Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз педагогічних ситуацій
Читайте также:
  1. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  2. АВС-аналіз по об'єму продажу товарів за період
  3. Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ.
  4. Аналіз адитивної та мультиплікативної моделі тимчасового ряду.
  5. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  6. Аналіз багатофакторної лінійної моделі регресії
  7. Аналіз беззбитковості
  8. Аналіз вихідних даних для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності
  9. Аналіз господарської діяльністї
  10. АНАЛІЗ ДИСКРЕТНОІ САК

Перед аналізом ситуацій доцільно виконати кілька вправ, що сприя­тиме осмисленню ключових положень теми.

Вправа 1.Об'єктивація поняття «мета педагогічної діяльності». Для початківців мета — категорія абстрактна. Щоб її конкретизувати, малюємо коло (учень) і уявляємо його розвиток (сяюче сонце, яке має промені — якості, необхідні розвиненій людині). Домальовуємо до сон­ця промені інтелекту, волі, відповідальності, доброти. Можна домальову­вати блоками (розумові якості, моральні, трудові тощо). Наочний при­клад дасть можливість відповісти на запитання: скільки об'єктів сто­совно розвитку учнів повинен мати на увазі вчитель? Які в цілому завдання розвитку особистості розв'язує вчитель на уроці? Чи сфор­мується учень як особистість, якщо всі вчителі вважатимуть головним лише його інтелектуальне виховання? Де, в яких формах має здійсню­ватися гармонійний розвиток дитини?

Висновок: педагогічна діяльність спрямована на розв'язання без­лічі педагогічних завдань.

Вправа 2.Об'єктивація поняття «постановка педагогічних зав­дань». З'ясувавши сутність мети педагога та її поля, важливо усвідоми­ти шлях до мети. Як досягають мети? Складність цього шляху можна проілюструвати відмінністю між невмінням шестирічки читати й ос­мисленим аналітичним читанням випускника. Які завдання, як сходин­ки, вибудовують учителі, щоб досягти запланованого на кінець навчан­ня результату (перша сходинка — вивчити букви, а далі складніші: чи­тати склади, слова, речення, досягти під кінець першого класу швидко­сті в читанні не менш як 30 слів на хвилину, навчити переказувати, складати план тощо). Так, кожне завдання, яке ставить учитель, є сходин­кою у досягненні кінцевої мети.

Варто запропонувати студентам накреслити ланцюжок завдань для досягнення мети — навчити культури спілкування, естетики праці, поваги до старших і т. ін.

Висновок: педагогічна майстерність — результат напруженої інтелек­туальної праці, яка потребує великої спостережливості й креативності.

Вправа 3.Усвідомлення сутності педагогічної ситуації. Пропонуємо навести приклади ситуацій, які спостерігали студенти цього дня. Ви-


ходити слід із розуміння того, що ситуація — це об'єктивні обставини в суб'єктивній інтерпретації. Наведені приклади підтверджують те, що кожна ситуація створює умови, які за наявності певної мети приводять до результату. Аналізуємо результат як позитивні зміни в суб'єкті діяль­ності.Думку групи спрямовуємо до відповіді на такі запитання: Які з цих ситуацій можна вважати педагогічними? Чим відрізняється педагогічна ситуація від звичайної? Які умови є педагогічно значущими? Які зав­дання було поставлено як педагогічні?

Висновок 1. Відмінність у меті й результаті: саме в педагогіч­них ситуаціях створюються умови прогресивних змін особистості (роз­витку суб'єкта). Педагогічні завдання, крім предметного результату, зу­мовлюють розвивальний.

Висновок 2. Ситуація перетворюється на педагогічну, коли ми вбачаємо в ній розвивальний потенціал. Задача стає педагогічною, коли, крім предметного результату, вбачаємо можливості для особистісного зростання дитини.

Звідси випливає головний висновок: уся діяльність дити­ни має стати розвивальною, вчитель мусить дотримуватися гуманістич­ної спрямованості, щоб у кожній маленькій справі вбачати велику мету.

Вправа 4.Аналіз алгоритму розв'язання педагогічної задачі. Озна­йомтеся з фрагментом діяльності видатного педагога Ш. Амонашвілі «Заспокоєння Іліко» (Амонашвили Ш. А. Здравствуйте, дети. — М., 1988. — С. 178 — 179). Дайте відповіді на запитання:1. Чи можемо ми назвати цей фрагмент педагогічною ситуацією?
Доведіть вашу думку.

2. Яку педагогічну задачу розв'язував учитель?

3. Виокремте етапи розв'язання задачі: знайдіть опис аналізу ситу­
ації; вкажіть, яку проблему усвідомив учитель і як він сформулював
педагогічну задачу; як діє вчитель на етапі проектування рішення, які
результати прогнозує? Як уміло він залучає учнів до взаємодії, реалі-
зуючи заплановане рішення.

4. Чи можемо ми твердити, що Ш. Амонашвілі, розв'язуючи задачу
заспокоєння Іліко, водночас організував вплив на інших учнів, вбачаю­
чи в цій маленькій справі крок до великої мети? Якої саме?

5. Які професійні властивості Ш. Амонашвілі (елементи педагогіч­
ної майстерності) дали йому змогу успішно діяти в цій педагогічній
ситуації?

Вправа 5.Аналіз майстерності педагога. Ознайомтесь із ситуацією «Таранець» (МакаренкоА. С. Педагогічна поема. — К., 1977. — С. 20—21). Проаналізуйте її відповідно до запитань:

1. Як педагог аналізує ситуацію, що склалася? Які об'єктивні умови
він враховує?

2. Яку педагогічну задачу розв'язував у цій ситуації Макаренко?


3 Яку ситуацію створює педагог (Пс2) для досягнення визначеної
мети"?

4 Чи можна назвати діяльність педагога в описаній ситуації мета-
діяльністю?

5 Які риси особистості Макаренка як педагога-майстра виявилися в
наведеній ситуації?

Вправа 6.Характеристика майстерності А Макаренка Студенти характеризують риси Макаренка, що виявилися у вибраних ними си­туаціях

Результат аналізу — з'ясувати, які саме якості слід формувати сту­дентам для досягнення базового, а потім і достатнього рівня педагогіч­ної майстерностіДля розвитку аналітичного мислення пропонуємо студентам запису вати педагогічні ситуації, в яких учителі виявили високий рівень май­стерності

4. Моделювання педагогічної ситуації «Моє педагогічне кредо»

Емоційно насиченим і логічним завершенням роботи над темою ста­ють виступи студентів з короткими висловлюваннями щодо усвідом­лення ними найважливіших цінностей педагогічної професії

Важливо наголосити на завданні цього етапу створити педагогічну ситуацію, яка має на меті обмін думками для професійного розвитку кожного з присутніх Врахувавши сильні сторони й недоліки роботи на першому етапі заняття, студенти мають побудувати свій виступ як постановку певного завдання для себе і своїх одногрупників

Заняття можна завершити зачитуванням висловів видатних педа­гогів про їхнє педагогічне кредо

Можливий також аналіз гуманістичної спрямованості промовців (бачить аудиторію й поважає, розуміє її проблеми й допомагає їх роз в'язати, не нав'язує, а висловлює свою думку), їхньої здатності володіти собою, креативності, чіткості й інтонаційної виразності мовлення


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты