Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Читайте также:
  1. VI. Основні етапи заняття
  2. Діагностування готовності до заняття
  3. Для проведення практичного заняття із студентами 1 курсу
  4. Заняття з фізичної культури
  5. Заняття з фізичної культури на повітрі
  6. Заняття № 1.
  7. Заняття № 1.
  8. Заняття № 1.
  9. Заняття № 1.
  10. Заняття № 1.

1 Вступ до педагогічної професії 186

2 Витоки педагогічної майстерності 197

3 Розповідь учителя 204

4 Майстерність учителя в керуванні психічним самопочуттям 215

5 Зовнішній вигляд учителя Основи мімічної та пантомімічної виразності 222

6 Дихання й голос як елементи педагогічної техніки 227

7 Комунікативні якості професійного мовлення вчителя

виразність мовлення 233

8 Дикція як елемент педагогічної техніки 239

9 Елементи акторської майстерності в педагогічній діяльності 245


10 Самовиховання педагога — шлях формування педагогічної майстерності 254

11 Конкурс майстерності вчителя в педагогічній розповіді 258

12 Професійно педагогічне спілкування його сутність і структура 260

13 Технологія організації індивідуальної педагогічної бесіди 273

14 Уява педагога 286

15 Комунікативність учителя 291

16 Увага та спостережливість учителя 298

17 Педагогічний такт учителя-майстра на різних етапах

організації бесіди 304

18 Стратеги і прийоми педагогічної взаємодії 316

19 Конкурс майстерності педагогічного спілкування в діалозі 325

20 Урок як діалогічна взаємодія 328

21 Творчий задум уроку як діалогу вчителя з учнями 333

22 Діалог з учнями на початковому етапі уроку

Психологічне налаштовування учнів на урок 340

23 Майстерність спілкування у процесі викладу нового матеріалу

Монолог як прихований діалог 348

24 Майстерність спілкування вчителя під час вивчення нового матеріалу
Діалог у процесі бесіди 356

25 Майстерність учителя в організації взаємодії між учнями

під час групової роботи на уроці 366

26 Взаємодія вчителя з учнями під час перевірки знань

Техніка активного слухання 382

27 Майстерність спілкування вчителя на завершальному етапі уроку 392

28 Творче самопочуття вчителя на уроці 397

29 Вивчення передового досвіду вчителів —

шлях до педагогічної майстерності 404

30 Конкурс педагогічної майстерності діалог учителя з учнями на уроці 415

Додаток

Теми рефератів та курсових (бакалаврських) робіт з курсу

«Педагогічна майстерність» 418


Навчальне видання

Зязюн Іван Андрійович Крамущенко Людмила Василівна

Кривонос Іван ФедоровичМирошник Олена Георгіївна

Семиченко Валентина Анатоліївна

Тарасевич Ніна Миколаївна

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ

2-ге видання доповнене і перероблене

Видано за рахунок державних коштів Продаж заборонено

Оформлення художника В С Жиборовського Художній редактор Г С Муратова Технічний редактор А І Омоговська

Коректор Т М Глушко Комп ютерна верстка Н П Довлетукаєвої


 

Шдп до друку 14 09 2004 Формат 60 х 84/16

Папір офс № 1 Гарнітура Ки<іпа$Ьоу Офс друк

Ум друк арк 24,64 + 0,23 форз Обл-вид арк 29,90 + 0,10 форз

Тираж 15 000 пр Вид №10564 Зам №4-446

Видавництво «Вища школа», вул Гоголівська, 7г, м Київ, 01054 Свідоцтво про внесення до Держ реєстру від 04 12 2000 серія ДК № 268

Надруковано з плівок виготовлених у видавництві «Вища школа»,

у ВАТ «Білоцерківська книжкова фабрика»,

вул Л Курбаса, 4 м Біла Церква, 09117
 


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты