Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Моделювання педагогічної ситуації
Студентові пропонують виступити перед аудиторією з повідомлен­ням на тему «Я і моя професія» (основою для виступу є завдання, вико­нане на попередньому етапі).

За змістом і характером проведення виступ є зручною моделлю для відпрацювання вміння вирізняти й аналізувати структуру педагогіч­ної діяльності.

- 1. Мета діяльності, тобто той очікуваний результат, заради якого сту­дент виступив. У ході обговорення студент виокремлює ті потенційно можливі цілі, які можуть визначати характер виступу: а) виконати вимогу (завдання) викладача; б) розкритися перед товаришами з но­вого боку; в) дістати добру оцінку; г) усвідомити сутність педагогіч­ної професії і свою готовність до оволодіння нею; д) спробувати свої сили у новій, нестандартній ситуації; е) зарекомендувати себе перед викладачем активним студентом тощо.

2. Студент має можливість переконатися, що, крім власних безпосе­редніх дій, його виступ передбачає ще один важливий момент: керуван­ня діяльністю аудиторії. Він мусить контролювати залучення слухачів до спільної роботи (слухають, співпереживають, підтримують чи бай­дужі, не звертають на нього уваги, не підтримують).


3. Аналізується специфіка об'єкт-суб'єктних стосунків у педагогічній
діяльності слухач водночас є об'єктом і суб'єктом впливу Розгляда­
ються особливості суб'єкт-суб'єктних взаємин повага до слухачів, ураху­
вання їхніх думок як значущих, створення умов для залучення до діалогу
(персоніфіковані звернення та висловлювання і невербальні «сигнали»
про прийняття їх як повноправних партнерів)

4. Засоби, якими користувався студент для реалізації мети Важливо
довести, що у виступі студент реалізує не лише вербальні, а й невербальні
засоби (інтонацію, міміку, пантоміміку, авторитет, привабливість тощо)
Слід також показати, що в ході виконання дії усвідомлена мета може не
збігатися з досягнутою саме через неадекватність добору засобів

5. Результат, досягнутий у ході виступу його відповідність чи невід­
повідність меті, поставленій спочатку, побічний (непередбачений) ефект

Слід звернути увагу студентів на технологію педагогічної діяльності, важливими характеристиками якої є а) вміння вибрати головне, ло­гічність тексту, б) здатність вступити у контакт з аудиторією, привер­нути до себе увагу, зберегти інтерес слухачів упродовж усього висту­пу, в) невимушеність поведінки, мови, інтонації

Після виступу студент проводить рефлексивний аналіз як відбува­лася взаємодія з аудиторією, які виникали утруднення, чи зберігав він контроль над ситуацією протягом усього виступу Після цього вислухо­вує думку аудитори, висловлену з позиції «добрих очей» (фіксування досягнень і коректні пропозиції щодо удосконалення), розповідає, що він хотів би змінити у виступі Якщо є така можливість, бажано ще раз повторити деякі його фрагменти


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 138; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты