Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст основних теорій дивідендної політики
У загальному вигляді основний зміст теоретичних досліджень з питань дивідендної політики представлено в табл.

 

Таблиця Зміст основних теорій дивідендної політики

Теорія дивідендної політики Основні положення теорії Основні вимоги
Теорія Міллера- Модільяні (або незалежності ринкової вар- тості капіталу від розміру дивідендів) Дивідендна політика не впливає на ціну капіта- лу, а тому не виникає проблеми оптимізації коефіцієнта виплат і форм виплат дивіденду. Новий випуск дивідендів прирівнюється до реін- вестування прибутку Ця теорія не враховує: • вплив податків; • витрати на емісію но- вих акцій; • асиметричність інфор- мації (неоднаковий до- ступ менеджерів і власників до інформа- ції про перспективи роз- витку фірми); • фактор ризику при прийнятті рішень щодо розподілу прибутку
Теорія пріори- тету дивідендів (або "синиця в руках") М.Гордона і Д. Літнера Зростання дивідендних виплат збільшує ринко- ву вартість капіталу. Поясняється це тим, що кожна грошова одиниця прибутку, виплаченого у формі дивідендів, вже "очищена" від ризику і коштує завжди більше, ніж прибуток, відкладе- ний на майбутнє Виходячи з цієї теорії, із-за меншого рівня ри- зику максимізація диві- дендних виплат має пе- реваги над капіталіза- цією прибутку. Ця теорія може бути покладена в основу дивідендної по- літики, якщо в складі акціонерів переважають дрібні інвестори
Теорія подат- кових переваг (або мінімізації дивідендів)     В інтересах акціонерів підтримувати невисоке значення коефіцієнту виплат, оскільки приріст капіталу завжди обкладається за ниж- чою ставкою, ніж при- ріст доходу. При висо- кому значенні коефіці- єнта виплат із-за збіль- шення податкових пла- тежів зменшується рин- кова вартість капіталу фірми За цією теорією, з метою найвищого податкового захисту сукупного дохо- ду власників капіталу дивідендна політика має забезпечувати мініміза- цію дивідендних виплат. Ця теорія може викори- стовуватися у випадку, якщо в складі інвесторів переважають акціонери з високим рівнем доходу
Сигнальна теорія дивідендів Якщо темпи зростання дивідендів перевищу-ють очікування акціонерів, відбувається автоматич- не зростання ринкової ціни акцій. Високі диві- денди сигналізують про покращання фінансового стану (і навпаки). Особ- ливо чутлива ринкова ціна акцій до раптових різких змін розміру ди- відендів Акціонерне товариство має враховувати ринко- ві очікування своїх ак- ціонерів і формувати дивідендну політику таким чином, щоб ого- лошений дивіденд не призводив до зниження ринкової ціни капіталу фірми. Розмір дивіден- дів доцільно збільшува- ти доти, доки темп при- росту дивідендів буде меншим за темп приро- сту ринкової ціни акцій
Теорія "клієн- тури" Дивідендна політика значною мірою зале- жить від складу акціо- нерів (клієнтури) і по- винна відповідати очі- куванням більшості власників. Та частина акціонерів, яка не згод- на з дивідендною полі- тикою, реінвестує свій капітал в інші фінансові інструменти, в резуль- таті чого склад "клієн- тури" стає більш одно- рідним Якщо в складі акціоне- рів переважають дрібні інвестори, яких ціка- вить поточний дохід, коефіцієнт виплати повинен бути високим. Якщо переважають високодохідні акціоне- ри, яких цікавить мож- ливий розмір податко- вої економії, коефіцієнт виплати повинен бути низьким. Для збережен- ня постійного контин- генту акціонерів немож- на часто змінювати ди- відендну політику
         

 

У теорії дивідендів залежно від міри ризику для розвитку ак­ціонерного товариства виділяють три стратегії формування ди­відендної політики: консервативну, помірковану (компромісну), агресивну. Сукупність методів, яка може застосовуватися в рам­ках кожної стратегії, проілюстрована схемою на рис. 1.

Рис. 1. Стратегії дивідендної політики та методи нарахування дивідендів

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты