Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні процеси виплавки чавуну.
Читайте также:
  1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
  2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
  3. VI. Основні етапи заняття
  4. Анотація, реферат, тези, наукова стаття, дисертація, монографія, підручник, посібник як основні жанри наукових робіт
  5. Види колізійних норм та основні формули прикріплення.
  6. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони).
  7. Визначення суми на множині цілих невід’ємних чисел, її існування та єдиність. Операція додавання та її основні властивості (закони).
  8. Виникнення й основні етапи становлення природоохоронного законодавства і права на території сучасної України.
  9. Випробування риштувань і помостів. Основні принципи розрахунку риштувань.
  10. Виробничий шум та його основні характеристики

Умовно доменний процес, що протікає в доменній печі, можна поділити на етапи: горіння вуглецю палива; розкла­дення компонентів шихти; відновлення оксидів; навуглецювання заліза; шлакоутворення. Ці етапи процесу відбуваються в печі од­ночасно, але з різною інтенсивністю та на різних рівнях печі. В печі безперервно рухаються: згори донизу - потік шихти, зни­зу догори - потік газів, які утворюються при горінні палива та ре­акціях із складовими шихти.

Суть доменної плавки полягає у відновленні заліза з оксидів у руді, навуглецюванні заліза та окислюванні пустої породи і золи палива.

Кисень дуття вступає в реакцію з вуглецем коксу:

С+О2 →ΔН

+ ΔН - реакції протікають з віддачею тепла;

- ΔН - з поглинанням тепла.

Діоксид вуглецю при температурі вище 1000°С при наявності вуглецю розжареного коксу над фурмами відновлюється в монооксид вуглецю:

С02 + С → 2СО – ΔН

Монооксид вуглецю при подальшому підйомі відновлює оксіди заліза, а сам при цьому знову переходить у діоксид вуглецю.

Окислення вуглецю палива в доменному про­цесі забезпечує необхідне для плавки тепло; окрім цього, вуглецем підновлюються оксиди та навуглецьовується залізо.

При роботі на шихті, яка містить флюси і частину сирої руди, найважливішими процесами у верхній частині печі є руйнування гідратів оксиду заліза, оксиду алюмінію та розкладання вапняку флюсу за реакцією:

СаС03 = СаО+СО2.

Якщо в піч подасться вже відфлюсований агломерат, ці про­цеси протікають при агломерації і гази з доменної печі майже не йдуть.

Відновлення оксидів та утворення чавуну починається з віднов­лення оксидів заліза монооксидом вуглецю в середній частині шахти. При опусканні шихти до розпару ці реакції розвиваються і протікають швидше:

Гігроскопічна волога шихти в колошнику та у верхній час­тці шахти випаровується і зноситься в склад колошникового газу. Гідратна (конституційна) волога виділяється з мінералів при t = 400- ІООО°С та розкладається, як і водяна пара, що надходить у склад дуття вуглецем за реакцією:

Утворений водень також є відновлювачем руди:

Реакції відновлення оксидів заліза газами називають реакція­ми непрямого відновлення; вони протікають при температурі 450…550°С. В розпарі та на верхніх шарах заплечиків при температурі І000-1200°С закінчується відновленням губчастого (пористого) за­ліза за реакцієюСполуки марганцю та фосфору з рудних металів, а також крем­нію з порожньої породи також частково відновлюються в області заплечиків вуглецем:

Навуглецьовування заліза починається в шахті відразу за його відновленням з утворенням карбіду заліза (Fe3С). Окрім вугле­цю, в залізі одночасно розчиняються відновлені марганець, кремній, фосфор, а також сірка з коксу, внаслідок чого і утворюється чавун. В міру розчинення домішок знижується температура плавлення ут­вореного сплаву; для чистого заліза - 1539°С, для чавуну - 1100-1350°С в залежності від кількості домішок. Ут­ворений чавун збирають в горні печі.

Для виробництва чавуну, крім доменних печей, необхідні по­вітронагрівачі. Для продуктивної праці доменної печі об'ємом 2700 м3 в неї необхідно вдувати приблизно 8 млн. м3 повітря щодобово та 500000 м3 кисню додатково. Ця суміш нагрівається до 900-1200°С, змішується з доменним газом і направляється в камеру горіння. Охо­лоджені гази випускаються через нижню частину повітронагріва­ча в димар.
Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты