Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні засади формування безпеки здоров'я та життя у сучасному суспільстві.
Конкретні цілі:

• Визначати основні принципи безпеки у забезпеченні нормальної життєдіяльності людини.

• Вирізняти взаємозв'язки між станом здоров'я та впливом шкідливих і небезпечних факторів.

• Передбачати негативні наслідки впливу небезпечних факторів на організм людин

2. Створення безпечних умов професійної діяльності медичного працівника та її законодавче забезпечення.

Конкретні цілі:

• Робити висновки про наявність факторів негативного впливу на медичного працівника під час здійснення ним професійної діяльності.

• Пояснювати вимоги до забезпечення безпечної професійної діяльності лікаря у сучасних умовах.

• Трактувати ключові питання законодавчих актів та нормативних документів з питань безпеки професійної діяльності медичного працівника.

 

Вивчення елективного курсу «Безпека життєдіяльності» проводиться згідно з навчальним планом у вигляді аудиторної підготовки, різновидом якої є практичні заняття, а також самостійної роботи студентів.

Практичні заняття (ПЗ) є видом навчальних занять, на яких викладач проводить із студентами детальний розгляд окремих положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування. При підготовці до практичних занять велика увага приділяється самостійній роботі, що дозволяє студентові аргументовано висловити свою точку зору на проблему, що вивчається. Практичні заняття проводяться в складі навчальної групи.

Самостійна робота студента (СРС) є основним способом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і передбачає роботу з літературою та іншими джерелами інформації та виконання студентами індивідуальної самостійної роботи у вигляді навчально-пошукової роботи з подальшим її захистом. Самостійна робота студентів забезпечується комплексом навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручники, навчальні посібники, матеріали кафедральних методичних розробок, наукова та фахова література тощо.

Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних заняттях у відповідності до конкретних цілей шляхом опитування, виступів та обговорень, рішення тестів для перевірки оволодіння теоретичними знаннями та розв'язання ситуаційних завдань для перевірки уміння застосовувати їх у конкретних ситуаціях професійної діяльності.

Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється по завершенню його вивчення на підсумковому модульному занятті.

Формою контролю є залік, результати якого оцінюються за двобальною системою "зараховано" і "не зараховано". Оцінку "зараховано" отримує студент, який виконав усі види робіт, передбачені програмою з дисципліни, відвідав усі навчальні заняття, передбачені календарним планом (або своєчасно їх відпрацював) і набрав загальну кількість балів не меншу, ніж мінімальна.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням поточної успішності, що передбачає також і оцінювання науково-пошукової роботи, і підсумкового модульного контролю та має визначення за системою ЕСТS і традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

 

Структура залікового кредиту-модуля «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Тема Практичні Самостійна робота студентів
  заняття СРС Індивідуальна робота
Змістовий модуль 1. Основні засади формування безпеки здоров'я та жит­тя у сучасному суспільстві
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності Робота з літературою й іншими джерелами інфор-мації та підготовка висту-пів, дискусій, обговорень на практичних заняттях (10 годин)   Підготовка, написання та захист навчально-пошу-кової роботи (30 годин)
2. Фізіологічні та психологічні чинники безпеки життєдіяльності сучасної людини
3. Негативні фактори середовища життєдіяльності та їх вплив на здоров'я людини
4. Валеологічні та санологічні засади формування безпеки здоров'я та життя людини
5. Шкідливі звички та пов'язана з ними небезпека життєдіяльності людини
6. Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності людини
Змістовий модуль 2. Створення безпечних умов професійної діяльності медичного працівника та її законодавче забезпечення
7. Небезпечні та життєво небезпечні інфекційні захворювання у практиці медичного працівника Робота з літературою й іншими джерелами інфор-мації та підготовка висту-пів на практичних занят-тях (4 години)
8. Професійні шкідливості у життєдіяльності лікаря
Підсумковий контроль засвоєння модуля    
Індивідуальна робота студентів  
Усього годин - 90
Кредитів ECTS - 3      

 

 

Аудиторна робота - 33,3%, самостійна робота - 66,7%.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН практичних занять

з модуля «Безпека життєдіяльності»

№з/п Тема Кількість годин
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності
Фізіологічні, психологічні та соціальні основи безпеки життєдіяльності сучасної людини
Негативні фактори середовища життєдіяльності та їх вплив на здоров'я людини
Валеологічні та санологічні засади формування безпеки здоров'я та життя людини
Шкідливі звички та пов'язана з ними небезпека життєдіяльності людини
Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності людини
Небезпечні та життєво небезпечні інфекційні захворювання у практиці медичного працівника
Професійні шкідливості у життєдіяльності лікаря.
Підсумковий контроль засвоєння модуля
РАЗОМ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з модуля «Безпека життєдіяльності»

№ з/п Тема Кількість годин Вид контролю
Передаудиторна підготовка до практичних занять за темами:   Поточний контроль на практичних заняттях
  1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності - " -
  2. Фізіологічні та психологічні чинники безпеки життєдіяльності сучасної людини - " -
  3. Негативні фактори середовища життєдіяльності та їх вплив на здоров'я людини - " -
  4. Валеологічні та санологічні засади формування безпеки здоров'я та життя людини - " -
  5. Шкідливі звички та пов'язана з ними небезпека життєдіяльності людини - " -
  6. Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності людини - " -
  7. Небезпечні та життєво небезпечні інфекційні захворювання у практиці медичного працівника - " -
  8. Професійні шкідливості у життєдіяльності лікаря - " -
  Індивідуальна робота: - робота з літературою й іншими джерелами інформації та підготовка виступів на практичних заняттях; - підготовка, оформлення та захист навчально-пошукової роботи       Поточний контроль на практичних заняттях
РАЗОМ  

Структурований план підготовки студентів

з елективного курсу «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Структура навчальної дисципліни Кількість годин, з них Рік навчання Вид контролю
Усього годин/ кредитів ECTS Аудиторна підготовка СРС
90 годин/ 3 кредити
    Практичні заняття    
Модуль 1 Змістових модулів - 2 90 годин/ 3 кредити   Поточний і підсумковий модульний контроль
У тому числі – підсумко-вий модуль-ний контроль 2 години      

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 127; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты