Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТаблиці
Читайте также:
  1. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання.
  2. Аксіоматичне означення множення цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони множення.
  3. Додаток 1. Таблиці ASCII-кодів Windows та DOS
  4. Операція заперечення над висловленнями та предикатами. Таблиці істинності. Основні властивості (закони) операції заперечення.
  5. Після відкриття запиту в режимі «конструктор» в поле «условие отбора» під полем «Місто» потрібно ввести «Київ», зберегти, затим перейти в режим таблиці і переглянути результат.
  6. Продовження таблиці 2.1
  7. Рекомендовані таблиці до пункту 2.1.
  8. Рекомендовані таблиці до пункту 2.2 та 2.3
  9. Робота з даними в режимі таблиці СУБД MS Access: редагування, форматування, пошук, впорядкування та фільтрація даних.
  10. Робота з даними в режимі таблиці СУБД MS Access: редагування, форматування, пошук, впорядкування та фільтрація даних.

Таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Кожна таблиця повинна мати номер і назву.

Таблицю розміщують таким чином, щоб можна було читати її без повороту переплетеної роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Перед номером і після таблиці потрібно залишати один вільний рядок.

Таблиці зліва, справа і знизу, як правило, обмежують лініями. Горизонтальні і вертикальні лінії, які розділяють рядки таблиці, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює використання таблиці. Головка таблиці повинна бути відділена лінією від іншої частини таблиці. Висота рядків таблиці – не менше 8 мм

Заголовки граф і рядків таблиці необхідно писати з прописної букви, а підзаголовки граф – з рядкової букви, якщо вони складають одне речення з заголовком, або з прописної букви, якщо вони мають самостійне значення. Після заголовків та підзаголовків граф і рядків крапка не ставиться. Заголовок кожної графи, по можливості, має бути коротким.

Розділяти заголовки та підзаголовки рядків та граф діагональними лініями не допускається окрім таблиць, які побудовані у матричній формі і призначені для узагальнення результатів розрахунків по математичних функціях.

Включення в таблицю графи “Номер по порядку” не допускається. Нумерація граф та рядків таблиць допускається в тих випадках, коли в тексті документу є посилання на них, при діленні таблиці на частини і при переносі частини таблиці на іншу сторінку.

Таблиці з невеликою кількістю граф допускається ділити на частини та розміщувати одну частину під іншою на одній сторінці, при цьому повторюється головка таблиці.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш, якщо її рядки або графи виходять за формат сторінки. При цьому над перенесеною частиною пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад “Продовження табл. 1.2”.

В другій та інших частинах таблиці головка та боковик замінюються відповідним номером граф та рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи та (або) рядки першої частини таблиці.

Позначення одиниць виміру, загальні для всіх даних в таблиці, необхідно наводити після її назви через кому.

Якщо всі показники, які наведені в графах або рядку таблиці, вказані в одних й тих же одиницях виміру, то її позначення необхідно вказати через кому після назви графи або рядка.Числове значення показника записують на рівні останнього рядка найменування, текстове значення показника – на рівні першого рядка найменування показника.

Цифри в графах таблиці повинні проставлятись так, щоб розряди чисел у всій графі були розміщені один під іншим, якщо вони відносяться до одного показника. В одній графі необхідно дотримуватися, як правило, однакової кількості десяткових знаків для віх значень величини.

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказуються довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Приклади оформлення таблиць наведені в додатку Ж.

Всі таблиці обов’язково мають бути проаналізовані автором у тексті, з посиланням на неї, наприклад “... як показано в табл. 1.2”. При повторному посиланні використовують вираз “див. табл. 1.2”.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 11; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты