Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Обговорення головних теоретичних положень. Під час підготовки відповіді на питання слід пам'ятати, що в курсі психології студенти докладно розглянули значення уваги та спосте­режливості в діяльності
Під час підготовки відповіді на питання слід пам'ятати, що в курсі психології студенти докладно розглянули значення уваги та спосте­режливості в діяльності людини, зміст та функції цих психічних про цесів Так, увага становить спрямованість і зосередженість свідомості на об'єкті чи предметі, що підвищує рівень сенсорної, інтелектуальної чи рухової активності

Увага дає вчителеві змогу вибірково сприймати ситуацію педагогічної взаємодії, співвідносячи її з метою та завданнями діяльності, контролю вати реалізацію заздалегідь розробленої програми педагогічної взаємодії Увага вчителя є своєрідним регулятором активності його професійної діяльності Особливості уваги вчителя передусім визначаються специфі­кою педагогічної діяльності Об'єктом його уваги має стати внутрішній світ учня, а також система організованої педагогічної взаємодії, що фор мує його духовність, особистісну зрілість У зв'язку з цим висуваються певні вимоги до розвитку основних властивостей уваги педагога стійкості, розподілу, переключення та обсягу

Стійкість уваги педагога характеризується тривалістю зосереджен­ня на об'єктах професійної діяльності системі прийомів та засобів ке­рування психічним розвитком учня у навчально-виховному процесі Стійкість уваги є необхідною умовою доведення педагогічного завдання до кінця Чинником, який позитивно впливає на стійкість уваги є на­явність професійної спрямованості педагога, потреби у спілкуванні з учнями, розвинутості вольових процесів

Переключення уваги — це довільна зміна людиною спрямування п діяльності Ця властивість має особливе значення для педагога Так, упро­довж 45 хвилин уроку вчитель виконує багато різних завдань формує


в учнів навчальну мотивацію, забезпечує продуктивну комунікативну мережу, створює проблемні ситуації, контролює та оцінює ефективність пізнавальної діяльності дітей тощо. Тому недорозвинутість здатності переключати увагу може негативно впливати на процес професійного становлення педагога.

Розподіл уваги — одночасне виконання людиною двох або кількох видів діяльності. Педагог має досягти високого рівня розвитку цієї вла­стивості. Пояснюється це не тільки тим, що вчитель контролює пізна­вальні дії як окремого учня, так і класу в цілому. Він мусить контролю­вати водночас і власні дії, узгоджувати їх з діями учнів. Правильному розподілу уваги сприятиме сформованість професійних умінь та нави­чок.

Обсяг уваги визначається кількістю об'єктів, які людина утримує в полі зору за одиницю часу. За цією ознакою увага педагога може бути вузькою або широкою. Здатність педагога бачити усіх учнів у класі одночасно є ознакою широкої уваги.

Розвиток основних властивостей уваги сприяє становленню уваж­ності вчителя. Уважність має тісний зв'язок із спостережливістю. Ця властивість дає педагогові змогу добирати найістотніші характеристи­ки, що вказують на індивідуальні особливості учня.

Спостережливість є психічною властивістю, вона ґрунтується на відчутті та сприйманні. Завдяки спостережливості людина розрізняє ознаки та об'єкти, що мають незначні відмінності, помічає різницю в подібному, помічає її під час швидкого руху, при зміні ракурсу, має можливість скоротити до мінімуму час сприйняття ознаки, об'єкта, про­цесу.

Л. Регуш (4) розглядає спостережливість як властивість сенсорної організації, тісно пов'язаної з різними психічними явищами. Спосте­режливість передбачає добре розвинений зоровий аналізатор, високу абсолютну та відносну чутливість. Вона залежить також від установок та переконань людини. Л. Регуш визначила особливості спостережли­вості для професій на зразок «людина —людина». Так, для цього типу професій спостережливість повинна охоплювати понятійний, перцептив-ний та емпатійний компоненти. Спостережливість учителя має такі скла­дові та зміст:

Понятійна складова містить систему професійних знань про вікові та індивідуальні особливості учнів, механізми становлення дитячих і підліткових груп та їх вплив на особистісний розвиток школяра. Зрілий педагог може побачити у поведінці учня значно більше, ніж початкі­вець.

Перцептивна складова спостережливості виявляється у здатності педагога за зовнішньою поведінкою учня зрозуміти його внутрішні пере­живання.

Емпатійна складова передбачає емоційне сприйняття внутрішнього світу дитини, вміння відчути та пережити його проблеми.


Розвиток взаємозв'язку між перцептивним, понятійним та емпатій-ним компонентами спостережливості сприяє розвиткові здібності педа­гога передбачати поведінку учнів Саме тому спостережливість є про­фесійно значущою властивістю особистості вчителя Об'єктом спосте­режливості педагога є учні (колеги, батьки) і процеси взаємодії з ними Він повинен уміти

1) за зовнішньою поведінкою або самою зовнішністю дитини побачи­
ти її внутрішні психічні стани,

2) диференціювати ознаки, через які дитина виявляє себе зовні,

3) відчувати зацікавленість дитиною,

4) сприймати як об'єкт спостереження не тільки учня, а й процес
організації взаємодії з ним

Увага й спостережливість — це властивості, які піддаються розвитку та удосконаленню завдяки системі вправ Сучасна психологічна практи­ка має продуктивні тренінгові програми для розвитку цих психічних утворень


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты