Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Виконання вправ на розвиток професійно-педагогічної уваги і спостережливості
Вправа 1Для тренування концентрації і розподілу уваги, и пере­ключення пропонується ознайомитися з працею К Станіславського «Ро­бота актора над собою» (5), де описано особливості поведінки актора в малому, середньому та великому колах уваги, обговорити можливі прийо­ми організації кіл уваги в умовах професійної діяльності Кожний учас­ник заняття визначає дія себе зону сприймання, що відповідає малому, середньому та великому колам уваги в конкретній навчальній ауди­торії (можна докладно описати ці об'єкти) Потім студентам пропону­ють встановити мале коло уваги (робочий стіл, речі на ньому) і посту пово перейти до середнього (студенти, що сидять за першим столом), потім до великого кола уваги (вся аудиторія) Цю вправу слід викона­ти і у зворотному порядку При обговоренні результатів роботи сту­дентів потрібно проаналізувати причини можливих ускладнень в ке­руванні увагою, підготувати рекомендації щодо їх подолання

Вправа 2Для відпрацювання вміння проводити спостереження за індивідуальними особливостями невербальної комунікації пропонують набір фотознімків, на яких зафіксовано різні жести Потрібно «прочи­тати» жест і визначити, через які його елементи отримано певну інфор­мацію

Вправа 3.Ознайомлення з позами Пропонується набір схематич­них зображень поз Слід з'ясувати значення пози і проаналізувати, завдяки яким елементам поза набуває певного змісту Виявляються прибудови, які демонструються позами Під час аналізу значення пози


увагу треба зосередити на таких п елементах розміщення тулуба, то­нус м'язів, співвідношення в розміщенні тулуба й голови, положення рук, ніг, автоконтакт рук, ніг тощо

Вправа 4.Ознайомлення з міміко-динамічним виразом обличчя Ко­ристуючись спеціально дібраним ілюстративним матеріалом, ознайом­теся з елементами міміки Проаналізуйте мімічні вирази при різних психічних станах

Для закріплення знань і навичок, здобутих під час виконання вправ 2, 3, 4, пропонується продемонструвати різні емоційні стани за допомо­гою пози, жесту й міміки На картках із завданнями мають бути зобра­жені такі стани подив, підозра, недовіра, доброзичливість, радість, збен­теження, зневага, стомленість тощо Оцінюється точність передачі змісту певного емоційного стану Обговорюються причини помилок, відзнача­ються вдалі, яскраві способи вираження станів

Вправа 5Опишіть одного з присутніх, відобразивши індивідуальні особливості його міміки, пози, жестів Оцінюється точність і повнота висловлених характеристик зовнішності

Вправа 6.Для відпрацювання умінь проводити спостереження відпо­відно до визначеної мети студентам пропонують скласти психологічну характеристику одного з присутніх, рекомендуючи його на посаду 1) ди­ректора школи, 2) класного керівника, 3) завуча з виховної роботи Аналізуючи результати роботи, слід звернути увагу на роль мети у відборі психологічних якостей людини


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 89; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты