Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТЕОРИЯ НА VFL
Читайте также:
  1. A) Естественно-правовая теория
  2. Quot;Трудовая" теория Ф. Энгельса
  3. VIII.1. ТЕОРИЯ
  4. А) Теория экономики предложения
  5. А. Оппозиция логичных и нелогичных действий как исходноеотношение социальной системы. Теория действия Парето и теория действия Вебера
  6. А.Бандура и теория социального обучения.
  7. Административная теория А. Файоля.
  8. Административная теория Л. Файоля
  9. Айсысы экономикалық теорияның пәні болып табылады?
  10. Аксиология. Теория ценностей

Мета: поглибити знання з основних форм організації виробничих процесів в реальних умовах виробництва;засвоїти методи організації праці при потоковому та автоматизованому виробництві.

Джерела знань:

- конспект лекцій;

- література [4,8].

Після опрацювання теми студент повинен:

1.знати:

Зміст наступних категорій:

Потоковий метод. Одно предметні потокові лінії. Багатопредметні потокові лінії. Такт потокової лінії. Автоматизація виробництва. Напівівтомат. Автомат. Автоматична лінія. Гнучке автоматизоване виробництво. Гнучий виробничий модуль.

2. вміти:

. розв’язувати задачі

Задача 1.

На потоковій лінії, оснащеній безперервно діючим робочим конвеєром, впроваджена прогресивна технологія. В результаті цього тривалість виконання кожної операції на кожному робочому місці скоротилась на 20%, тривалість технологічного циклу складання блоку на конвеєрі стала дорівнювати 120хв., а випуск блоків за місяць доведено до 4950 шт. Лінія в дві зміни по 8 год. Регламентовані перерви на відпочинок – 30 хв. За зміну. Число робочих днів за місяць складає 22. Визначити величину приросту випуску блоків за місяць в результаті впровадження прогресивної технології виробництва і величину скорочення тривалості технологічного циклу складання блоку на конвеєрі.

Задача 2

Вибір збирається на робочому конвеєрі безперервної дії за 56 хв. Зміна програма випуску – 220 шт. Регламентовані перерви на відпочинок – 30 хв. За зміну. Визначити такт конвеєра, число робочих місць на конвеєрі.

Задача 3

Місячне завдання складальному цеху по випуску серійних вузлів машини складає 690 шт. Нормативна величина циклового заділу в складальному цеху по цих вузлах встановлена у розмірі триденного випуску, очікуваний же заділ на 1-е число планового місяця (23 люд.год) 120 вузлів. Комплекти оброблених деталей для складання вузлів поставляються в складський цех з механічного цеху. Визначити необхідний розмір запуску комплектів заготівок в механічний цех на 1 –число попереднього місяця (22 люд.год.), якщо нормативна величина циклового заділу рівна п’ятиденному випуску, а очікувана величина заділу – 90 комплектів деталей.

Методичні вказівки до розв’язання задач

Розрахунок потокової лінії визначається за формулою:

,

де Фд - ефектний (дійсний) фонд часу роботи потокової лінії за розрахунковий період, хв.;

N1 – програма запуску виробів на потокову лінію за той же період, шт..

Кількість робочих місць по операціях потокової лінії розраховується за формулами:

А) якщо всі операції на потоці синхронізовано, тобто рівні між собою в часі і дорівнюються такту потоку, то кожній операції буде одне робоче місце, а на всій потоковій лінії їх кількість дорівнює числу операцій технологічного процесу:

Сл = m,

де Cл – кількість робочих місць на потоковій лінії;m – число операцій в технологічному процесі.

Тема рефератів:

1.Сутність і характерні ознаки потокового методу.

2.Вибір та компонування потокових ліній.

3. Автоматизація виробничих процесів.

 

Питання для контролю і самоперевірки

1.Розкрийте сутність і ознаки потокового методу організації
виробництва.

2.Дайте стислу класифікаційну характеристику видів потокових ліній.

3.Проаналізуйте можливості застосування потокових методів у різних організаційних типах виробництва.

4.Охарактеризуйте чинники, що покладаються в основу вибору і компонування потокових ліній.

5.Визначте особливості побудови потокової лінії з розподільчим конвеєром.

6.Чим відрізняються однономенклатурні та багатономенк-латурні потокові лінії і які їх показники параметрів?

7.Що розуміється під організаційно-технічними особливостями потокових ліній?

8. Що являє собою гнучке автоматизоване виробництво?

9. Що сприяє розвитку автоматизованого виробництва?

10.Назвіть основні етапи автоматизації.

11.Охарактеризуйте сутність, структуру та класифікацію
автоматичних ліній.

 

Тема 13. Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції

Мета: з’ясувати загальні питання забезпечення якості продукції, навчитися оцінювати рівень якості продукції, засвоїти методи оцінки якості продукції.

Джерела знань:

- конспект лекцій;

- література [5,8].

Після опрацювання теми студент повинен:

1.знати:

Зміст наступних категорій:

Якість. Вимога. Задоволеність. Спроможність. Показник якості. Надійність. Збереженість. Стандарти. Технічний контроль. Конкурентоспроможність продукції. Сертифікація. Ліцензійна угода. Реєстр УкрСЕПРО.

2. вміти:

розв’язувати задачі

Задача 1

Консервним заводом заплановано виготовити у плановому році 110 тис. умовних банок овочевих консервів, в т.ч. вищого сорту 65% загальної кількості. Ціна одиниці продукції першого сорту 1,5 грн., а до ціни вищого сорту встановлена надбавка в розмірі 20% ціни першого сорту.

Визначити коефіцієнт сортності продукції по заводу у плановому році та його зміну в порівнянні зі звітним, якщо у звітному році коефіцієнт сортності складав 0,96.Задача 2

З пред’явленої партії валиків діаметром 10 0,1 мм були зроблені заміри для п’яти деталей і одержані такі результати замірів (в мм):10,2; 9,9; 9,8; 10,1; 10,2. Підрахувати середньоквадратичне відхилення від середньоарифметичної величини.

Задача 3

Визначити річний економічний ефект від виробництва і споживання харчових поліпшувачів із натуральної сировини, які використовуються в хлібопекарській промисловості. Вихідні дані в табл.8.

Таблиця 8

Показники Старий продукт Новий продукт
Інвестиції в будівництво нового цеху харчових поліпшувачів покращеної якості, тис. -
Річний обсяг виробництва продукції, т
Гуртова ціна продукції, грн./т
Собівартість 1 тонни продукції, грн..
Питомі витрати на 1 тонну хлібобулочних виробів, кг
Обсяг виробництва хлібобулочних виробів, т/рік

 

Методичні вказівки до розв’язання задач

В ряді галузей якість продукції оцінюється по сортах за допомогою коефіцієнтів сортності:

,

де N1.N2 – відповідно випуск продукції нижчого і вищого сорту, од.;

Ц1, Ц2 – ціна одиниці виробу відповідного сорту, грн..

Річний економічний ефект(або річний прибуток від поліпшення якості) обчислюється за формулою:

Ея = ( П –Ен К) Nя,

де П – приріст прибутку за рахунок реалізації одиниці продукції підвищеної якості, грн.;

К – питомі капіталовкладення на проведення заходів щодо поліпшення якості продукції, грн./од.;

Nя обсяг продукції поліпшення якості в натуральних одиницях;

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень. Приймається в межах 0,12-0,15.

Річний економічний ефект у виробника продукції покращеної якості може бути також обчислений як різниця приведених витрат на виробництво продукції покращеної і попередньої якості:

 

Ев = 1 –Ен К1)- (С2 –Ен К2) Nя,

де С12 – собівартість виготовлення одиниці продукції відповідно попередньої і покращеної якості, грн..;

К12 – питомі капіталовкладення у виробництво продукції відповідно попередньої і покращеної якості, грн.

Річний економічний ефект у споживачів більш високої якості може бути обчислений як зміна річної величини одноразових і поточних затрат:

Ес = Ен ( )- ( ) Nя,

де , - питомі капітальні вкладення на придбання і експлуатацію виробів відповідно попередньої і підвищеної якості, грн.;

- річна сума експлуатаційних витрат по виробах відповідно попередньої і підвищеної якості, грн.;

коефіцієнт еквівалентності старої продукції новій по корисному ефекту (продуктивності, терміну служби і т.п.).

Сумарний річний ефект від підвищення якості продукції визначається :

Есум = Ев + Ес.

Визначення середньоквадратичного відхилення від середньоарифметичної величини:

,

де х - значення окремих замірів в пробі;

- середньоарифметичне значення замірів;

n- число замірів в пробі.

Завдання для самоперевірки знань

1. Виконайте тести:

1. Спроможність – це:

а. ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє вимоги;

б. здатність організації, системи або процесу створювати продукцію, яка відповідатиме вимогам до цієї продукції;в. сукупність організаційної структури, методик процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю;

г. здатність створювати продукт, який відповідає вимогам споживання.

2. Якість – це:

а. кількісна характеристика властивостей продукції;

б. сукупність характеристик об’єкта, які відповідають нормативам;

в. ступінь, до якого сукупність власних характеристик задовольняє вимоги;

г. ступінь характеристик об’єкта зберігати робочий стан протягом деякого часу.

3. Стандарт – це:

а. це нормативи, які є еталоном для порівняння параметрів продукції, що виробляється, з тими вимогами до властивостей продукції;

б. це нормативи, які є еталоном для порівняння параметрів продукції, що виробляється, з тими вимогами до якості продукції, які закріплені в них;

в. це нормативи, які є еталоном для порівняння параметрів продукції, що виробляється, з тими вимогами, які необхідні споживачам;

г. це нормативи, які є еталоном для порівняння параметрів продукції, що виробляється, з тими вимогами, які необхідні для його виробництва.

4. Сертифікат відповідності – це:

а. документ, що визначає вимоги до груп однорідної продукції та правила її обробки, виготовлення і використання;

б. документ, який засвідчує, що ідентифікована продукція, послуга чи процес відповідають конкретному стандартові або іншому нормативному документу;

в. документ, що встановлює правила, загальні принципи чи характеристики стосовно різних видів діяльності або їх результатів;

г. документ, який засвідчує, що ідентифікована продукція, послуга чи процес відповідають конкретному стандартові або іншому нормативному документу.

5.Система контролю якості продукції – це:

а. сукупність методів і засобів контролю та регулювання компонентів зовнішнього середовища, які визначають рівень виробництва, а також технологічного контролю;

б. сукупність методів і засобів контролю за відповідністю продукції стандартам;

в. сукупність методів і засобів контролю та регулювання параметрів якості, які визначають рівень продукції на стадіях виробництва;

г. сукупність методів і засобів контролю та регулювання компонентів зовнішнього середовища, які визначають рівень якості продукції на стадіях маркетингу та виробництва. а також технічного контролю на всіх стадіях виробничого процесу;

 

Питання для контролю і самоперевірки

1. У чому полягає зв'язок якості продукції з технологією її ви­робництва?

2. Що означають терміни «якість продукції» та «властиво­сті продукції»?

3.Наведіть класифікацію показників якості та поясніть їх особливості.

4.Чим зумовлюється вибір базовій зразків продукції і яку функ­цію воли виконують для визначення якості товарів?

5.Що розуміють під технічним рівнем якості продукції і який порядок його розрахунку?

6.Поясніть значення термінів «стандарт» та «стандарти­зація». Які цілі, завдання та об 'єкти має стандартизація?

7.Дайте визначення понять якості і технічного рівня про­дукції.

8.Охарактеризуйте сутність контролю якості і сферу його застосування.

9.Наведіть класифікацію видів контролю якості.

10.Якими методами здійснюється контроль якості виробів та
технологій і в чому полягає особливість їх застосування?

11.Поясніть, чому концепція системи якості шунтується на
етапах життєвого циклу продукції у вигляді «петлі якості».

12.Поясніть особливості понять «формування якості»,
«управління якістю» та «забезпечення якості».

13.Охарактеризуйте вимоги до основних етапів життєвого
циклу продукції як елементів системи якості.

 

Тема 14. Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції

Мета: ознайомитись з організаційними основами виробництва.

Джерела знань:

- конспект лекцій;

- література[5].

Після опрацювання теми студент повинен:

1.знати:

Зміст наступних категорій:

Життєвий цикл виробу. Комплексна підготовка виробництва. Відкриття. Винахід. Раціоналізаторська пропозиція. Технічний рівень виробу. Патентна спроможність. Патентна чистота. Уніфікація. Естетичність. Енергомічність. Технологічна підготовка виробництва. Економічна підготовка виробництва. Стаді освоєння нової продукції.

2. вміти:

розв’язувати задачі

Задача 1.

Запропоновані до впровадження три технології. Визначити, яка із них найбільш рентабельна. Дані для розрахунку наведені в таблиці 9.

Таблиця 9

Варіанти Інвестиції (Кт), тис.грн. Прогнозований дохід, тис.грн.

Задача 2.

У виробництво впроваджується новий швидкодіючий штамп з виготовлення контактів для радіо виробів. Необхідно визначити економічний ефект від використання штампу з врахуванням фактору часу, а також питомі витрати. Вихідні дані наведені в табл10..

Таблиця10

Показники Значення показників за роками
1-й 2-й 3-й 4-й
Результати (Р), грн..
Витрати (В), грн..
Коефіцієнт дисконтування при ставці доходу 10% (1/1+ і) 0,9091 0,8264 0,7513 0,683

Задача 3.

Дані про витрати виробництва і реалізацію радіоприймачів наведені в таблиці 11.

Таблиця11

Показники Значення
Обсяг реалізації Gt, тис.шт.
Витрати на виробництво одиниці (Вt), грн..
Ціна одиниці продукції (Рt), грн..

 

Визначити економічний ефект (прибуток) від виробництва і реалізації радіоприймачів за розрахунковий період.

 

Питання для контролю і самоперевірки

1.У чомуполягає суть комплексної підготовки виробництва
до зміни продукту і які її складові?

2.Розкрийте сутність дослідно-конструкторських робіт та
їх узагальнені етапи.

3.Яка мета технічної підготовки виробництва нової продук­ції для підприємств, що працюють в умовах ринку?

4.Розкрийте етапи конструкторської підготовки виробниц­тва.

5.Які показники параметрів продукції включаються в техніч­не завдання?

6.Перелічіть та охарактеризуйте основні етапи технологіч­ної підготовки виробництва.

7.Поясніть економічну доцільність обраного варіанта техно­
логічного процесу.

8.Чим відрізняються етапи технологічної підготовки для різ­
них типів виробництва?

9.Якими показниками оцінюється вибір варіантів технології ?

10.Які цілі, завдання та етапи екологічної підготовки вироб­ництва нової продукції?

11. Які критерії оцінювання ефективності нової техніки?

12.Охарактеризуйте етапи освоєння промислового виробниц­тва нової продукції.

13.Охарактеризуйте методи переходу на випуск нових видів
продукції і вкажіть їх переваги та недоліки.

14.Які чинники впливають на вибір методу і чому?

 

Тема 15. Організаційне проектування виробничих систем

Мета: закріпити теоретичні знання з організаційного проектування виробничих систем

Джерела знань:

- конспект лекцій;

- література [5].

Після опрацювання теми студент повинен:

знати:

Зміст наступних категорій:

Проектування організації виробництва. Організаційний проект. Методи організаційного проектування. Робоче проектування. Основні стадії організаційного проектування..

 

Завдання для самоперевірки знань

1. Виконайте тести:

1.Проектування організації виробництва – це:

а. процес створення організаційної структури на основі прийнятих рішень з точки зору оптимізації витрат на управлінський персонал;

б. процес розроблення організаційної, технічної і планово-економічної документації, за якою створюється і реалізується на практиці виробнича система;

в. запровадження проекту розробленого організацією з метою зниження собівартості основної продукції підприємства;

г. процес під час якого відбувається технічне переозброєння, реконструкція і розширення виробництва, а також реалізація довгострокових і поточних програм реорганізації та вдосконалення діючого виробництва.

2. Організаційний проект – це:

а. сукупність остаточних комплексних проектних рішень з організації праці, виробництва та управління, що спрямовані на забезпечення умов ефективного функціонування підприємства і призначення для впровадження та подальшого вдосконалення;

б. сукупність розробок, представлених повним комплектом документації на нову або реконструйовану виробничу систему, в якій висвітлені в необхідному обсязі принципові рішення;

в. сукупність остаточних комплексних проектних рішень з організації праці, виробництва та управління, що враховує реальні можливості функціонування та заходи щодо підвищення продуктивності праці за рахунок ефективного використання робочого часу;

г. сукупність остаточних комплексних проектних рішень з організації праці та виробництва, що спрямовані на ефективну реорганізацію структури управління підприємством основним завданням якого є зменшення витрат на управлінський персонал.

3. До основних етапів організаційного проектування не відноситься:

а. передпроектна підготовка;

б. технічне проектування;

в.інформаційне проектування;

г.впровадження.

4.Зовнішнє проектування передбачає:

а. проведення комплексного техніко-економічного обстеження виробництва, розробку інформаційного завдання;

б. проведення комплексного техніко-економічного обстеження виробництва, розробку технічного завдання;

в. проведення комплексного техніко-економічного обстеження виробництва, розробку фінансового завдання;

г. проведення комплексного техніко-економічного обстеження виробництва, розробку робочого проекту.

5.Якими параметрами характеризується ритмічна робота?

а. ритмічністю випуску продукції, рівномірністю виробництва;

б. ритмічністю випуску продукції, пропорційністю руху предметів праці;

в. рівномірністю виробництва, рівномірністю випуску продукції;

г. ритмічністю випуску продукції, періодичністю поставки сировини.

 

Питання для контролю і самоперевірки

1. У чому полягає актуальність організаційного проектування виробництва?

2. Які існують тенденції та особливості сучасного проекту­вання виробництва?

3. Поясніть сутність проектування організації виробництва, розкрийте цілі завдання, укажіть об 'єкти та предмет оргпроектування.

4. Назвіть основні вимоги до розроблення та оформлення ор­ганізаційного проекту виробництва.

5. Які методичні підходи використовуються при оргпроектуванні?

6. Охарактеризуйте найбільш доцільну систему організації робіт з оргпроектування виробництва.

7. Що є причиною системного аналізу і які основні етапи діаг­ностування організації виробництва?

8. У чому полягає особливість оцінки рівня функціональної по­будови виробничої системи?

9. За якими показниками оцінюється рівень елементної побу­дови виробничої системи?

10.У чому полягають особливості зовнішнього проектування виробничої системи?

11.Наведіть складові етапу робочого проектування виробничої системи.

12. Які особливості враховуються під час розроблення проекту організації допоміжного виробництва?

РОЗПОДІЛ БАЛІВ,ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

    Навчальна аудиторна робота     Змістовий модуль 1   Т1 0,5
Т2 1,9
Т3 1,9
Т4 1,9
Т5 1,9
Т6 1,9
ПМК 1
 
    Змістовий модуль 2     Т7 3,3
Т8 4,7
Т9 1,9
Т10 1,9
Т11 1,9
Т12 1,9
Т13 1,9
Т14 1,9
Т15 0,6
ПМК 2
 
Самостійна робота
Індивідуальна робота
Наукова робота
Семестровий контроль
Сума

Шкала оцінювання знань студентів

 

Визначення показника за державною шкалою Визначення назви за шкалою ECTS Оцінка за 100-бальною шкалою ECTS оцінка
Відмінно Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90-100 A
Добре Дуже добре – вище середнього рівня із кількома помилками 82-89 B
Добре – взагалі вірна робота з певною кількістю грубих помилок 75-81 C
Задовільно Задовільно – зі значною кількістю недоліків 67-74 D
Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії 60-66 E
Незадовільно Незадовільно – з можливістю повторного складання 35-59 FX
  Незадовільно – з обов’язковим повторним курсом <35 F

 

Нарахування балів за виконання самостійної роботи

Номер та назва теми Кількість балів на тему
Тема 1. Організаційні основи виробництва 0,7
Тема 2. Виробничі системи і процеси 0,7
Тема 3. Організація трудових процесів і робочих місць 0,2
Тема 4. Нормування праці 0,2
Тема 5. Організація виробничого процесу в просторі 0,7
Тема 6. Організація виробничого процесу в часі 0,2
Тема 7. Організація галузей рослинництва 0,2
Тема 8. Організація галузей тваринництва 0,2
Тема 9. Організація допоміжних виробництв 0,2
Тема 10. Організація обслуговуючих господарств 0,2
Тема 11. Одиничний та партіоннний методи організації виробництва 0,2
Тема 12. Потокове та автоматизоване виробництво 0,2
Тема 13. Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції 0,2
Тема 14. Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції 0,2
Тема 15. Організаційне проектування виробничих систем 0,7

Нарахування балів за виконання індивідуальної роботи

Номер та назва теми Кількість балів на тему
Тема 1. Організаційні основи виробництва
Тема 2. Виробничі системи і процеси
Тема 3. Організація трудових процесів і робочих місць
Тема 4. Нормування праці
Тема 5. Організація виробничого процесу в просторі
Тема 6. Організація виробничого процесу в часі
Тема 7. Організація галузей рослинництва
Тема 8. Організація галузей тваринництва
Тема 9. Організація допоміжних виробництв
Тема 10. Організація обслуговуючих господарств
Тема 11. Одиничний та партіоннний методи організації виробництва
Тема 12. Потокове та автоматизоване виробництво
Тема 13. Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції
Тема 14. Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції
Тема 15. Організаційне проектування виробничих систем

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Оцінювання знань студентів в процесі виконання самостійної роботи здійснюється по двом напрямкам.

1.Знання економічних категорій:

«відмінно» - правильно визначені всі основні категорії - 0,2 бали;

«добре»- правильно визначені 75% основних категорій – 0,15 бали

«задовільно»- правильно визначені 60% основних категорій - 0,12 бала;

«незадовільно»- відсутні знання економічних категорій – 0 балів.

2.Виконання проблемних завдань:

«відмінно» - повне виконання завдання із використанням творчого підходу до розв’язання проблеми, що пропонуються - 0,5 бали;

«добре»- завдання виконано повно, але творчий підхід відсутній – 0,35 бали

«задовільно»- завдання виконано неповно, відсутні будь-які пояснення - 0,3 бала;

«незадовільно»- завдання не виконано – 0 балів.

Оцінювання знань студентів в процесі виконання індивідуальної роботи здійснюється по двом напрямкам. Студент виконує 3 завдання одиничного вибору з трьох підпунктів по темі. Студент може написати тільки два реферата згідно списку за власним вибором.

1.Розв’язання задач:

відмінно» - методика розв’язання задачі наведена письмово під час відповіді з використанням та поясненням всіх необхідних формул - 2 бали;

«добре»- задача розв’язана вірно, однак допущені неточності у поясненні формул – 1,5 бали

«задовільно»- задача розв’язана арифметично вірно, однак не наведені необхідні формули та відсутні пояснення по задачі – 1,2 бала;

«незадовільно»- розв’язання задачі відсутній – 0 балів.

2.Виконання реферату :

Викладення матеріалу у письмовій формі:

«відмінно» - тема реферату розкрита повно, дотримані всі вимоги до оформлення - 2 бали;

«добре»- тема розкрита, не всі вимоги до оформлення дотримані – 1,5 бали

«задовільно»- тема розкрита неповно, не всі вимоги до оформлення

дотримані – 1,2 бал;

«незадовільно»- тема не розкрита - 0 балів

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Азізов С.П., Канінський П.К., Скупий В.М. Організація виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах. –К.:ІАЕ, 2001.- 834 с.

2. Андрійчук В.Г.Економіка аграрних підприємств. - К.:ІЗМІХ, - 1996. – 512 с.

3. Бахтінова А.П., Гиль О.О., Гришина Л.О. Організація виробництва: практикум: Навчальний посібник.- Львів: Новий Світ-2000,2008.-216с.

4. Березівський П.С., Михалюк Н.І.Організація виробництва в аграрних формуваннях. Навчальний посібник./За ред. П.С.Березівського, К: Центр навчальної літератури, 2005.-560с.

5. Васильков В.Г. Організація виробництва:Навчальний посібник.-К.:КНЕУ,2005.-524с.

6. Мосіюк П.О. Економіка і організація аграрного сервісу. – К.: УААН, 2001.

7. Ільчук М.М.,Зрібняк Л.Я., Мельник С.І. та ін. Організація і планування сільськогосподарського виробництва/За редак. М.М. Ільчука. Підручник.-Вінниця:Нова книга,2008 – 456с.

8. Новиков Ю.Н., Жуковский Н.М. Организация производства в сельськохозяйственных предприятиях: Практикум.- К.: Вища школа, 1986. – 311 с.

9. Онищенко В.О., Редкін О.В., Старовірець А.С., Чевганова В.Я. Організація виробництва.Практикум:Навч.посібник.-К.:Лібра.-2005.-376с.

10. Организация производства в сельскохозяйственных предприятиях / Под ред. Н.С. Власова. – М.: Колос, 1982 – 463 с.

11. Организация производства в сельскохозяйственных предприятиях./ Под ред. профессора, академика ВАСХНИЛ М.И.Синюкова. - М.: Колос, 1989 – 436 с.

12. Організація виробництва на сільськогосподарських підприємствах: Практикум /За ред. М.Ф.Соловйова. – К.:Урожай,1995. – 208 с.

13. Особисті підсобні господарства України – аналіз витрат виробництва сільськогосподарської продукції. /За ред. Академіка УААН О.М.Шпичака. – К.,2000 – 230 с.

14. Пасічник В.Г. Акіліна О.В. Організація виробництва. Навчальний посібник.-Київ:Центр навчальної літератури,2005.-248с.

15. Практикум по организации производства в с/х предприятиях /Под ред. Н.С. Власова – М.: Агропромиздат, 1986.

16. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник – К.: Вікар, 1999 – 438 с.

17. Тарасенко Г.С., Зрібняк Л.Я. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах: Практикум. – К.: Урожай, 1993. – 224 с.

18. Тарасенко С.Г. Організація сільськогосподарського виробництва: Підручник –К.: ФАДА,ЛТД, 2000. – 446 с.

19. Шакіров Ф.К., Яковлєв Б.І. Курсове і дипломне проектування по організації сільськогосподарського виробництва. – М.: Агропроміздат, 1990 – 207 с.

20. Шкільов О.В. Організація виробництва і підприємницької діяльності в сільськогосподарських підприємствах. – К.: Урожай, 1997 – 336 с.

21. Формування ринків матеріальних ресурсів АПК / За ред Г.М. Підлисецького./ – К.: Інститут аграрної політики, 2001 – 428с.

 

 

ТЕОРИЯ НА VFL

Маленьки совет всегда играйте 10 % банка никогда не ставте ва банк

1) Ставка на то, что фаворит забьет первым.

По самой теории, фавориту на гол первым дают коэффициенты от 1.4-1.7 Как видим на скриншоте, в нашем случае мы будем делать ставку на Лондон.

Чтобы быть в + всегда 10% банка

 

2) Ставка на Исход, на ПОБЕДУ

Чтобы ставить на победу по теории наша команда, должна занимать в таблице с 1 по 6 место, а команда соперник, должна быть ниже 10.

Так же, если команда выигрывает в 2-ух матчах подряд, то третий матч, заканчивается победой этой же команды.

 

 

3. Ставка на тотал больше 1.5 в матче.

В нашем случае только на ТБ 1.5 и ни больше и не меньше.

Берем команды, с 10 по 16 место, так как по теории только они подходят.

В строчке ГОЛЫ, есть статистика команд, кто сколько забил, кто сколько пропустил.

На скриншоте мы видим, что Верн много пропускает и Анкара тоже много пропускает ,чем забивают, здесь можно поставит 1,5 ТБ кэф 1,3

 

 

 

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 79; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.123 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты