Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКритерії оцінювання навчально – дослідної роботи з дисципліни
Читайте также:
  1. F i t – критерії
  2. II. Навчально-виховні цілі
  3. IV. Зміст навчального матеріалу
  4. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  5. ViІ. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  6. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  7. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  8. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  9. Апаратні засоби роботи з відео
  10. Аспекти роботи над зв'язним мовленням

“Ризикологія” (ОКР «Бакалавр» економічні спеціальності)

Оцінювання індивідуальної роботи студентів здійснюється за наступними критеріями:

«відмінно» - в роботі обґрунтована актуальність обраної теми, наведено ґрунтовний аналіз використаного матеріалу, критичні оцінки і рекомендації по вирішенню досліджуваної проблеми, зроблені висновки, оформлення роботи відповідає вимогам – 10 балів.

«добре» - робота виконана у відповідністю з вимогами до даного виду робіт, але тема розкрита недостатньо, допущені помилки в оформлені – 7,5 балів.

«задовільно» - недостатнє обґрунтовані актуальність, практична і теоретична значущість теми, поверхневий аналіз використаного матеріалу; неглибокі критичні оцінки і рекомендації щодо вирішення досліджуваної проблеми; поверхневі висновки і пропозиції; порушення вимог до оформлення роботи; використання інформації без посилань на джерело – 6 балів.

«незадовільно» - тема не розкрита, відсутні висновки та пропозиції, оформлення не відповідає вимогам – 2 бала.

 

 

Об’єкти оцінювання Критерії оцінювання Рівень виконання Бали
  Вступ Розкриття актуальності теми, її теоретичного та практичного значення, характеристика аналізу теми у роботах вітчизняних та іноземних науковців, визначення мети і завдань дослідження високий 0,5
достатній 0,3
  Розділ 1 Розкриття основних категорій та взаємозв’язків між ними, характеристика функцій, видів, складових елементів тощо досліджуваного предмета. високий
достатній
Наявність висновків по розділу 1 0,5
    Розділ 2 Аналіз сучасного стану проблеми (на прикладі економіки України), використання статистичного та графічного матеріалу високий
достатній
Наявність висновків по розділу 2 0,5
Висновки Самостійність та обґрунтованість високий 0,5
достатній 0,3
Оформлення роботи Відповідність вимогам високий
достатній 0,5
  Максимальна сума

Рекомендована література:

Базова

1. Верченко П. І. Ризикологія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [Верченко П. І. Великоіваненко Г. І., Демчук Н. В.та ін.] — К.: КНЕУ, 2006. — 176 с.2. Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. — К.: КНЕУ, 2004. — 480 с.

3. Вітлінський В. В., Верченко П.І. КАналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. Посібник для сам ост. Вивч. Дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 292с.

4. Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д. Економічний ризик і методи його вимірювання: Підручник. — К.: ІЗМН, 2000. – 252с.

5. Даниленко А. Очікувані зовнішні фактори розвитку та ризики для української економіки у 2011-2012 роках / А.Даниленко, В. Домрачев // Вісник НБУ, травень 2011. – С. 10 – 15.

6. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник / В. В. Вітлін­ський, П. І. Верченко, А. В. Сігал, Я. С. Наконечний; за ред. В. В. Вітлінського. — К.: КНЕУ, 2002. — 446 с.

7. Ковальчук Н.П. Економічні ризики: класифікація, принципи і способи оцінювання / Н.П. Ковальчук // Актуальні проблеми економіки. - №10 (124). – 2011. – С. 31-37.

8. Лук’янова В. В., Головач Т. В. Економічний ризик. Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2007. – 462 с.

9. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.10. Резнікова О.О. Проблеми стійкості України до глобальних ризиків: економічний аспект / О.О. Резнікова // Стратегічні пріоритети, №1(26). – 2013. – С. 61-65.

11. Феленчак Ю.Б. Історичні аспекти формування ризику як категорії суспільних досліджень / Ю.Б. Феленчак // Сталий розвиток економіки. - №1. – 2012. – С. 48-52.

 

12. Чепурко В. В. Экономический риск аграрного производства: те­ория и методы оценки, управление. — Симферополь: Таврия, 2000. – 183с.

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты