Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСилы, действующие на жидкость. Давление в жидкости
Читайте также:
  1. B. Медленно действующие противоревматоидные средства
  2. А. ЛАБОРАТОРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ЖИДКОСТИ МЕТОДОМ СЧЕТА КАПЕЛЬ
  3. Адсорбция на поверхности раздела твердое вещество — жидкость.
  4. Анализ спинномозговой жидкости и ее клиническая интерпретация.
  5. Атмосферное давление
  6. Атмосферное давление
  7. Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на организм. Горная и кессонная болезнь.
  8. Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ПОДНЯТИЯ ЖИДКОСТИ В
  9. Безопасность сосудов работающих под давлением
  10. Белки плазмы крови, их характеристика и функциональное значение. Онкотическое давление крови и его роль.

 

Внутрішній аудит - це специфічна професійна діяльність. Наукове обrрун­тування внутрішнього аудиту, передбачає, зокрема розробку положень етики і стандартів внутрішнього аудиту. Стандарти впроваджуються з метою регу­лювання служби внутрішнього аудиту щодо виконання покладених на неї функціональних обов'язків. Розробкою стандартів на міжнародному рівні займається Інститут внутрішніх аудиторів (ІІА).

Уу 1978 р. ІІА видані стандарти професійної практики внутрішнього ауди­ту (Standards for Professional Practice of Intemal Auditing). З 01.01.2002 р. була затверджена нова редакція вищезгаданих стандартів із змінами та доповнен­нями.

Стандарти професійної практики внутрішнього аудиту, далі - СППВА придатні для використання всіма суб'єктами господарювання, мають харак­тер рекомендацій, змінюються та доповнюються у зв'язку із змінами в еконо­мічному середовищі підприємств, тобто під впливом факторів макроеконо­мічного характеру.

Метою СППВА є таке:

1. Встановити основні принципи практики внутрішнього аудиту.

2. Визначити концептуальну базу, що є основою широкого спектра послуг в галузі внутрішнього аудиту.

3. Створити основу для оцінки діяльності внутрішнього аудиту.

4. Сприяти удосконаленню систем і процедур усередині організації. СППВА складаються з:

- стандартів якісних характеристик (існують 4 стандарти);

- стандартів діяльності (існують 7 стандартів);

- стандарти практичного застосування.

Стандарти якісних характеристик та Стандарти діяльності існують у єди­ному варіанті, а Стандарти практичного застосування можуть бути в кількох різних варіантах - окремий варіант для кожного виду аудиторської діяльності.

Згідно зі СППВА, процес внутрішнього аудиту містить чотири етапи:

- планування аудиту;

- перевірка та оцінка інформації;

- узагальнення результаnв аудиту;

- контроль виконання рекомендацій внутрішніх аудиторів.

Регламентація внутрішнього аудиту розкрита у табл. 3. 3

 

 

Міжнародними стандартами внутрішнього аудиту - огляд систем обліку та внутрішнього контролю, перевірка фінансової та господарської інформації, аналіз економічності та ефективності діяльності фінансових і не фінансових засобів контролю, перевірка додержання державних законодавчо-нормативних актів і внутрішніх положень, інструкцїй та вимог керівництва тощо, рис. 3. 1 

 

У розрізі етапів внутрішнього аудиту сформовано управління діями аудитора під час перевірки. Внутрішні аудитори зобов'язані планувати кожну аудиторську перевірку; їм необхідно нагромаджувати, аналізувати, інтерпретувати і документально фіксувати отриману інформацію для підтвердження ії результатів; звітувати за результатами аудиторської перевірки та контролювати реалізацію наданих рекомендацій. У СППВА містяться також вимоги щодо якості керівництва внутрішніми аудиторами: формування Положення про мету діяльності, обов'язки і відповідальність внутрішніх аудиторів; докуентальне оформлення політики і процедур керування відділом внутрішнього аудиту; формування програми підбору та розвитку трудових ресурсів відділу внутрішнього аудиту. Ефективності функціонування служби внутрішнього аудиту досягають шляхом реалізації спеціальної програми підтвердження якості: нагляд за роботою внутрішніх аудиторів, внутрішні та зовнішні перевірки діяльності відділу та перевірки якості внутрішнього аудиту.

 Силы, действующие на жидкость. Давление в жидкости

На жидкость вследствие ее текучести действуют не сосредоточенные силы; а непрерывно распределенные. Они могyт быть распределены по массе жидкости, называемые массовыми силами, и по поверхности, называемые поверхностными силами.

Массовые силы пропорциональны массе жидкости. К ним относятся сила тяжести и сила инерции: G = mg; F = ,

где m - масса жидкости; g - ускорение свободного падения; а - ускорение движения. Поверхностные силы пропорциональны площади поверхности. К ним относятся сила дав­ления и сила трения: Р = ps; R = τs,

где s - площадь поверхности; р - давление; τ - касательное напряжение.

Как массовые, так и поверхностные силы, обычно рассматривают в виде единичных сил, отнесенных соответственно к единице массы или к единице площади. Поэтому единичные массовые силы численно равны соответствующему ускорению, а единичная поверхностная сила раскладывается на две составляющих: нормальное и касательное напряжение. Нормальное напряжение называется давлением.

Если сила давления равномерно распределена по площади, то давление определяется по формуле: р = P/ s. В общем случае р = lim dP/ds. Давление всегда направлено по нормали к поверхности. В системе СИ давление измеряется в паскалях:

[р] = Па = 1 н/м2 = 10-3 кПа = 10-6 МПа.

Внесистемные ед. измерения давления: бар, техн. атмосфера, м.вод.ст., мм.рт.ст. и др.

1 бар = 10 5 Па; 1 ат = 1 кгс/см2 = 10 м.вод.ст.

Напряжение сжатия от действия всех внешних сил (поверхностных и массовых) называется абсолютным давлением.

В технике удобно отсчитывать давление от условного нуля, за который принимается атмосферное давление: ратм = 101320 Па.Разница между абсолютным и атмосферным давлениями называется избыточным давлением: ри = р - ратм .

Если абсолютное давление меньше атмосферного, то разница между ними называется вакуумом: рВ = ратм - р.Величина вакуума не может быть больше атмосферного дав-ления.

Приборы для измерения давления - самостоятельно.

 


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты