Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ
План (логіка) викладу матеріалу

1.1. Предмет, метод і завдання фінансової статистики.

1.2. Система показників окремих галузей фінансової статистики.

1.3. Організація фінансової статистики.

Основні поняття та терміни

Фінансова статистика. Аналіз. Синтез. Порівняння. Предмет фі­нансової статистики. Метод фінансової статистики. Об 'скт фінан­сової статистики. Державний бюджет. Грошовий обіг. Кредит. Ощадна справа. Інвестиційна діяльність. Страхування. Фінанси галу­зей народного господарства. Органи державної статистики.

1.1. Предмет, метод і завдання фінансової статистики

Фінансова статистикає галуззю економічної статистики, що ви­вчає кількісну сторону масових явищ і процесів у фінансовій сфері (розподіл і кінцеве використання ВВП, утворення первинних і кінце­вих доходів домашніх господарств, державних установ і громадських організацій, нагромадження основних фондів і матеріальних обігових коштів), займається реєстрацією, зведенням і групуванням факторів, виражає їх у вигляді статистичних показників, які потім аналізує [14, 96].

Фінансова статистика вивчає закони руху грошових, кредитних, фінансових ресурсів в умовах ринкової економіки, забезпечує кількіс­ну оцінку соціально-економічних явищ і процесів у фінансовій сфері.

При цьому слід відмітити, що при вивченні кількісної сторони явищ фінансова статистика керується законами філософії, а також спирається на принцип взаємного зв'язку і взаємної обумовленості всіх суспільних явищ. Також фінансова статистика керується принци-


Фінансова статистика

пом розвитку, згідно з яким при вивченні суспільних явищ необхідно виходити з того, що вони перебувають у постійному русі, тобто у про­цесі виникнення, становлення, розвитку і зникнення. Цей принцип пе­редбачає використання в дослідженні даних за певний проміжок часу, що дає можливість виявити динамічні тенденції та закономірності, прогресивні зміни в розвитку явищ [14, 97].

Велике значення у дослідженнях мають такі загальнонаукові кате­горії, як аналіз і синтез, порівняння.

Категорія аналізу дозволяє проводити уявний розклад явища на окремі складові, що робить можливим вивчення кожного окремого елемента; синтез представляє собою об'єднання окремих частин якоїсь складової і на цій основі отримання більш повної та об'єктивної інфо­рмації про повноту та масштаби того чи іншого явища, процесу. При­йом порівняння дозволяє виявити загальні ознаки та відмінні риси, ха­рактерні тільки певним сторонам однотипних явищ. При цьому для більш ефективного порівняння аналізу доцільно оцінювати рівень змін, розвитку не тільки між окремими явищами, але і в порівнянні з конкретною базою, яка виступає певним критерієм із оптимальними параметрами.

Предметом фінансової статистикиє кількісна характеристика об­сягу, структури, динаміки та взаємозв'язків явищ та процесів, що від­буваються у фінансовій системі за конкретних умов, певний проміжок часу і простору [59,8].

Метод статистики фінансів у значній мірі відповідає методам ін­ших розділів соціально-екоиомічної статистики, хоч і має визначену специфіку. Статистика фінансів використовує в значній мірі методи статистичного аналізу.

Важливе місце у фінансовій статистиці займають такі методи ста­тистичного аналізу, як: метод середніх величин, індексний метод, ме­тод кількісного фінансового аналізу, вищі фінансові обчислення, ви­значення залежності кінцевих результатів від основних параметрів фінансової операції, використання традиційних підходів до вивчення розвитку явищ в динаміці, кореляційно-регресіиного аналізу і т.п. Для посилення аналітичних функцій фінансової статистики необхідно за­йматися комплексними статистичними дослідженнями процесів фор­мування й розподілу прибутку, наводити повну оцінку ефективності


Тема 1. Теоретичні основи фінансової статистики

розподільчих відносин в економіці, економічних наслідків інфляцій­них процесів, фінансово-вартісних аспектів відтворювання [59, 8]. Основні завдання фінансової статистики:

• розробка методології та методів обчислення показників, які відо­бражають особливості фінансової системи, їх аналіз;

• вивчення процесів виробництва, розподілу, перерозподілу та ви­користання національного продукту у фінансовому секторі і визна­чення на цій основі закономірностей в економіці;

• вивчення характеру та дії основних законів у фінансовій системі країни;

• розробка та побудова прогнозних розрахунків, необхідних для обґрунтування перспективних напрямків розвитку фінансової політики.

1.2. Система показників окремих галузей фінансової статистики

У розподілі та використанні валового національного продукту, на­ціонального доходу беруть участь усі галузі фінансової системи:

• державний бюджет;

• грошовий обіг;

• кредит;

• ощадна справа;

• інвестиційна діяльність;

• страхування;

• фінанси галузей народного господарства [14, 99].

Важлива роль у статистиці фінансів відводиться системі показни­ків та вдосконаленню методології їх обчислення. Отже, завдяки аналі­зу статистичних показників можна отримати найбільш повну харак­теристику виконання планів, структурних змін, темпів зростання окремих напрямків діяльності фінансових і кредитних установ, ефек­тивності використання їх ресурсів, встановлення факторів, що впли­вають на фінансовий стан та кінцеві результати діяльності суб'єктів фінансової системи країни.

Система статистичних показників— це комплекс взаемо=—j пов'язаних показників, які дозволяють отримати-цілісну, всебічну ха­рактеристику будь-якого масового явища або процесу (59,9).


Фінансова статистика

Отже, статистичні показники характеризують розмір, склад, дина­міку та взаємозв'язок суспільних явищ. При цьому, кожна галузь фі­нансової статистики має свою специфічну, притаманну саме їй, систе­му показників, які дозволяють вивчити закономірності в розвитку грошового обігу, кредиту, використання ВВП, структуру й динаміку доходів і видатків державного бюджету, оборотності цінних паперів, ефективності страхування, фінансового стану підприємств і органі­зацій.

Система показників статистики державного бюджету включає:

• показники доходів;

• показники видатків;

• перевищення доходів над видатками (профіцит);

• перевищення видатків над доходами (дефіцит);

• державний борг.

Система показників статистики кредиту включає:

• склад позичок;

• обсяг погашених позичок;

• залишки заборгованості по позичкам;

• розмір простроченої заборгованості;

• обіговість кредитів та їх динаміка;

• тривалість користування позикою;

• ефективність довгострокового кредиту.

Система показників статистики грошового обігу включає:

• грошова маса в обігу;

• грошові агрегати;

• грошова база;

• обсяг грошового обігу;

• платіжний оборот;

• кунюрний склад ірошової маси.

Система показників статистики ощадної справи включає:

• кількість установ ощадного банку;

• чисельність і склад вкладників;

• сума внесених вкладів;

• середній розмір вкладу на одного вкладника;

• середня сума вкладу на одну установу ощадного банку;

• середній строк зберігання вкладів.


Тема 1. Теоретичні основи фінансової статистики

Система показників статистики інвестиційної діяльності включає:

• чистий потік грошових коштів;

• чиста теперішня вартість проекту;

• внутрішня ставка доходу;

• період окупності інвестицій;

• індекс прибутковості.

Система показників статистики страхування включає:

• страхове поле;

• число застрахованих об'єктів;

• страхова сума застрахованого майна;

• страховий платіж;

• число об'єктів, що постраждали;

• сума виплат страхового відшкодування;

• середня сума застрахованих об'єктів;

• показник збитковості страхової суми;

• коефіцієнт фінансової сталості та інше.

Система показників статистики фінансів галузей народного гос­подарства включає:

• прибуток;

• рентабельність;

• наявність оборотних коштів, їх оборотність;

• сумарна заборгованість по зобов'язаннях;

• дебіторська та кредиторська заборгованість;

• ліквідність та інші.

1.3. Організація фінансової статистики

Статистика фінансів покликана забезпечити збір, обробку і ана­ліз інформації про рівень і фінансові можливості розвитку країни. Статистичні дані є одним з визначальних орієнтирів економічної політики, сприяють створенню об'єктивного і науково обґрунто­ваного стратегічного курсу економічних і фінансових перетворень [27, 13].

В Україні державна фінансова статистика представлена управлін­нями статистики фінансів, які займаються збором, обробкою та аналі-


Фінансова статистика

зом статистичної інформації по фінансовим показникам, керують ме­тодичною роботою в цій галузі [14, 103].

Функції статистичної служби виконують, як органи державної ста­тистики, так і органи відомчої статистики.

Органи державної статистики представлені Державним комітетом статистики України в структуру якого входять: Департамент макрое-кономічної статистики, Департамент статистики виробництва, Депар­тамент статистики праці, Департамент статистики цін, Департамент статистики сільського господарства та навколишнього середовища, Департамент міжгалузевої статистики підприємств. Департамент ста­тистики торгівлі, Департамент статистики послуг, Управління статис­тики зовнішньоекономічної діяльності, Департамент планування та організації статистичних спостережень, Департамент статистики насе­лення, Департамент обстежень домогосподарств, Департамент зведе­ної інформації та міжнародного співробітництва, Департамент фінан­сового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності, Департамент організаційного забезпечення, Адміністративно-господарський депар­тамент.

Збором, обробкою та аналізом фінансових даних внутрігалузевого характеру займаються банківські та інші фінансові установи.

Основні розділи статистики грошового обігу, платіжного балансу готуються в Національному банку України, який також визначає фор­ми звітності та порядок їх складання, що в свою чергу дозволяє забез­печити виконання регуляторних і наглядових функцій.

Установлені вимоги до звітності повинні виконуватися всіма су­б'єктами господарювання, а саме:

• банками та фінансово-кредитними установами, розташованими на території України — для складання грошово-кредитної банківської статистики;

• всіма суб'єктами підприємницької діяльності — для складання статистики платіжного балансу та здійснення валютного контролю [14, 104].

Власником зведеної інформації по питаннях грошово-кредитної та банківської діяльності є Національний банк, який регулює режим дос­тупу до неї згідно чинного законодавства України.


Тема 1. Теоретичні основи фінансової статистики

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення предмету статистики фінансів.

2. В чому відмінність фінансової статистики від інших галузевих статистик?

3. Які принципи використовує фінансова статистика?

4. Що є методом статистики фінансів?

5. Перелічіть основні завдання статистики фінансів.

6. Дайте характеристику показникам статистики фінансів.

7. Які галузі фінансової статистики ви знаєте?

8. Що вивчає кожна галузь фінансової статистики?

9. Які відомчі структури займаються збором, обробкою та аналізом статистичної інформації?

 

10. Які установи займаються збором, обробкою та аналізом фінан­сових даних внутрігалузевого характеру?

11. Хто визначає форми звітності та порядок їх складання?

12. Хто являється власником зведеної інформації по питаннях гро­шово-кредитної та банківської діяльності?

Практичні завдання Завдання 1.1.

Визначити середньомісячний випуск продукції, якщо в квітні обсяг виготовленої продукції становив 200, в травні 400, в червні 680 штук.

Завдання 1.2.

Внаслідок інфляції споживчі ціни за 3 роки зросли в 2,9 разів. В т.ч. за перший рік в 1,3; за другий рік у 1,8 рази; за фетій рік в 1,5 ра­зи. Визначити середньорічний теми зростання цін.

Завдання 1.3.

На акції 5-ти різних компаній очікується прибуток 10%, 15%, 18 %, 21 %, 13 %. Визначити очікуваний прибуток від портфеля акцій при умові, що інвестор розподілив свої внески між акціями цих ком­паній у пропорціях: 7 %, 10 %, 25 %, 42 %, 16 %.


Фінансова статистика


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 176; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты