Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ISBN 978-611-01-0242-1
У навчальному посібнику викладені матеріали, які дозволяють оволодіти як теоретич­ними знаниями курсу «Фінансова статистика», так і практичним умінням застосовувати методики обробки інформації та порівняльного аналізу економічних явищ у галузі фінансів; сформувати критичне мислення та об'єктивне розуміння результатів діяльності в умовах адаптації України до ринкових умов господарювашія. Лекції побудовано відповідно до програми курсу. Для більш ефективного засвоєння матеріалу посібник містить структурно-логічні схеми, завдання для самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи.

Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних за­кладів, аспірантів, викладачів, широкого кола фахівців фінансової сфери.


ISBN 978-611-01-0242-1


УДК 311:336(075.8) ББК 65.051я73

© Мальчик М. В., Галашко С. І.,

Пелех А. І., 2011. © Центр учбової літератури, 2011.


ЗМІСТ

Вступ............................................................................................................................ 6

Загальні положення................................................................................................ 8

Тематичний план дисципліни........................................................................... 10

Модуль І

Тема 1. Теоретичні основи фінансової статистики................................ 15

1.1.Предмет, метод і завдання фінансової статистики............................... 15

1.2. Система показників окремих галузей фінансової статистики... 17

1.3. Організація фінансової статистики........................................................... 19

Питання для самоконтролю................................................................................ 21

Практичні завдання............................................................................................... 21

Тестові завдання..................................................................................................... 23

Тема 2.Статистика державних фінансів..................................................... 26

2.1. Сутність, характерні риси та завдання статистики державних фінансів 26

2.2. Соціально-економічна суть державного бюджету та завдання його статистичного вивчення 30

2.3. Система показників статистики державного бюджету........................ 32

2.4. Статистичні методи вивчення показників державного

бюджету............................................................................................................ 35

Питання для самоконтролю................................................................................ 39

Приклади розв'язання практичних завдань.................................................... 40

Практичні завдання............................................................................................... 43

Тестові завдання..................................................................................................... 45

Тема 3. Статистикакредиту.............................................................................. 48

3.1. Поняття, види кредиту та завдання його статистичного

вивчення............................................................................................................ 48

 

 

З


Фінансова статистика

3.2. Показники статистики кредиту........................................... ... 50

3.3. Статистичний аналіз кредиту та ефективності його використання 53

Питання для самоконтролю...................................................... ... 56

Приклади розв'язання практичних завдань.............................. ... 56

Практичні завдання................................................................... ... 57

Тестові завдання........................................................................ ... 61

Тема 4. Статистика грошового обігу.................................... 64

4.1.Предмет, мета, об'єкт та основні завдання статистики грошового обігу 64

4.2. Показники статистики грошей та їх функціональна

характеристика................................................................... 66

4.3. Статистичний аналіз грошового обігу............................... 70

Питання для самоконтролю...................................................... 72

Приклади розв'язання практичних завдань.............................. 72

Практичні завдання................................................................... 74

Тестові завдання........................................................................ 78

Модуль II

Тема 5. Статистика цінних паперів...................................... 81

5.1. Поняття ринку цінних паперів, предмет і завдання його статистичного вивчення 81

5.2. Методи оцінювання вартості цінних паперів та розрахунок їх прибутковості 84

5.3. Статистична оцінка ефективності реальних інвестицій.... ... 88

Питання для самоконтролю...................................................... ... 93

Приклади розв'язання практичних завдань.............................. ... 94

Практичні завдання................................................................... ... 95

Тестові завдання........................................................................ ... 98

Тема 6. Статистика ощадної справи........................................... 101

6.1. Значення та економічна роль ощадних банків................ .... 101

6.2. Статистика ощадних операцій.......................................... 102

6.3. Статистика управління активними операціями............... 105

Питання для самоконтролю.................................................... ... 107


Зміст

Приклади розв'язання практичних завдань.................................................. 107

Практичні завдання............................................................................................. .. 109

Тестові завдання................................................................................................... .. 113

Тема 7. Статистика страхування................................................................. .. 115

7.1. Сутність, функції страхування та завдання його статистичного вивчення 115

7.2. Показники страхової статистики............................................................ .. 118

7.3. Статистичний аналіз фінансового стану страхових компаній. . 123

Питання для самоконтролю.............................................................................. .. 125

Приклади розв'язання практичних завдань.................................................. .. 125

Практичні завдання............................................................................................. .. 127

Тестові завдання................................................................................................... .. 128

Тема 8. Статистика фінансів підприємств............................................... .. 131

8.1.Сутність, предмет і завдання статистики фінансів підприємств..... .. 131

8.2. Система статистичних показників фінансового стану підприємств 133

8.3. Статистичне вивчення факторного аналізу прибутку...................... .. 142

Питання для самоконтролю.............................................................................. .. 145

Приклади розв'язання практичних завдань.................................................. .. 145

Практичні завдання............................................................................................. ' 151

Тестові завдання................................................................................................... .. 155

Завдання для самостійної роботи................................................................ .. 157

Індивідуальні навчально-дослідні завдання................................................ .. 166

Програмні питання для комплексної перевірки тань........................... .. 171

Програмні питання до екзамену.................................................................... .. 176

Критерії оцінювання знань.............................................................................. .. 178

Таблиця індивідуальних кодів......................................................................... .. 180

Література........................................................................................................... .. 181


ВСТУП

В умовах економічної та фінансової нестабільності, недосконалості ринкових відносин характерним є зростання інтересу до проблем дос­лідження стану фінансової системи країни, грошового обігу, кредитної та інвестиційної діяльності, ринку цінних паперів, конкурентоспро­можності окремих суб'єктів господарювання. 1 в цьому значна роль відводиться фінансовій статистиці, яка в умовах ринкової економіки є однією з важливих функцій управління, що дозволяє, використовуючи міжнародні стандарти обліку та статистики, відповідні знання та нави­ки, проводити необхідні дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду та розробляти ефективні шляхи їх подолання і ви­ходу з кризового становища. Це в свою чергу потребує розробки та удо­сконалення змісту, методології та методики фінансової статистики.

Логіка роботи — від формування концепції фінансової статистики, визначення системи показників до конкретних методик статистичного аналізу та факторного впливу.

Мета дисципліни «Фінансова статистика»— вивчення теоретич­ного матеріалу, оволодіння методикою обробки інформації, її узагаль­нення та аналізу, творче використання даних фінансового стану окре­мих підприємств на макрорівні, вміння на їх основі робити висновки і приймати рішення щодо розвитку фінансової сфери.

Вивчення даної дисципліни передбачає формування теоретичних знань та практичних навичок у системі збору, обробки та аналізу да­них за допомогою методів статистичного аналізу в системі управління фінансів.

Предметомвивчення дисципліни є кількісна характеристика обсягу, динаміки і взаємопов'язаних явищ та процесів, що відбуваються у фі­нансовій системі за конкретних умов, певний проміжок часу і простору, а також їх вплив на фінансові результати з точки зору їх ефективності.


Вступ

Основні завдання курсу:

• вивчення теоретичних основ фінансової статистики та економіки;

• оволодіння методиками обробки інформації, порівняльного ана­лізу економічних явищ у галузі фінансів;

• оволодіння навиками об'єктивного розуміння результатів діяль­ності;

• формування критичного мислення при аналізі взаємозв'язків економічних явищ та процесів різних рівнів;

• прогнозування розвитку фінансів і економіки в цілому.

Вивчення дисципліни передбачає також самостійну роботу з літе­ратурою, статистичними даними (збірниками), що сприяє кращому за­кріпленню теоретичних знань, набуттю практичних навиків і розвитку самостійного мислення, критичного підходу до аналізу одержаних ре­зультатів і формування висновків.

У процесі вивчення дисципліни студенти повинні:

• оволодіти теоретичним матеріалом курсу;

• знати систему показників соціально-економічної, фінансової ста­тистики та особливості їх прояву в умовах ринкової економіки;

• вміти проводити розрахунки статистичних показників для ви­вчення структури, динаміки та аналізу державного бюджету, кредиту грошового обігу, ощадної справи, цінних паперів, , страхування та фі­нансового стану підприємств;

• застосовувати різноманітні статистичні методи та прийоми для розв'язку складних фінансово-статистичних завдань, обґрунтування управлінських рішень у фінансовій сфері;

• застосовувати набуті результати досліджень для прогнозування перспектив розвитку.

Тільки оволодіння необхідними методами статистичного аналізу, практичними навиками дозволить майбутньому спеціалісту приймати нестандартні управлінські рішення щодо виведення економіки на більш високий рівень розвитку.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансова статистика» розроблена за кредитно-модульною системою навчання для студентів економічного факультету спеціальності «Фінанси».


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 60; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты