Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодика виконання науково – дослідної роботи
Читайте также:
  1. I. КУЛЬТУРА - ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  2. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  5. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  6. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  7. Апаратні засоби роботи з відео
  8. Арбітражні рішення. Виконання рішень
  9. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  10. АСТРАЛЬНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ.

Робота виконується українською мовою і за обсягами повинна становити 20-25 сторінок рукописного тексту. Занадто великий обсяг роботи свідчить про невмінні систематизувати матеріал та визначити головне, недостатній обсяг є ознакою поверхового недбалого ставлення. Робота повинна бути виконана чітко за планом. Частина роботи, що відповідає кожному наступному пункту повинна бути чітко позначена, та мати таку ж назву.

Кожна з структурних частин навчально – дослідної роботи має починатись з нової сторінки. Якщо матеріал основних розділів розбивається на підрозділи, вони виділяються 1 інтервалом між заголовком і текстом підрозділу (не починаються з нової сторінки).

Текст роботи має бути відредагований (без граматичних помилок та русизмів). Викладання від першої особи не допускається, необхідно використовувати обороти „автор вважає”, „вважається” або „ми вважаємо” (оскільки в підготовки роботи активну участь приймає науковий керівник). Слід уникати емоційних виразів, не літературних висловів, сленгу та ін. Інформація повинна подаватися в логічній послідовності, розділи мають носити завершений характер.

Матеріал навчально – дослідної роботи повинен носити авторський характер, тобто опрацьований матеріал студент повинен узагальнити, систематизувати та скласти власне судження щодо досліджуваної теми. Повне копіювання цілих абзаців тексту з наявних літературних джерел не дозволяється.

У вступі (1,5-2,5 сторінки) вказується актуальність теми, необхідність та важливість її дослідження, зв’язок з іншими проблемами теоретичного та практичного характеру. Вказуються прізвища вітчизняних та іноземних науковців, що внесли значний вклад в дослідження даної теми і праці яких були опрацьовані студентом. Вказується мета роботи та завдання, що необхідно виконати для досягнення цієї мети. Бажано охарактеризувати структуру роботи.

Основна частина роботи має складатися з загальнотеоретичної та практичної частин. Перша частина (перший розділ) має розкривати зміст основних категорій теми, погляди різних вчених (різних шкіл та течій економічної науки) на зазначене питання та їх еволюцію. В наступній частині (другому розділі) студент обов’язково повинен розглянути досліджуване явище в рамках Української економіки (можливі приклади з соціально – економічного розвитку інших країн). Матеріал маже подаватися у формі таблиць, діаграм, графіків які обов’язково повинні бути проаналізовані. Вітається творчій підхід до викладання теми та розв’язання конкретної проблеми.При написанні роботи студент обов’язково повинен давати посилання на джерела наведені у списку літератури з яких бралися цитати та статистичний матеріал. Посилання наводиться в кінці речення де вперше згадується про цитату чи статистичні данні. Посилання слід позначати порядковим номером згідно з списком літератури в квадратних дужках та з зазначенням сторінки з якої була взята цитата, наприклад [6 С. 108].

Кожний розділ повинен завершуватися короткими висновками з викладеного матеріалу та логічним переходом до наступного розділу.

Висновки (2-4 сторінки) мають узагальнювати матеріал всією роботи і є підсумком дослідження (викладене в тезисному вигляді бачення проблеми, що сформувалося в процесі роботи над темою). Висновки до всієї роботи не повинні дублювати висновки до розділів.

 

 

ІІ. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ навчально - дослідної РОБОТИ

 Текст

Для написання тексту навчально – дослідної роботи необхідно використовувати стандартні аркуші білого паперу формату А4 (210х297 мм), що підшиваються до папки. Текст подається на одному боці листа паперу. Кількість рядків на одній сторінці – 28-30. Відстань від тексту до країв сторінки має бути з усіх боків по 20 мм. Абзац в тексті починається відступом, який дорівнює 12,5 мм. Виправляти помилки, які виявилися в процесі написання роботи, можна зафарбуванням білою фарбою. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці. Скорочення слів (крім загальноприйнятих) не дозволяються. Усі сторінки роботи (крім титулу і змісту) мають бути пронумеровані.

Першою сторінкою документа є титульний аркуш. На титулі наводиться вид роботи (навчально – дослідна), назва, виконавець та науковий керівник. Приклад оформлення титульної сторінки поданий у додатку Б.

На другій сторінці наводиться зміст роботи. Сторінка, де наводиться зміст, не нумерується. Зміст містить найменування та номери початкових сторінок всіх структурних частин науково – дослідної роботи: вступу, розділів та підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. (додаток В).

Окрема сторінка відводиться під таблицю “Оцінювання виконання науково – дослідної роботи”. Приклад її оформлення наводиться у додатку Д.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты