покриття збитків товариства;

кількість акцій за типами і категоріями (іменні або на пред'яв­ника, прості та привілейовані);

форма випуску акцій (документарна або бездокументарна);

перелік засновників із зазначенням кількості, типу і категорій належних їм акцій на дату прийняття рішення про випуск акцій;

права, що надаються власникам простих та привілейованих акцій;

номінальна вартість акцій;

серії та порядкові номери акцій;

адреси місць, дати початку та закінчення проведення першого етапу підписки на акції (при додатковому випуску акцій);

адреси місць, дати початку та закінчення проведення другого етапу підписки на акції (при додатковому випуску акцій);

адреси місць, дати початку та закінчення підписки на акції
(при першому випуску акцій);

запланований курс продажу акцій;

відомості щодо ринкової вартості акцій (при додатковому ви­пуску);

докладний опис порядку підписки на акції та їх оплати (подання заяви до уповноваженого органу управління товариства, укладання договору, здійснення оплати акцій вцщовідно до умов випуску, ви­дача уповноваженим органом управління товариства доку­ментів, які підтверджують внесення коштів в оплату за акції (письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій, тимчасове свідоцтво про підтвердження внеску) із зазначенням найменування банківської установи та номера поточного рахун­ку, на я'кий буде внесено оплату за акції;

порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій (при додатковому випуску акцій);

дії, що проводяться в разі перевищення (недосягнення) запла­нованого рівня підписки на акції або її дострокового закінчення (згідно з рішенням про випуск акцій);

найменування торговця цінними паперами (якщо емітент кори­стується його послугами щодо розміщення даного випуску) зі зазначенням повної назви, місцезнаходження, номерів телефонів та факсів, коду за ЄДРПОУ, номера та дати видачі діючого дозволу;

к) терміни, порядок та адреси місць виплати дивідендів за під­сумками календарного року (при додатковому випуску акцій);

л) перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із зазначенням свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва (із зазначенням за кож­ним випуском кількості цінних паперів іменних та на пред'явни­ка, простих та привілейованих акцій, процентних та безпроцент­них облігацій, номінальної вартості та загальної суми випуску);

м) кількість акцій, що перебувають у власності членів виконав­чого органу,.та перелік осіб, частки яких у статутному фонді пере­вищують 5% із зазначенням відсотків за кожною такою особою;

н) відомості про реєстратора (при додатковому випуску акцій у документарній формі) або депозитарій (при бездокументарній формі) із зазначенням повної назви, місцезнаходження, номерів телефонів та факсів, коду за ЄДРПОУ, номера та дати видачі доз­волу на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (доз­волу на здійснення депозитарної діяльності);

о) дані про відповідальних за інформацію про випуск акцій осіб (для фізичних осіб — прізвище, ім'я та по батькові, посада; для юридїгчних осіб — повна назва, місцезнаходження, номери телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ);

п) дані щодо бірж або позабіржових торговельно-інфор­маційних систем, на яких продавались або продаються цінні па­пери цього емітента (у разі здійснення таких операцій);

р) дані щодо осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента (назва аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по бать­кові аудитора, місцезнаходження, номери телефонів та факсів, номер ліцензії та дата її одержання.

Досить часто виникає запитання, а чи не може саме АТ після проведення підписки викупити на себе як юридичну особу усі акції і бути їх власником? У цьому разі суб'єктом-власності і відповідно усіх корпоративних прав (хоча вони перестають бути корпоратив­ними правами, якщо виходити з визначення, яке наведено у темі 1 посібника) має стати це підприємство. Тому регуляторними систе­мами приймаються законодавчі обмеження щодо викупу власних акцій і навіть довірчого управління ними.

Так, у багатьох країнах існують прямі обмеження на купівлю акцій дочірніми або залежними підприємствами. В Україні однією з обмежуючих норм є те, що акціонерне товариство має право вику­пити у акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний фонд, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Причому такі акції мають бути реалізовані або анульовані у термін, який становить не більш як один рік. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних акціо­нерним товариством власних акцій. Тому практично можливо, але складно викупити акції на акціонерне товариство як юридичну особу, їх слід після цього передавати (продавати) акціонерам. У практиці існують випадки, коли частина акцій викуповується, щоб створити умови для контролю голосів на зборах, оскільки ці акції не голосу­ючі, тому існують певні варіанти, коли такі заходи здійснюються правлінням АТ за прямою вказівкою або неофіційною вимогою власників. Для протидії таким заходам приймаються правові нор­ми, згідно з якими викуп власних акцій може бути здійснений, на­приклад, тільки за рішенням загальних зборів або приймається рішення про заборону викупу власних акцій товариством, коли су­марна номінальна вартість акцій стає меншою за певну (наприклад, 80 відсотків) частину статутного капіталу або власний капітал мен­ший, ніж визначений нормативними документами.

Крім того, регулятивні системи багатьох держав містять поло­ження, що потребують викупу власних акцій товариством за вимо­гою його акціонерів у них самих. При цьому задовольняються не інтереси товариства як юридичної особи, а інтереси рядових акціо­нерів. До таких підстав викупу власних акцій належать, наприклад, неголосування акціонером рішень про трансформації товариства, про внесення змін до установчих документів, здійснення значних майнових угод тощо.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 248; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты