Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ, СОЦІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ, КЛАСИФІКАЦІЇ ТА УГРУПОВАННЯ
Читайте также:
  1. Будова Сонця та джерела його енергії
  2. Вибір джерела фінансування
  3. Державні соціальні стандарти та гарантії
  4. Джерела авторського права і суміжних прав
  5. Джерела вивчення історії України та її історіографія.
  6. Джерела вивчення культури Київської Русі
  7. Джерела виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та їх класифікація
  8. Джерела геотермального тепла
  9. ДЖЕРЕЛА І ЧИННИКИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
  10. ДЖЕРЕЛА І ЧИННИКИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

Інформація про об'єкти соціальної статистики, соціа­льні явища та процеси в суспільстві збирається із застосуванням різних видів статистичного спостереження: систематичного облі­ку, переписів, регулярних і одноразових вибіркових обстежень, опитувань населення.

Інформація, що її дістають у результаті організації систематич­ного обліку, надходить до органів статистики від установ, підпри­ємств і організацій усіх форм власності у вигляді документів ста­тистичної звітності. У цих документах міститься інформація, що характеризує основні моменти соціального життя суспільства, умови і рівень життя населення, стан і діяльність організацій соціа­льної сфери. Наприклад, в Україні у формах державної статистичної звітності в 2000 році містилося 106 645 соціальних показників, що становило понад половину всіх наявних показників у цих формах.

Основними джерелами інформації про об'єкти соціальної статистики, що охоплюють усю генеральну сукупність,є переписи. Під час переписів населення дістають, як правило, ін­формацію не лише про об'єкти соціальної статистики, а й таку, що характеризує окремі моменти умов і рівня життя населення.

Перепис населення є видом суцільного спостереження, що дає величезний обсяг інформації про соціально-демографічні процеси в суспільстві: про чисельність населення, його демо­графічні характеристики, національний і соціальний склад, рідну мову, зайнятість і види занять, джерела засобів існу­вання, освіту, стан здоров'я, житлові умови та інші характе­ристики.Результати переписів розробляються по країні в ціло­му, за регіонами, стосовно міського і сільського населення. Про­ведення переписів населення вимагає значних витрат, тому вони відбуваються, здебільшого, не частіш як один раз на 10 років. У пе­ріоди між переписами інформації про населення коригують орга­ни статистики на підставі поточного обліку демографічних подій (народження, смерть, укладання і розірвання шлюбу, зміна місця проживання).


Інформація, що її збирають під час переписів, з певних причин (значні інтервали між переписами й обмежений перелік питань, які включаються до програм їх проведення), не може повною мі­рою задовольнити всі потреби в інформації про соціальне життя. Соціальні процеси вельми динамічні, відбуваються безупинно, постійно змінюючи життя суспільства. Для спостереження за ци­ми змінами та відшукання більш оперативної і різнобічної інфор­мації, ніж та, що її дають переписи населення, статистичними органами впроваджені і широко використовуються різного роду вибіркові обстеження, які здійснюються одноразово або пері­одично. Для проведення вибіркових обстежень формуються пред­ставницькі вибіркові сукупності населення або домашніх госпо­дарств. Як приклад розглянемо основні принципи й етапи фор­мування вибірок, що розроблені Державним комітетом статисти­ки України спільно зі спеціалістами НДІ статистики' і викорис­товуються під час вибіркових обстежень умов життя домашніх господарств та економічної активності населення України.Для формування вибірки була застосована одна з моделей по­будови багатовимірних вибірок — процедура багатоступінчасто­го розшарованого відбору з ймовірністю, пропорційною розміру (чисельності населення).

Основними особливостями нової вибірки є такі:

• вибірка формується за територіальним принципом, на відмі­
ну від старої вибірки, яка формувалася за галузевим принципом;• вибірка є імовірнісною, усі домогосподарства генеральної
сукупності мають однакову ймовірність потрапити до вибірки;

• домогосподарства в межах територіальних одиниць, що по­
трапили до вибірки, відбираються за допомогою випадкового від­
бору за списками домогосподарств.

Алгоритм відбору домогосподарств складається з п'яти основ­них кроків:

1) вилучення територій, які не можуть бути обстежені;

2) розшарування (стратифікація) територіальних одиниць ге­
неральної сукупності;

3) відбір одиниць першого ступеня (міст і сільських районів);

4) відбір одиниць другого ступеня (первинних територіальних
одиниць вибірки: у міській місцевості — виборчих дільниць, у
сільській місцевості — сільських Рад);

5) відбір одиниць третього ступеня (домогосподарств).
Загальну схему формування вибіркової сукупності домогос­
подарств зображено на рис. 2.1.

' Див.: Економічна активність населення України у 1999 році: Стат. збірник. — К.: Держкомстат України, 2000.


I-J


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      Формування інформаційної бази по регіонах для відбору території
  ^------------------ "----- "   ---------------------- ^  
Ступінь І   Міські населені пункти Сільські території 1
Відбір r^_J—І------- '------- П_ _._ __.............. 1
територій   Визначення саморепрезен-тативних міст   Упорядкування міст та селищ міського типу за чисельністю населення   Упорядкування сільських районів за принципом «географічного» серпантину
       
             
    Відбір міст та СМТ   Відбір сільських районів
     
    Визначення кількості ПТОВ   Визначення кількості ПТОВ
         
Ступінь II Відбір ПТОВ   Формування ПТОВ на базі виборчих дільниць та їх упорядкування   Формування ПТОВ на базі сільських Рад та їх упорядкування
  _zzzzzziizzizzzi_   ZZZZIZZZZZIZZIZZZZZZZZZZIZI
  Відбір ПТОВ І Відбір ПТОВ
         
Ступінь III Відбір домашніх господарств   Перевірка повноти списків виборців та складання списків домогосподарств   Уточнення даних книг сільськогосі обліку та складання списку домог юдарського і зсподарств 1
       
  Відбір домогосподарств   Відбір домогосподарств |
                   

Рис. 2.1. Загальна схема формування вибіркової сукупності домогосподарств


р я о х х g Й S я а>-
со х Р ?« ° X -з О\

•< х 2 X о —(2 ж ^ З о а н
— х fa 2. ■= З'
н

Р О

2 v; те о_ р —: X О


«й й X "^ І g те «*>" | р З

Хс

fa X із те а о-ті ю a S ох2=

о w те -і а "о , о р о w £ 2
2 о


о

X із

о S S
2.^5 о
Я О г ^< їй Ті р *< Я X З' о 5 о
н О" SO 03 faо
р
&н fa о 5 х ■п те ь Q —: о
х9 X

СО О

теі о р ■р О У ІЦ
о

-fa s fa a ° Ifr v<> X Ч ^ XT! 03 p

о Ті ■а те

fa

03 О U А X н х о <т> SO і і

те S _.

5 fa

о со

о 2 о о о X о р t3 о CO р

Р "О


а х 0 £ —і те v; х X so 03 О" 1 І

CO О І р ° £ О Р
fa^ р 2 ■а о X X І р

x; »

о x

p fa .

н

v о

t

СГ о so
Ті X: О О X те И.

бо 2. О

II

з Iі: З


х х те те

ххх ся

— х

Ст 2

!■!.!

Р те

Те

х

п З те ^

Із О

Й З

Р Ц


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 95; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты