Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаУправління інноваційними процесами в страхуванні.
Читайте также:
  1. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  2. Видатки бюджету на вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування
  3. Види актів управління
  4. Види методів державного управління
  5. Види форм державного управління
  6. Вимоги, що висуваються до актів управління
  7. Вищі органи управління комерційного банку
  8. Відношення „управління -тиск" як елемент багатовимірної моделі владного спілкування.
  9. Внутрішкільне управління.
  10. Головні форми проектування структур управління

Інноваційна діяльність підприємства — це такий вид діяльності, який сприяє перетворенню досягнень науково-технічного прогресу в реальні нові технології, товари, послуги, методи організації та управління ви­робничими процесами підприємств. Під інноваційним процесом розуміють сукупність неперервно здійснюваних у просторі і часі якісно нових прогресивних змін, які носять назву процесів впровадження нової техніки. Нова техніка – це результати наукових досліджень, що реалізуються вперше, результати прикладних розробок, які вміщують винаходи та інші наукові досягнення, нові або вдосконалені процеси в-ва, способи організації в-ва і праці, що забезпечують підвищення техніко-економічних показників в-ва або вирішення соціальних та інших завдань його розвитку.

Науково-технічні розробки виступають як проміжний результат науково-виробничого циклу та через практичне застосування перетворюються в науково-технічні інновації — кінцевий результат. Отже, науково-технічні інновації підприємства повинні: 1) нести в собі новизну; 2) задовольняти ринковий попит; 3) приносити прибуток виробнику.

37. Бізнес-план: структура та характеристика його окремих розділів.

Надзвичайно важливе значення для ефективної реалізації стратегії страховика має бізнес-план. Його мета — конкретизувати діяльність компанії на найближчу перспективу (3 – 5 років) згідно з потребами ринку і можливостями мобілізації для цього відповідних ресур­сів. На жаль, і досі бізнес-плани у страхових компаніях ще не посіли належного місця.

Наявність грамотно складеного бізнес-плану допомагає керівникам досконало вивчати перспективи розвитку компанії, дозволяє здійснювати чіткішу координацію зусиль, спрямованих на досягнення мети, визначає систему показників, необхідних для контролю за діяльністю компанії, готує компанію до можливих змін у ринковій ситуації, чітко формулює обов’язки відповідальних осіб. Бізнес-план дає відповідь на запитання, який капітал потрібний для розвитку компанії в масштабах визначеної мети і яка очікується ефективність його використання.

Структура бізнес-плану. Будь-яка пропонована форма бізнес-плану дає лише загальну уяву про цей документ. Кожний бізнес має свої особливості. Звідси висновок про те, що не може існувати "стандартного" плану, придатного у всіх випадках. Завжди потрібно пам’ятати, що бізнес-план не повинен бути великим за обсягом (20-30ст.).Наведена послідовність складання і зміст статей бізнес-плану є примірними. Як правило, документ починають читати з резюме, яке може з’явитися лише після опрацювання всіх складових плану.

Резюме має містити чіткі відповіді на такі вузлові питання: Мета плану; Потреба у фінансових ресурсах і для яких цілей; Короткий опис бізнесу і цільового споживача страхових послуг;Що робить бізнес конкретної компанії несхожим на бізнес конкурентів? Що повинно викликати довіру до компанії (звіти, кваліфікованість персоналу, відгуки у пресі, перемоги в конкурсах тощо) ?Витяги з основних фінансових пропозицій.

Мета і задачі :Аналіз запропонованої ідеї; Основні напрямки діяльності і мета компанії; Характеристика страхової галузі ( ринку).

Страхові послугиОпис послуг і їх призначення;Якісні відмінності, унікальність послуг, які здатна надати компанія; Наявність кваліфікованого персоналу для визначеного бізнесу;Ліцензії на здійснення певних видів страхування;Майбутній потенціал компанії з врахуванням отримання необхідних інвестицій;Аналіз ринку:Споживачі страхових послуг ( потенційні страхувальники); Конкуренти страховика (їх сильні і слабкі сторони);Основні сегменти ринку;Обсяг ринку страхових послуг і можливості його росту; Визначення частки компанії на ринку; Оцінка можливого впливу конкуренції.

План маркетингу:основні характеристики страхових послуг у порівнянні з запропонованими конкуруючими компаніями;Цінова політика. Канали поширення страхових послуг ( тактика продажу). Методи стимулювання продажів. Рекламна стратегія страховика.План матеріального забезпечення діяльності компанії:Розташування приміщень; Необхідне технічне забезпечення ( комп’ютерна та інша офісна техніка, транспортні засоби).Джерела надходження (придбання) необхідних матеріальних засобів.

Після складання фінансової таблиці варто зробити висновок про фінансове забезпечення проекту. Інвесторів може цікавити як будуть витрачатися потрібні кошти.

38. Порядок опрацювання, розгляду й затвердження бізнес-плану.

Опрацювання бізнес-плану страховика залежить від того чи мова йде про створення нової компанії, чи її розширення, або запровадження продажу нової послуги.

Бізнес-план може бути опрацьований фахівцями страхової компанії або зовнішнім виконавцем (консалтинговою фірмою, науково-дослідною установою тощо). У другому випадку відповідальні працівники компанії вивільняються від складної і трудомісткої роботи ( за складання бізнес-плану потрібно витратити до 400 годин висококваліфікованої праці), але при цьому компанія несе й певні втрати. По-перше, менеджери компанії усуваються від можливості глибоко усвідомити всі фактори, які визначають ті чи інші показники, що необхідно знати для подальшої оцінки відхилень від плану. По-друге, опрацювання бізнес-плану зовнішнім виконавцем веде до можливості розголошення цінної інформації, можливої її використання конкурентами.

Опрацювання бізнес-плану варто здійснювати в послідовності визначеній структурою цього документу. Але це не є правилом. Так чи ішачи потрібно опрацьовувати усі розділи плану.

Мета і задачі бізнес-плану. Тут потрібно навести аналіз ідеї. Слід пам’ятати про ієрархію планування. План повинен розкривати заявлені цілі і задачі страхової компанії.

Аналіз перспективності ідеї ( swot-аналіз). Цей аналіз також називають ситуаційним аналізом. Сильні і слабкі сторони ідеї - це ті характеристики ідеї, що можуть бути проконтрольовані страховиком і на які він може зробити вплив. Вони звичайно відносяться до дійсного часу. Тут необхідно розглянути наступні чинники:

організаційні (організаційно-правова форма, наявність приміщень власних чи орендованих);

маркетингові (місце розташування, маркетинговий комплекс, ринок, його сегмент; конкуренти: чим послуги будуть відрізнятися від запропонованих конкурентами);

технічні (основні засоби, інформаційні ресурси);

фінансові (наявність власних коштів і страхових резервів, можливості нарощування фінансових ресурсів);

кадрові (навички і професійні недоліки, наскільки ідея відповідає знанням і умінням, можливостям пристосування персоналу компанії до нових завдань).

Можливості і ризики - це ті характеристики, що знаходяться поза контролем страховика і можуть уплинути на результат у майбутньому. Тут необхідно врахувати такі чинники:

економічне середовище (державна підтримка розвитку страхування, податкове законодавство, динаміка платоспроможності населення, рівень інфляції);

політичне середовище;

соціально-культурне середовище;

технологічне середовище ( наприклад, стан засобів отримання, опрацювання і передачі інформації );

демографічне середовище ( наприклад, вплив збільшення питомої ваги населення пенсійного віку, питомої ваги працівників з заробітком менше прожиткового мінімуму).

Необхідно проаналізувати чинники, що зумовили появу ідеї і її привабливість. Варто також з’ясувати як ці чинники будуть впливати надалі?

Успіх у бізнесі у значній мірі залежить від наступного::

Розуміння стану справ на даний момент;

Чіткої уяви того рівня, якого компанія збираєтеся досягти;

Якісного планування процесу переходу з одного стану в інший.

Проаналізувавши й оцінивши ідею страховик визначає свій стан (сильні і слабкі сторони, можливості і небезпеки) на даний момент.

Аналіз ринку. Найбільш геніальні технології виявляються марними, якщо на них немає споживачів. Вивчення ринку - одна з головних проблем особливо продажу нових страхових продуктів. Цей підрозділ бізнес-плану часто є найбільш важким для написання.

Управлінський персонал . Варто ще раз нагадати, що , бізнес-план є одним з вирішальних документів на підставі якого визначаються можливості отримання інвестицій для створення або подальшого розвитку страховика. Інвесторів цікавлять конкретні керівні особи, які здатні перетворити бізнес-план в реальність. Тому цей розділ є одним з найважливіших. Він повинен пояснити, яким чином організований „мозок” страховика і дати характеристику ключовим посадовим особам. Тут повинні бути представлені дані про партнерів, їхні можливості і досвід.

Фінансовий план (бюджет). Він повинний містити в собі: прогноз обсягів продажів; обсяг можливих витрат; результат від інвестування тимчасово вільних коштів; оцінки прибутку і збитків; напрямок витрачання прибутку.

Резюме. Як зазначалося готовий бізнес-план повинен читатися починаючи з висновків. Вони повинні бути підготовлені як наслідок опрацювання всіх попередніх розділів. Висновки повинні бути короткими - не більш 1-2 сторінок. Резюме - це самостійний рекламний документ, тому що в ньому містяться основні положення усього бізнес - плану. Це буде єдина частина, яку будуть читати більшість потенційних інвесторів чи інших зацікавлених осіб. Опрацьований бізнес-план розглядається керівництвом компанії і затверджується правлінням або іншим уповноваженим органом.

39. Шляхи вдосконалення змісту й технології опрацювання та реалізації бізнес-плану.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 29; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты