Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПроцес організації управління та його складові
Читайте также:
  1. B. C. Соловьёв о праве, государстве и историческом процессе.
  2. I. Повышение управляемости организации при внедрении процессного подхода.
  3. II. Начало процесса исторического развития общества.
  4. III. Технологическое проектирование строительных процессов.
  5. III.1.1) Формы уголовного процесса.
  6. IV.3.2) Виды легисакционного процесса.
  7. IV.4.1) Происхождение и смысл формулярного процесса.
  8. IV.4.3) Общий ход формулярного процесса.
  9. IV.5. Когниционный процесс
  10. Quot;Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів

Зміст процесу управління характеризується наступною спрямова- ністю управлінського впливу (рисунок 5.2).

 

управлінських циклів, кожний з яких можна розділити на ряд самостійних операцій. Цими операціями, як відомо, є: збір і пере- дача інформації про об’єкт керування, її обробка й аналіз, вироб- лення на основі цього аналізу управлінського рішення, передача

 

порівняння отриманих у результаті реалізації рішення показників з їх планованими величинами.

Різноманітні ситуації, з якими стикається керівництво підпри- ємства, взаємопов’язані. Процес управління, який реагує на вплив ситуації, викликає появу інших процесів управління, які, у свою чергу, викликають нові процеси, що, тим самим, утворює по- стійні управлінські цикли.

Основою всіх управлінських процедур є інформація та процес обміну цією інформацією.

Основний закон управління– на кожне підприємство, як відкриту систему, внутрішнє та зовнішнє середовище справляють різноманітний вплив як закономірно повторювальний, так і випадко- вий. Щоб утримати свою цілісність та здатність до функціонуван- ня, система управління підприємства повинна відповідати на кож- ний такий вплив відповідною протидією, і саме у відповідний час.

  Сума навичок Характеристика дій керівників підприємства, спрямованих на досягнення цілей і системи управління в цілому.
  Стиль Характеристика дій керівників підприємства, спрямованих на досягнення цілей і системи управління в цілому.
Спільність цінності Найважливіші цінності та основоположні кон- цепції, що визначають поведінку учасників діяльності підприємства.

До процесу управління на підприємстві ставиться ряд вимог. Процес управління повинен мати такі особливості, як: непере- рвність, нерівномірність, циклічність, послідовність, відносна змінність і сталість.

 

Головна вимога до організації управління на підприємстві полягає в тому, що система управління підприємством повинна мати таку ж саму або більшу різноманітність та швидкодію про- грам дій, що відповідає можливій різноманітності впливу середо- вища на систему, що управляється.

Важають підпорядкованість ланок і працівників в апараті управ- ління, а по горизонталі – координації, інспекції і контролю, консультаційні та методичні зв’язки тощо. Залежно від поєднання відповідних функцій з елементами субординації на підприємствах формуються лінійна, функціональна та лінійно-штабна системи управлінських відносин.Зв’язки відносин, що утворюють структуру управління, поділяють на формальні (офіційні) і неформальні

(неофіційні).

Під неформальними зв’язками розуміють такі доповнення до формальних структур управління, як конференції, збори, наради тощо, а також відносини, що виникають між неформальними лідерами і членами колективу.

Неформальні зв’язки забезпечують певну інформаційну надмірність, потрібну у всіх елементах системи для досягнення її гнучкості. Проте слід враховувати, що основну частину завдань організації потрібно розв’язувати на основі офіційних зв’язків і відносин. Перевага формальних комунікацій у системі зумовлює високий рівень невизначеності і свідчить про її недосконалість.

Організаційні структури управління виробництвом орієнто- вані на виконання наступних завдань: створення умов для вироб- ництва і збуту високоякісної продукції; забезпечення розробки, освоєння і постачання на ринок нових видів виробів.Збільшення масштабів виробництва, складність його в умовах використання автоматизованих систем збору та обробки інфор- мації обумовлюють розвиток нових організаційних структур. В основі цього розвитку лежить перехід до структур, які забезпе- чують швидку реакцію на зміни, які відбуваються на виробництві.

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты