Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Властивості відносин.




 

1. Відсутність кортежів-дублікатів. Із цієї властивості випливає наявність у кожного кортежу первинного ключа. Для кожного відношення, принаймні, повний набір його атрибутів є первинним ключем. Однак, при визначенні первинного ключа повинне дотримуватися вимога "мінімальності", тобто в нього не повинні входити ті атрибути, які можна відкинути без шкоди для основної властивості первинного ключа - однозначно визначати кортеж.

2. Відсутність упорядкованості кортежів.

3. Відсутність упорядкованості атрибутів. Для посилання на значення атрибута завжди використається ім'я атрибута.

4. Атомарність значень атрибутів, тобто серед значень домену не можуть утримуватися безлічі значень (відношення).

 

Контрольні питання

1 Які особливості розміщення інформації на машинних носіях

2 Для чого потрібно уніфікувати та стандартизувати документацію в АСУ

3 Що таке база даних?

4 Наведіть схему формування інформаційної моделі

5 Перелічте етапи проектування бази даних

6 Назвіть рівні моделювання при розробці БД

7 Яка технологія аналізу предметної області?

8 Що таке концептуальна модель? З чого вона складається?

9 Чим відрізняється фізична модель БД від концептуальної?

10 Що собою уявляють реляційні БД?

11 Перелічте компоненти РБД

 


Тема 2.3 Створення комп’ютерних технологій

 

План

1 Інформаційні технології і процеси обробки інформації

2 Використання ІТ в управлінні соціально-економічними системами

3 Тенденції розвитку інформаційних технологій

4 Структура інформаційної технології

5 Критерії класифікації інформаційних технологій

6 Математичне забезпечення

7 Апаратне забезпечення

8 Архітектура ЕОМ

9 Технічні засоби обробки інформації

10 Автоматизоване робоче місце фахівця, основні функції та компоненти

11 Розподілений доступ до інформаційного середовища

12 Internet-, Extranet-, Intranet-технології

 

1 Інформаційні технології і процеси обробки інформації

 

Слово технологія походить від грец. techne, що означає мистецтво, вміння, майстерність, та logos - поняття, вчення.

Технологія - це комплекс наукових та інженерних знань, реалізованих у матеріальних, технічних, трудових факторах виробництва, способах їх поєднання для створення товарів та послуг з певними визначеними вимогами.

Згідно з визначенням ЮНЕСКО інформаційні технології (ІТ) - це комплекс взаємопов'язаних наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою та зберіганням інформації, обчислювальну техніку, методи організації взаємодії з людьми та виробничим обладнанням, їх практичне застосування, а також пов'язані з цим обробленням соціальні, економічні та культурні проблеми.

Інформаційна технологія - це цілеспрямована організована сукупність методів, процесів та програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюг, що забезпечує збір, зберігання, оброблення та передачу інформації з метою ефективної організації діяльності людей.

Інформаційна технологія тісно пов'язана з інформаційними системами, тобто її основним середовищем.

Неможливо використовувати ІС без знання відповідної ІТ. З появою персональних комп'ютерів ІТ отримали новий імпульс для розвитку, все більше задовольняючи інформаційні потреби людей у професійній та побутовій діяльності.

Властивості ІТ:

─ цілеспрямованість;

─ доцільність;

─ наявність компонентів та структури;

─ взаємодія з зовнішнім середовищем;

─ системна повнота;

─ регулярність процесів;

─ динамічність.

Технологічний процес обробки інформації - це комплекс взаємопов'язаних операцій перетворення інформації, виконаних у певній послідовності, від її виникнення до використання користувачами для досягнення поставленої мети.

Упродовж останнього десятиліття відбулося становлення нової науки, що вивчає ІТ, - ітології. Її предмет - ІТ та процеси їх створення й застосування. Ітологія - це така сама фундаментальна наука, як філософія і математика.

ІТ поєднує об'єкти, дії, правила обробки інформації в індивідуальній та масовій виробничій діяльності. До складу ІТ входять мікроелектроніка, виробництво комп'ютерів та програмного забезпечення, зв'язок і телефонія, послуги мобільного зв'язку, забезпечення послуг Internet, автоматизація виробництва.

ІТ - це сукупність методів та способів розв'язання типових задач обробки інформації, їх програмна реалізація з детальним описом технології вирішення цих задач.

ІТ можна розглядати у концептуальному плані як методологічний базис формалізації, аналізу та синтезу знань, а в технологічному плані - як інструмент підвищення інтелектуальних можливостей людини.

Саме ІТ дають змогу перекинути міст між гуманітарними та природничими дисциплінами, здійснити інтеграцію різних галузей знань, духовного світу та матеріального виробництва.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 114; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты