Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тестові завдання. а) система грошових фондів, зосереджених в руках держави і приз­ начених для виконання властивих їй функцій;
І- Державні фінанси це:

а) система грошових фондів, зосереджених в руках держави і приз­
начених для виконання властивих їй функцій;

б) сукупність різних сфер фінансових відносин, кожна з яких має
свої особливості у формуванні та використанні грошових фондів;


Фінансова статистика

в) система економічних відносин щодо формування й використан­ня централізованого фонду грошових коштів держави; характеризує найважливіші пропорції, які створюються в процесі формування й ро­зподілу її фінансових ресурсів.

2. Основною сферою розподілу ВВП є:

а) державні фінанси;

б) соціальна сфера;

в) державний кредит.

3. Бюджетна система України складається з:

а) Державного бюджету України, республіканського бюджету АРК,
місцевих бюджетів;

б) Державного бюджету України, місцевих бюджетів;

в) Державного бюджету України, республіканського бюджету АРК.

4. Підібрати правильне визначення бюджету-брутпю та бюдже-
ту-нетто:

а) це форма побудови бюджету, в якій доходи та витрати показу­
ються в розгорнутому вигляді без сальдування зустрічних платежів;

б) це внутрішній оборот грошових коштів, який не збільшує реаль­
них доходів і видатків зведеного бюджету України;

в) це форма побудови бюджету, в якій доходи та витрати окремих бю­
джетів показуються як сальдо, тобто з урахуванням зустрічних платежів.

5. Поточні видатки це:

а) видатки бюджету на фінансування інвестиційної та інноваційної
діяльності держави;

б) видатки бюджету на фінансування підприємств, установ, органі­
зацій і органів, визначені на початок бюджетного року, а також на фі­
нансування заходів щодо соціального захисту населення;

в) законодавчо встановлені норми і напрями використання бюдже­
тних коштів, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, пе­
редбачених відповідним бюджетом.

6. Динамік)' бюджетних витрат на душу населення вивчають за
допомогою індексів середніх величин:

а) індексу змінного складу, індексу структурних зрушень, індексу постійного складу;Тема 2. Статистика державних фінансів

8. Фактори, що впливають на зміну суми податкових доходів:

а) зміна податкової ставки, зміна кількості платників податку;

б) зміна податкової бази, зміна податкової ставки;

в) зміна податкової бази, зміна податкової ставки, зміна кількості
платників податку.

9. Абсолютний розмір зміни бюджетних витрат визначається:

10. Можливі иіляхи збалансування бюджету:

а) введення нових податків, використання неподаткових доходів,
Державні позики, грошова емісія;

б) збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіт­
тя, збір за забруднення навколишнього природного середовища;

в) надходження від продажу з державних запасів товарів, податки
на фінансові операції та операції з капіталом.


ТЕМА 3. СТАТИСТИКА КРЕДИТУ

План (логіка) викладу матеріалу

3.1. Поняття, види кредиту та завдання його статистичного вивчення.

3.2. Показники статистики кредиту.

3.3. Статистичний аналіз кредиту та ефективності його використання.

Основні поняття та терміни

Кредит. Кредитні відносини. Комерційний кредит. Банківський кредит. Державний кредит. Споживчий кредит. Іпотечний кредит. Міжнародний кредит. Обсяг виданих позичок. Середні залишки забор­гованості. Середній розмір позики. Тривалість користування корот-костроковим кредитом. Оборотність кредиту. Ефективність вико­ристання кредиту.

3.1. Поняття, види кредиту та завдання його статистичного вивчення

Кредит— це економічні відносини, що виникають між кредито­рами і позичальниками з приводу мобілізації тимчасово вільних кош­тів та використання їх на умовах повернення й оплати [5, 268].

Отже, кредитні відносини функціонують у системі економічних від­носин.

Складовими кредитних відносин є:

• кредитно-грошові відносини;

• кредитно-товарні відносини.

Таким чином, в сучасних умовах кредитні відносини розвивають­ся між:

• банками та населенням;

• державою, банками та окремими господарюючими суб'єктами;

• господарюючими суб'єктами;

• підприємствами, організаціями, господарюючими суб'єктами, з одного боку, та населенням з іншого;

• фізичними особами.


Тема 3. Статистика кредиту

На даному етапі в економічній науці виділяють такі види кредиту:

1. Комерційний— це товарна форма кредиту, яка формує відно­
сини між продавцями та покупцями в процесі яких останні одержують
товари чи послуги з відстрочкою платежу.

Даний вид кредиту оформлюється векселем.

2. Банківський кредит— це кредит, який надається банками під­
приємствам, державі, населенню в грошовій формі.

Тобто, даний вид кредиту передбачає, що однією із сторін кредит­ної угоди є банк.

При цьому кредитні відносини поділяються на дві групи:

перша група— цс коли банк сам отримує кредити для формуван­ня своїх ресурсів за рахунок залучення депозитів, вкладів, позик, ви­пуску облігацій, векселів, міжбанківських кредитів;

друга група— це кошти, які банк надає своїм клієнтам.

Сфера використання банківського кредиту ширша, ніж комерцій­ного, тому як банківський кредит обслуговує не тільки обіг товарів, але і накопичення капіталу.

3. Державний кредит— залучення державою тимчасово вільних
коштів юридичних і фізичних осіб у розпорядження відповідних орга­
нів державної влади для використання їх на фінансування державних
витрат [6, 239].

До інструментів державної позики відносять: облігації, векселі, сертифікати.

4. Споживчий кредиг— кредит, що надається банком, підприємс­
твом чи організацією фізичній особі для придбання предметів особис­
того споживання переважно тривалого користування (житла, транспо­
ртних засобів, меблів, теле- та радіоапаратури, іншої побутової
техніки) [6, 243].

5. Іпотечний кредиг— це довгострокові позики, що надаються
під заставу нерухомості (землі, будівель) переважно спеціалізованими
інститутами — іпотечними банками, а в деяких країнах — комерцій­
ними та іншими банками. Неповернення позики за цим кредитом у тер­
мін приводить до втрати позичальником нерухомості і передачі її ін­
шому власникові або банку [27, 98].

Об'єктом іпотечного кредитування можуть бути: земельні ділянки, виробничі споруди, житлові будинки, магазини, квартири.


Фінансова статистика

Іпотечне кредитування має відіграти важливу стимулюючу роль у сільському господарстві, допомагаючи сільськогосподарським виробни­кам отримати землю, розвивати сільськогосподарські підприємства, про­водити агрохімічні заходи, купувати техніку, матеріали, насіння [15,249].

6. Лізинговий кредит— стосунки між юридичними особами, що
виникають унаслідок оренди майна і супроводжуються укладанням лі­
зингової угоди.

Об'єктом лізингу можуть бути: споруди, будинки, машини, устат­кування, транспортні засоби та інша техніка.

7. Міжнародний кредит— економічні відносини між державами,
іноземними банками і фірмами щодо передачі валютних чи товарних
ресурсів на засадах повернення в певні строки та, як правило, з випла­
тою відсотків. Суб'єктами міжнародного кредиту є банки, фірми, дер­
жави, міжнародні та регіональні організації [14, 151].

Основні завдання статистики кредиту:

• Організація статистичного обліку про кредитні операції.

• Розробка системи показників, що характеризують кредитні від­носини, їх стан і розвиток.

• Виявлення статистичних закономірностей у розвитку кредитних відносин та їх аналіз.

• Вдосконалення методології та методики розробки системи пока­зників і на цій основі удосконалення статистичної методології аналізу з урахуванням вимог міжнародних стандартів.

3.2. Показники статистики кредиту

Статистичне вивчення та аналіз складу, структури, динаміки взає­мозв'язків та ефективності кредитних вкладів в умовах ринкових відно­син дозволяє більш об'єктивно підійти до проблеми розвитку і вдоскона­лення системи кредитних відносин, підвищення рівня відповідальності суб'єктів кредитної угоди за прийняті на себе зобов'язання.

Для характеристики обсягу кредитних вкладів та їх обертання використовуються наступні показники:

• розмір виданих і погашених позичок (оборот з погашення та видачі);

• середні залишки заборгованості;

• середній розмір позички;


Тема 3. Статистика кредиту

• середня процентна ставка;

• середній термін користування позичками;

• частка несвоєчасно повернутих позичок;

• частка простроченої заборгованості;

• кількість оборотів позики (швидкість обороту);

• тривалість користування короткостроковою позикою (час обороту) та інші.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 86; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты