Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиконання вправ на аналіз педагогічних ситуацій
Вправа 1. Загальний розгляд ситуації Студентам пропонують дібра­ти педагогічну ситуацію, розглянути різні стратегії поведінки партне­рів у взаємодії, використовуючи наведену схему

Під час виконання вправи доцільно а) визначити дії, висловлюван­ня, міміку, пантоміміку учасників взаємодії, за якими можна діагносту­вати ту чи ту стратегію, б) спроектувати оптимальний або неопти мальний розвиток ситуації, в) обговорити міру відповідальності учите ля за розвиток ситуації в оптимальному напрямі

Вправа 2.Виявлення умов та обмежень, що зумовлюють вибір тієї чи іншої стратегії Виходячи із ситуації, яку студент вибрав для ана лізу в попередній вправі, визначити

а) за яких умов вибір конкретної стратегії в такій ситуації буде
ефективним,

б) до яких наслідків може призвести систематичне використання
вчителем однієї й тієї самої стратегії,

в) які особливості учасників ситуації не дають змоги вдаватися до
певної стратеги,

г) які індивідуальні особливості вчителя роблять використання пев
ної стратегії неефективним

Вправа 3.Виявлення впливу індивідуальних особливостей студен та на розв'язання конкретної ситуації

За результатами тестування студент розглядає свою найвірогіднішу поведінку в ситуації та можливі наслідки п регулярного некритичного використання Аналізуються також «втрачені можливості» внаслідок недооцінки та ігнорування інших стратегій


Вправа 4.Аналіз вибору вчителем стратегії взаємодії і прийому впливу на учня.

Ознайомтеся із ситуацією.

Молода вчителька літератури увійшла до VIII класу і у відповідь на своє вітання почула: «Маю честь», яке Сергій супроводжував харак­терним лицарським жестом та уклоном. Як реагувати?

А. Виставити за двері: «Піди прогуляйся і обдумай свою поведінку».

Б. Не звернути уваги й почати урок.

В. Сприйняти вітання: «О, поціновувач літератури!» Мені саме по­трібна твоя допомога (роздати зошити, оформити дошку тощо).

Визначте стратегії дії вчителя, вкажіть, які з них демонструють збіг мети педагога і школяра. Назвіть прийоми, використані вчителем у за­пропонованих варіантах, схарактеризуйте можливі наслідки дії цих прийомів.

Вправа 5.Вибір варіанта етичного захисту педагога.

Студентам роздають картки із записаними на них ситуаціями і про­понують продемонструвати прийом етичного захисту, що коригує пове­дінку учня.

Приклади ситуацій:

1. Школяр підходить до педагога: «У нас урок в якому кабінеті?»
(немає звертання, прохання, вітання).

2. Старшокласник учителю у присутності товаришів: «Вчителем я ні
за що не буду. Що я, дурень?»

3. Учитель дає вказівку: «Відкрийте підручники на сторінці 36».
Учень з місця: «Яка сторінка?»

4. Учень молодому вчителеві: «Бачу, що навряд ви нас чогось навчи­
те».

У вирішенні цих ситуацій важливо, щоб майбутні вчителі не вдава­лися до моралізування, прямих випадів, а змогли гідно розв'язати про­блему, стимулюючи розвиток учнів.

4. Рольова гра «Позиція»

Мета гри: розвиток здатності ідентифікувати себе з особистістю учасників спілкування, формування гуманістичної спрямованості педа­гогічної діяльності.

Правила гри: група поділяється на три підгрупи, які беруть на себе ролі учасників ситуації (учитель, учень, клас). У кожній підгрупі спільно вибирають рішення щодо застосування певних прийомів, ана­лізу дій.

Гра складається з шести етапів.

Етап 1. Усвідомлення мотивів (робота в підгрупах). Усі три підгру­пи (вчитель, учень, клас) переглядають фрагмент фільму «Педагогічні ситуації» — «Вийди з класу» (можна роздати картки з текстом) для


обговорення мотивів поведінки й обґрунтування своїх дій у заданій ситуації

Короткий зміст ситуації вчитель креслення перевіряє до­машнє завдання учнів, звертаючи увагу на його наявність та акуратність виконання Один зі школярів повідомляє, що не виконав роботу (хоч і почав працювати, що видно із зошита) Вчитель нагадує йому, що це сталося не вперше, і, незважаючи на пояснення учня, який не був присутній на уроці через хворобу, пропонує йому залишити клас Хлопець зволікає Тоді педагог ставить умову клас буде затриманий на перерві стільки ча­су, скільки учень затримається на уроці Клас завмирає Учень виходить

Етап 2 Рефлексія (міжгрупова взаємодія) Кожна підгрупа в особі одного чи кількох учасників (для доповнень) розповідає ситуацію як виконавець своєї ролі, характеризуючи таким чином позицію вчителя (учня, класу)

Етап 3 Узгодження мети Спочатку в підгрупах обговорюються заявлені позиції, уточнюється їхнє розуміння, здійснюються корективи Результат — з'ясування мети (запис її на дошці) Потім іде спільний пошук виходу на взаємодію Результат — формулювання спільної мети

Етап 4 Вибір прийомів (робота в підгрупах) Обговорення варіан­тів розв'язання задачі в обраній стратегії співробітництва Доцільно обдумати прийоми стосовно трьох критичних моментів у запропонова­них обставинах учень признається, що не виконав завдання, вчитель знає, що учень хворів, учень не виходить із класу

Результат — обґрунтування доцільного прийому з позиції вчителя, учня, класу (підгрупа готова оголосити своє рішення)

Етап 5 Програвання прийомів Демонстрування рішення кожною підгрупою Обґрунтування Запис прийому на дошці

Етап 6 Аналіз прийомів (дискусія між підгрупами) Проводиться з позиції співвіднесення мети, засобів і результату Пошук найсприятли­вішого варіанту, що забезпечує співробітництво

Результат виголошення того, як сприймаються запропоновані рішення кожною рольовою групою, як сприймається нова позиція вчителя З'ясу­вання причин, що змінюють позицію педагога, гуманізують її

Як висновок визначення переваг стратегії співробітництва, спону­кальних прийомів у взаємодії вчителя з учнями


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 15; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты