Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поданого у фрагментах фільмів
«Час учнівства», «Найдовший екзамен»,

відеофільму «Педагог-новатор В. Шаталов»

Завдання 1. Подивіться фрагменти науково-популярного фільму «Час учнівства» (автор сценарію С. Соловейчик, режисер В. Виноградов). У ньому висвітлено досвід учителів-новаторів В. Сухомлинського, В. Ша-талова, І. Волкова. Ці видатні педагоги сміливо вийшли за межі звично­го і внесли у традиційну дидактику істотні зміни. Зверніть увагу на характер навчального процесу і з'ясуйте головні механізми його органі­зації. Обміркуйте відповіді на запитання:


1. Про які важливі нові відкриття В. Сухомлинського йдеться у
фільмі? Якими прийомами досягається співпереживання вчителя та
учнів у навчанні, забезпечується «емоційне пробудження розуму»?

2. Як створюється сприятливий психологічний клімат на уроці за
методикою Г. Лозанова?

3. Яким є співвідношення свободи учня і педагогічного керівництва
на уроках І. Волкова? Яку роль відіграє особистість учителя в органі­
зації діалогу?

4. Вважається, що педагогіка співробітництва є альтернативою авто­
ритарному стилю керівництва шкільним навчанням. Висловте свою дум­
ку на підставі аналізу матеріалів фільму.

Завдання 2.Перегляньте фрагмент фільму «Найдовший екзамен» (автор сценарію С. Соловейчик, режисер В. Виноградов). У фільмі роз­повідається про унікальний досвід виховання в сім'ї Бориса та Олени Нікітіних, учителя літератури Євгена Ільїна. Обдумайте відповіді на запитання:

1. Яка позиція батьків у сім'ї Нікітіних? Як батьки забезпечують
особистісний розвиток дітей?

2. Які особливості моральної атмосфери, стосунків між батьками та
дітьми у родині Нікітіних?

3. Якою є провідна ідея досвіду вчителя-новатора Є. Ільїна?

4. Які прийоми використано для залучення учнів до активного діа­
логу і керування ним у процесі взаємодії (досвід Є. Ільїна)?

Завдання 3.Переглянувши фрагмент фільму «Найдовший екзамен», проаналізуйте стиль спілкування вчителя Є. Ільїна з учнями. Скорис­тайтеся градацією якостей, розробленою О. Леонтьєвим у праці «Педаго­гічне спілкування» (М., 1979. — С. 41):

а) доброзичливий, підбадьорю- недоброзичливий
вальний

б) припускає вияв власної думки, авторитарний, не терпить запере-
вільної поведінки учнів чень, вияву власних думок, віль­
ної манери триматися, весь час
тримає учнів під жорстким кон­
тролем

в) зацікавлений, активний байдужий

г) відкритий, не боїться відверто думає лише про престиж, носить
висловлювати свої думки і вияв- певну маску, прагне будь-що три-
ляти почуття, визнавати свої матися за свою соціальну роль
недоліки

д) динамічний, гнучкий у спілку- негнучкий, не бачить проблем і не
ванні, легко розв'язує проблеми, вміє помітити початок конфлікту
що виникають, гасить усілякі

конфлікти


е) ввічливий і привітний з учнями, спілкується лише зверхньо, одна-
поважає їхню гідність, індивідуа- ковий з усіма, не диференціює
лізує спілкування з учнями свого спілкування

є) може поставити себе на місце усе бачить лише зі своєї позиції,

учня, подивитися на проблему неуважний до співрозмовника,

його очима; створює в учня, який створює у нього відчуття, що йо-

відповідає, відчуття, що його пра- го не розуміють
вильно розуміють

ж) активний, весь час перебуває пасивний, пускає спілкування на
у спілкуванні, підтримує тонус самоплив.

у класі.

Завдання 4.Подивіться фрагменти відеофільму «В. Шаталов», у якому висвітлено педагогічний досвід видатного донецького вчителя та його послідовників.

Про методичну систему В. Шаталова висловлюються суперечливі думки. Одні педагоги палко підтримують його творчі пошуки, твердять, що його система закладає підвалини школи майбутнього. Інші вельми обережно підходять до знахідок педагога-новатора. Є й такі, що запере­чують ідеї Шаталова, намагаючись довести, що в його методиці немає нічого нового, що вона близька до старої школи зубрячки.

Очевидно, в досвіді В. Шаталова є суперечливі моменти, але це не знижує значущості його організаційно-методичної системи нав­чання, яка дає змогу кожному вчителю прилучати школярів до щоден­ної напруженої розумової праці, зміцнює в учнів упевненість у своїх силах. Ретельно вивчіть досвід В. Шаталова, усвідомте його ідеї, фор­ми та методи роботи з учнями. Висловте свою думку щодо таких пи­тань:

1. У чому виявляється гуманізм педагогічної стратегії В. Шаталова?

2. Які характерні особливості спілкування В. Шаталова з учнями
класу?

3. Яку роль в організації взаємодії вчителя з учнями відіграють
листи з опорними конспектами?

4. Які риси діалогічної взаємодії реалізуються у досвіді проведення
уроків В. Шаталовим та його послідовниками?


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 87; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты