Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Обсяг виданих позичок (Пв)
Даний показник можна розрахувати, виходячи з рівняння балансо­вого зв'язку:


Фінансова статистика


Тема 3. Статистика кредиту


Фінансова статистика

2. Індекс постійного складухарактеризує вплив зміни тривалості
користування кредитом на середню тривалість користування кредитом:

При розрахунку індекса постійного складу змінюється тільки пока­зник тривалості користування кредитом (звітний та базовий період), а показник суми одноденного погашення кредиту приймається до роз­рахунку тільки за звітний період (S]).

3. Індекс структурних зрушеньхарактеризує вплив зміни суми одно­
денного погашення кредиту на середню тривалість користування кредитом:

При розрахунку індекса структурних зрушень змінюється показник суми одноденного погашення кредиту (звітний та базовий період), а показник тривалості користування кредитом залишається незмінним і приймається до розрахунку тільки за базовий період (Ге).

Правильність розрахунку впливу факторів (It, Is) на індекс змінно­го складу (If) перевіряється за допомогою формули:

Для більш повного статистичного аналізу середніх залишків креди­ту доцільного вивчити та проаналізувати їх абсолютний приріст за пев­ний період та вплив окремих факторів на його зміну.

Абсолютний приріст середніх залишків позичкирозраховують за формулою:

в тому числі:

а) за рахунок зміни середньої тривалості користування кредитом:

б) за рахунок зміни суми одноденного погашення кредиту:


Тема 3. Статистика кредиту


Питання для самоконтролю

 

1. Сутність кредиту та завдання його статистичного вивчення.

2. Що розуміють під кредитними відносинами?

3. За якими ознаками здійснюється групування кредитів?

4. Які показники статистики кредитування ви знаєте?

5. Напрямки статистичного вивчення кредитних вкладень та креди­тних ресурсів?

6. Характеристика методики статистичного аналізу оборотності кредитної маси.

7. В чому полягає суть економічного змісту індексів швидкості та часу обороту позик?

8. Які методи визначення тривалості та кількості оборотів кредиту?

9. Які формули використовуються при факторному аналізі дина­міки кредитового оборогу та швидкості оборогу позик?

 

10. Поясніть індексний метод статистичного аналізу оборотності кредиту.

11. Дайте характеристику показникам використання кредиту.

12. В чому суть індексного методу статистичного аналізу ефектив­ності використання кредиту.

Приклади розв'язання практичних завдань

Завдання 1. Маємо наступні дані про залишки кредиту по одному з відділень банку: на 01.01.08 — 640 тис. гри., на 01.04.08 — 320 тис. грн., на 01.07.08 — 580 тис. грн., на 01.10.08 — 600 тис. грн., на 01.01.09 — 360 тис. грн.

Розрахувати середні залишки заборгованості по кредиту за 2008 рік.

Розв 'язок:


Тема 3. Статистика кредиту

Завдання 2. Визначити середню процентну ставку по кредитам, якщо: 1-а позичка надана в розмірі 10000 грн. під 16 % річних на 1 рік, Ц-а— в розмірі 15000 грн. під 14 % річних на 1 рік, Ш-я — в розмірі 20000 грн. під 12 % річних на 2 роки.

Розв 'язок: Середня процентна ставка по виданим кредитам:

Завдання 3. Маємо наступні дані щодо якості заборгованості та по­гашення кредиту: сума несвоєчасно погашених позичок— 160 тис. грн., сума простроченої заборгованості— 100 тис. грн. Загальна сума по­гашених позичок— 800 тис. грн., загальна сума заборгованості — 250 тис. грн.

Розрахувати:

а) частку несвоєчасно повернутих позичок у загальному обсязі по­
гашених позичок (Упн);

б) частку простроченої заборгованості в загальній сумі заборгова­
ності (Упз).

Розв 'язок:

а) частка несвоєчасно повернутих позичок:

б) частка простроченої заборгованості


 

Практичні завдання

Завдання 3.1.

Розрахувати середній строк позики та середній її розмір, якщо про­тягом року було видано позик на загальну суму 100 тис. грн., з них •*0 тис. на строк 9 місяців, 50 тис. на 6 місяців, 20 тис. на 3 місяці.


Фінансова статистика

Завдання 3.2.

Дослідити обіговість кредиту, розрахувати показники тривалості користування кредитом, та кількість оборотів кредиту, використовую­чи дані наступної таблиці (млн. грн.):

 

 

Галузі Середні залишки кредиту Погашено кредитів
Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік
20,7 28,1
  10,3 10,6
Разом 31,0 38,7

Заедания 3.3.

Використовуючи дані попередньої таблиці, розрахувати одноден­ний оборот по погашенню кредиту.

Завдання 3.4.

Провести дослідження структури та динаміки процесу кредитуван­ня банками України за період 2007-2009 p.p. Дані представити в таб­лиці та зобразити графічно.

 

 

 

Показники Струк­тур*. % Темп росту, % Абсолютний приріст, млн. грн. Темп приросту, %
ОХ 09/08 09/07 09-08 09-07 09/08 09/07
1. Всього кредитів в т.ч.: — в нац. валюті — в іноз. валюті 2. Нацбанк — нац. валюта — іноз. валюта 3. Комерційні банки — мац. валюта — іноз. валюта 21 812 9 408 12 404 9 908 3 583 6 325 11 904 5825 6079 ЗО 138 13918 16 220 10 894 3 588 7 306 19 244 10330 8914 38 705 19 220 19 485 10715 3 595 7 120 27 990 15625 12365                  

Тема 3. Статистика кредиту

Завдання 3.5.

Використовуючи систему взаємопов'язаних індексів обороту кре­диту по погашенню, визначити абсолютний приріст обороту по пога­шенню кредиту:

а) за рахунок зміни числа оборотів позик;

б) за рахунок зміни середніх залишків кредиту.
Вихідні дані:

 

Показники Базовий рік Звітний рік
1. Кількість оборотів 2. Середні залишки кредиту, млн. грн. 7.6 21,2 8,2 27,9

Завдання 3.6.

Дати характеристику обіговості кредиту по окремим банківсь­ким установам за допомогою показників динамічного ряду (темпів росту і приросту, абсолютного приросту), використовуючи наступ­ні дані:

 

Банківські установи Тривалість користування кредитом (і), днів Кількість оборотів кредиту (п), оборотів
  Минулий рік Звітний рік Минулий рік Звітний рік
   
   
   

Завдання 3.7.

Ріст кредиту в промисловості району за рік склав ЗО %, а обсяг промислового виробництва збільшився на 20 %. Визначити за допомо­гою відносних величин інтенсивності скільки % росту кредитних вкла­день припадає на 1 % росту промислового виробництва.


Фінансова статистика

Завдання 3.8.

Розрахувати показники обіговості кредиту ( одноденний оборот по погашенню кредиту, тривалість користування кредитом та кількість оборотів кредиту), якщо середні залишки кредиту складають 200 тис. грн, погашено кредитів на суму 350 тис. грн.

Завдання 3.9.

Використовуючи систему взаємопов'язаних індексів обороту кре­диту по погашенню п =п-к), визначити абсолютний приріст обо­роту по погашенню кредиту, обумовленого зміною середніх залишків кредиту.

 

Показники Умовні показники Минулий рік Звітний рік
1. Кількість оборотів 2. Середні залишки кредиту, млн. грн. п к 20 250 35 450

Завдання 3.10.

Визначити середній строк користування кредитом і порівняти його в динаміці, якщо середні залишки кредиту відповідно у звітному і ми­нулому році становили 300 тис. грн. та 260 тис. грн., а оборот по пове­рненню кредиту за рік 78 тис. грн. та 55 тис. грн.

Завдання 3.11.

Банк надав кредит у сумі 200 000 грн. на рік, під річну облікову ставку 15 %. Визначити суму виданої позики, обчислити дисконт, який взяв банк за кредит.

Завдання 3.12.

Через 9 місяців від моменту надання позики боржник сплатить кредитору 10500тис. грн. Кредит надається під 5 % річних. Визначити суму виданої позики, обчислити суму дисконту.


Тема 3. Статистика кредиту


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 257; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты