Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до оформлення курсових робіт
Матеріал курсової роботи слід подати у такій послідовності:

- титульна сторінка;

- зміст;

- перелік умовних позначень (у разі потреби);

- основна частина курсової роботи, що розбита за розділами та підрозділами;

- висновки;

- список використаної літератури;

- додатки.

Завершену і оформлену належним чином роботу обов'язково підписує автор на титульній сторінці.

Певні вимоги висуваються щодо стилю написання: стислість і простота, функціональність, ґрунтування на реалістичних припущеннях, недопускання зайвого оптимізму, легкість у сприйнятті, користування загальновідомими термінами, викладення інформації у діловому стилі від першої особи множини.

Мова курсової роботи - державна, стиль - науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність - логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів із літературних джерел є неприпустимим.

Робота має бути написана розбірливим почерком або надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210x297 мм). У друкованому варіанті текст розташовується через півтора міжрядкових інтервали, до тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп'ютерний набір - 14-й кегль, 1,5 інтервали, шрифт – Times News Roman).

Текст курсової роботи розміщується „по ширині” на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку - не менш за 20 мм, з правого - не менш за 10 мм, зверху - не менш за 20 мм, знизу - не менш за 20 мм.

Вписувати у друкований текст курсової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою лише чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.

Титульна сторінка містить найменування вищого навчального закладу, прізвище, ім'я та по-батькові й інші відомості про автора, тему курсової роботи, прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік (додаток А).

Зміст містить найменування та номери початкових сторі­нок усіх розділів та параграфів роботи. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи з резюме і закінчуючи додатками.

Текст основної частини роботи поділяється на розділи і параграфи згідно з планом.

Заголовки структурних частин курсової роботи “"ЗМІСТ”, “Розліл І. Назва розіділу”, “Висновки”, “список використаної літератури”, “ДОДАТКИ” пишуться або друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 2 інтервалам основного тексту.

Кожний розділ курсової роботи слід починати з нової сторінки.

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.

ЗМІСТ, список використаної літератури, ВИСНОВКИ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер розділу ставиться перед його назвою. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад," 1.4 (четвертий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації

Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступну сторінку. Якщо вони містяться на окремих сторінках диплома, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є більші за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, “Рис. 1.2” (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.

Таблиці, формули, посилання

Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, "Таблиця 2.3" (третя таблиця другого розділу); нижче розміщується назва таблиці.

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, "Продовження табл. 2.3".

У таблицях слід обов'язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.

Формули в курсовій роботі нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: "(3.1)" (перша формула третього розділу).

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають із великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки — з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих - якщо вони є самостійними.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за годинниковою стрілкою.

Посилання на ілюстрації до курсової роботи оформлюють порядковим номером ілюстрації: наприклад, “рис. 2.3”; на формули - порядковим номером формули: наприклад, “у формулі (3.1)”. Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, “у табл. 1.2”. У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово "дивись": наприклад, “див. табл. 1.2”.

При написанні курсової роботи доцільно звернутись до Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України та Наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища. Слід звертатись до монографій та журнальних статей з екологічного менеджменту та раціонального природокористування, які існують у фонді бібліотечного центру ім. Ярослава Мудрого МАУП. Рекомендований перелік літератури наведено наприкінці методичний рекомендацій. В разі, якщо зазначених літературних джерел недостатньо рекомендуємо звернутись до інших бібліотек.

Перелік тем та тематика курсових робіт

1. Антропогенний і техногенний вплив на природне середовище.

2. Екологічна безпека і екологічна стратегія

3. Принципи екологічної політики і критерії екологічної безпеки при взаємодії суспільства з природою

4. Сучасний рівень порушення екологічної рівноваги на Землі

5. Види і масштаби забруднення навколишнього середовища

6. Економічний механізм управління раціональним природокористуванням

7. Соціально-економічна ефективність природоохоронних заходів

8. Методичні засади формування систем екологічного менеджменту в Україні

9. Стан екологічного менеджменту в Україні та світі

10. Екологічний менеджмент в системі управління збалансованим розвитком території

11. Законодавчий моніторинг у сфері екологічного менеджменту

12. Законодавче забезпечення екологічного менеджменту.

13. Практичні механізми реалізації екологічного менеджменту

14. Екологічний менеджмент на підприємстві

15. Застосування екологічного маркетингу на підприємстві

16. Визначення плати за забруднення навколишнього природного середовища

17. Правові аспекти стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища

18. Економічне регулювання у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування

19. Закордонний досвід у сфері управління природоохоронною діяльністю та міжнародне співробітництво у галузі екологічного менеджменту

20. Якість навколишнього середовища і її нормування

21. Історичні корені і хронологія розвитку поняття ІSО та ЕМАS

22. Нормативи допустимого впливу на навколишнє природне середовище

23. Правові та організаційні особливості проведення екологічного аудиту

24. Екологічний контроль та екологічна експертиза

25. Впровадження систем екологічного менеджменту і аудиту на Україні

26. Місце екологічного аудиту в управлінні природокористуванням

27. Екологічна експертиза проектів

28. Екологічна оцінка господарських рішень

29. Концепція екологічного ризику в сфері управління якістю навколишнього середовища промислових міст

30. Страхування екологічних ризиківПоделиться:

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 120; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты