Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиконання вправ на розвиток професійно-педагогічної уваги і спостережливості
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Аксіома 1: Розвиток (еволюція) системи визначається деякою ціллю й інформаційними ресурсами системи, її інформаційною відкритістю.
  3. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  4. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  5. Арбітражні рішення. Виконання рішень
  6. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ МОНТАЖНО - ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБIТ З АНТЕННО-ФIДЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ВИСОТI
  7. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  8. В чому полягає внесок античної філософії в розвиток філософського знання
  9. В чому полягає внесок філософії Середньовіччя в духовний розвиток суспільства
  10. Видатки бюджетів на розвиток інфраструктури країни

Вправа 1Для тренування концентрації і розподілу уваги, и пере­ключення пропонується ознайомитися з працею К Станіславського «Ро­бота актора над собою» (5), де описано особливості поведінки актора в малому, середньому та великому колах уваги, обговорити можливі прийо­ми організації кіл уваги в умовах професійної діяльності Кожний учас­ник заняття визначає дія себе зону сприймання, що відповідає малому, середньому та великому колам уваги в конкретній навчальній ауди­торії (можна докладно описати ці об'єкти) Потім студентам пропону­ють встановити мале коло уваги (робочий стіл, речі на ньому) і посту пово перейти до середнього (студенти, що сидять за першим столом), потім до великого кола уваги (вся аудиторія) Цю вправу слід викона­ти і у зворотному порядку При обговоренні результатів роботи сту­дентів потрібно проаналізувати причини можливих ускладнень в ке­руванні увагою, підготувати рекомендації щодо їх подолання

Вправа 2Для відпрацювання вміння проводити спостереження за індивідуальними особливостями невербальної комунікації пропонують набір фотознімків, на яких зафіксовано різні жести Потрібно «прочи­тати» жест і визначити, через які його елементи отримано певну інфор­мацію

Вправа 3.Ознайомлення з позами Пропонується набір схематич­них зображень поз Слід з'ясувати значення пози і проаналізувати, завдяки яким елементам поза набуває певного змісту Виявляються прибудови, які демонструються позами Під час аналізу значення пози


увагу треба зосередити на таких п елементах розміщення тулуба, то­нус м'язів, співвідношення в розміщенні тулуба й голови, положення рук, ніг, автоконтакт рук, ніг тощо

Вправа 4.Ознайомлення з міміко-динамічним виразом обличчя Ко­ристуючись спеціально дібраним ілюстративним матеріалом, ознайом­теся з елементами міміки Проаналізуйте мімічні вирази при різних психічних станах

Для закріплення знань і навичок, здобутих під час виконання вправ 2, 3, 4, пропонується продемонструвати різні емоційні стани за допомо­гою пози, жесту й міміки На картках із завданнями мають бути зобра­жені такі стани подив, підозра, недовіра, доброзичливість, радість, збен­теження, зневага, стомленість тощо Оцінюється точність передачі змісту певного емоційного стану Обговорюються причини помилок, відзнача­ються вдалі, яскраві способи вираження станівВправа 5Опишіть одного з присутніх, відобразивши індивідуальні особливості його міміки, пози, жестів Оцінюється точність і повнота висловлених характеристик зовнішності

Вправа 6.Для відпрацювання умінь проводити спостереження відпо­відно до визначеної мети студентам пропонують скласти психологічну характеристику одного з присутніх, рекомендуючи його на посаду 1) ди­ректора школи, 2) класного керівника, 3) завуча з виховної роботи Аналізуючи результати роботи, слід звернути увагу на роль мети у відборі психологічних якостей людини


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты