Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Коло змінного синусоїдного струму з резистором
 

Складемо принципову електричну схему кола з резистором (рис.3.8).

 

 
 


Г – генератор синусоїдної е.р.с.;

РА – амперметр;

Rрезистор.

 

 

Приймаємо генератор ідеальним (який не має активного опору й індуктивності), опором амперметра і з'єднувальних проводів нехтуємо і складаємо розрахункову схему цього кола: у генераторі индуктується е.р.с., у колі протікає струм, у резисторі спостерігається теплова дія струму (рис.3.9).

Нехай миттєве значення е.р.с.
описується наступним виразом:

е = Em×sinwt. (3.17)

Напруга на затисках генератора буде залежати від е.р.с. і запишеться так:

ur= е, ur= Urm × sinwt, Urm= Em . (3.18) (3.19) (3.20)

Миттєвий струм у колі відповідно до закону Ома для замкненого кола:

де
або
;

.

  (3.21)   (3.22)

Підставляємо вираз напруги (3.19) і одержуємо:

, .   (3.23)   (3.24)

Для діючих значень:

.   (3.25)

Покажемо напругу і струм у колі з резистором (на ділянці кола з активним
опором) графічно (рис.3.10).

 
 

 

 


Уведемо поняття кута зсуву фаз, під яким будемо розуміти абсолютне
значення різниці початкових фаз напруги і струму:

j = |yuryi|, (3.26)

де j – кут зсуву фаз, рад (град);

yur – початкова фаза напруги, рад (град);

yi – початкова фаза струму, рад (град).

Для ділянки кола з активним опором, як видно з (3.19), (3.23) і рис.3.9, кут зсуву фаз дорівнює нулю, тобто напруга і струм на ділянці кола з активним опором збігаються за фазою: j = 0.

Знайдемо вираз миттєвої потужності:

(3.27)

Уведемо поняття активної потужності, під якою будемо розуміти середнє значення потужності за період. Знайдемо вираз активної потужності:

. (3.28)

Підставивши вираз струму (3.23) у (3.28) і перетворивши, одержуємо:

. (3.29)

Таким чином, миттєва потужність в активному опорі

. (3.30)

Вона завжди позитивна, тобто спрямована від джерела до приймача.
Представимо цю залежність графічно (рис.3.11).

 
 

 


Заштрихована площа на рис.3.11 являє собою енергію, що виділяється в резисторі за період:

. (3.31)

Таким чином, активна потужність – це енергія, яка виділяється в активному опорі за одиницю часу:

. (3.32)

Приклад 3.6

До резистора підведена напруга ur = 141 sin (wt –30°) В.

Активний опір резистора дорівнює 100 Ом.

Виконати аналіз ділянки кола.

Рішення.

1. Визначаємо амплітуду струму за (3.24):

.

2. Визначаємо початкову фазу струму:

yi = yur = – 30°.

3. Записуємо миттєвий струм:

i = 1,41 sin (wt –30°) А.

4. Визначаємо діюче значення струму за (3.14):

.

5. Визначаємо активну потужність за (3.32):

Р = 100×12 = 100 Вт.

Запитання для самоконтролю

1. Опишіть фізичні явища, які спостерігаються в резисторі
в колі змінного синусоїдного струму.

2. Складіть розрахункову схему кола з ідеальним генератором і резистором.

3. Запишіть математичний зв'язок між миттєвою напругою,
миттєвим струмом і активним опором.

4. Сформулюйте і математично запишіть закон Ома для максимальних
і діючих значень напруги і струму на ділянці кола з резистором.

5. Запишіть математичний вираз миттєвої напруги
на активному опорі, прийнявши, що початкова фаза дорівнює нулю.

6. Запишіть математичний вираз миттєвого струму в активному опорі
для зазначеної вище напруги.

7. Побудуйте графічно оригінали миттєвої напруги і миттєвого струму
на ділянці кола з резистором.

8. Зобразіть напругу і струм за допомогою векторів.

9. Що розуміється під кутом зсуву фаз?
Чому він дорівнює на ділянці кола з резистором?

10. Отримайте математичний вираз миттєвої потужності в резисторі.
З якою частотою коливається миттєва потужність у резисторі?

11. Що розуміється під активною потужністю? Як її розрахувати в резисторі?
Укажіть її одиницю.

Завдання для самоконтролю

До резистора підведена напруга ur = 282sin (wt + 47°) В.
Активний опір резистора r = 10 Ом.

1. Записати вираз миттєвого струму.

2. Знайти активну потужність у резисторі.

3. Записати вираз миттєвої потужності в резисторі.

4. Зобразити графічно миттєвий струм і миттєву потужність у функції wt.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 87; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты