Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСурет. Фибросаркома
Читайте также:
  1. Сурет. Қаланың негізгі функционалдық аймақтарының өзара орналасуы
  2. Сурет. Қапшағай жасанды су қоймасы мен ГЭС
  3. Сурет. 10000 тұрғынға арналған ықшамауданды жоспарлау.
  4. Сурет. BРwіn жүйесіндегі буындар терегі
  5. Сурет. Адамантинома
  6. Сурет. Алқаптық-арналық көлдер
  7. Сурет. Алматы қаласының аэрация станциясындағы ластанған суларды тазарту сызбасы
  8. Сурет. Арал теңізі -XX ғасырдың 50-ші жылдарында
  9. Сурет. Арахноидэндотелиома
  10. Сурет. Биологиялық фильтр.

ауру дәрігерге көрінгенде ол әжептәуір үлкейіп, көлденеңі орташа 8 сантиметрге жетеді. Фибросаркома дәнекер тін талшықтары мен жасушаларынан түзілген. Оның жетілген және жетілмеген түрлері бар. Жетілген фибросаркома коллаген талшықтарынан түрады, олардың арасында үршық тәрізді, ядросы ірі, гиперхромды фи-бобласт тәрізді жасушалар кездеседі. Ісікте типтік митоздар саны көп, атипиялық митоздар бірен-саран.

Жетілмеген фибросаркомадажасушалар саны басым олардың ішінде атипиялық митоздар көп, ал строманың аздығы сондай кей жерлерде ісік тек жасушалардан қүралган. Кейбір ісіктерде көпяд-ролы, полиморфты жасушалар кездеседі. Ісікте некроз ошақтары, қан қүйылған жерлер көрінеді. Жас балаларда тума фибросаркома кездеседі.

Дерматофибросаркоматерімен байланысты ісік, арқада, иықта және балтырда тері астынан томпайып түрған түйін түрінде бай-қалады. Ол баяу дамып, алып тастағанда қайта өсіп шығады (ре­цидив), бірақ метастаз беруі өте сирек. Ісік қүрамында жасушалар да көп, олардың арасында көгощролы Тутон жасушаларына үқсас жасушалар, цитоплазмасы көбіктенген, көппішінді атипиялық жасушалар, бүралган (муарлы) және ырғақты қүрылымдар кездеседі.


8 бөлім. Ісіктер________________________________________________________ l *^

Липосаркомамай тінінін, қатерлі ісігі, кез келген жаста кездеседі. Ісік өсіп, салмағы 3 кг және онан да көп болады. Кесіп қарағанда түйін түрінде немесе айналасында шекарасыз өсіп кет-кен ісік түрінде көрінеді. Түсі ақшьш сары, кейде қан қүйылу, некроз ошақтары болуына байланысты шүбарланған. Липосарко-маның бірнеше түрі бар: 1) негізінен жақсы жетілген липосарко­ма. Бүл жерде липоциттерде өзгерістер аз, ядролары гиперхромды, митоздар сирек, арасында дәнекер тін талшықтары көп, 2) миксо-идтық (үрықтық) липосаркома үрық кезеңіндегі май тінін елестетеді. Шырышты тін арасында липобластар және липоциттер көрінеді, 3) домалақ жасушалы липосаркома негізінен майда ли-поциттерден түзілген, 4) көппішінді (жетілмеген) липосаркома жасушалар қүрамының түрлілігімен және ядролардың айтарлық-тай атипитігімен сипатталады.Қатерлі гибернома ісік жасушаларының арасында бірядролы және көпядролы, ерекше ірі, атипиялық жасушалардың болуымен ерекшеленеді. Сонымен қатар қатерсіз гиберномаға тән жерлерде * кездеседі.


66-сурет. Гемангиәндотелиома

Қатерлі лейомиома (лейомиосаркома),бірыңғай салалы бүлшы-қет ісііі, оның екі түрі бар: 1) Типтік қатерлі лейомиома кәдімгі лейомиомага үқсас, олардан тек жасуша атиптігімен ғанаЖ.Ахметов. Патологиялық анатомия


8 белім. Ісіктер

 


 
 


ерекшеленеді. 2) Атипиялық қатерлі лейомиомада жасушалар полиморфизм! басым, әсіресе көпядролы симігаастардың болуы осы ісік үшін тән морфологиялық белгілердін, бірі болып саналады. Рабдомиосаркома өте катерлі ісіктердің бірі, көптеген метастаз береді. Микроскопией қарағанда бүл ісік көлденең жолақты бүлшықет жасушаларының үрықтық, даму кезеңіне сай келетін полиморфты, айырықша атипизмді бірядролы, кейде қосядролы жасушалардан қүралған. Бүл ісік диагнозын анық қою үшін цитоплазмасында көлденең жолағы бар бүлшықет жасушаларьш іздеп табу керек.

Қатерлі гемангиоэндотелиома бір-бірімен ретсіз жалғасып жатқ-ан, атипті эндотелий жасушаларымен астарланған майда қан та-мырларынан қүралған (66-сурет). Қатерлі гемангиоперицитома ісік жасушаларына (периіщттердің) қан тамырлары сыртывда өсіп-өнуімен, олардың атиптігімен сипатталады.

Ангиосаркома кан тамырларынан өсіп шығатын аса қатерлі ісік. Жоғарыда айтылған қан тамырларының қатерлі ісіктерінен айыр-машылығы бүл жерде атипизм айрықша кейде ісіктің қан тамырла-рымен байланысы анық байқалмайды. Ісік үршық тәрізді, көппішінді тәртіпсіз орналасқан жасушалар тізбектерін түзеді, эвдотелийге үқсас жасушалары жетілмеген, перициттік күрылымдары жоқ.Лимфангиосаркома лимфа тамырларынан өсетін, атипті эндо­телий жасушаларымен астарланған қуыстар түзетін ісік.

Қатерлі синовиома. Синовиоманың қатерсіз түрі жоқ, деген ғылыми үғым бар. Бүл жерде цитоплазмасы ашық немесе үршық тәрізді жасушалардан қүралған ісік көрінеді. Синовиоманың екінші түрі үршық тәрізді жасушалы саркоманы елестетеді, олардан тек ашық жасушалардан түзілген, эпителийге үқсас қүрылымдар барлығымен ғана ерекшеленеді. Дегенмен қатерлі синовиомада

жасуша атипизмі көбірек кезде-седі (67-сурет).

67-сурет. Алыпжасушалы синовиома

Қатерлі мезотелиома сірлі қабықтардың өте қалыңдап кетуімен, олардың қуысының тарылып немесе бүтіндей ты-ғындалып қалуымен сипаттал-ған ісік. Мезотелий жасушала­ры безді өзектерге үқсап не бүрлі қүрылымдар түзіп, солар-дың ішін және сыртын қаптап жатады. Ісік стромасы дәнекер тін талшықтарынан түрады. Олардың арасыңда біряд-ролы


»"•!.*»*• ' "' Jk\ ^*' Г^'

 

 

... ТЩЩЩ^

 


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 41; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты