Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПравові підстави здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи
Читайте также:
  1. Адаптація зарубіжного досвіду здійснення місцевих позик до вітчизняної практики
  2. Адміністративні договори як форми управлінської діяльності
  3. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  4. Анотування в інформаційній діяльності
  5. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування. 3. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування. 3.1. Виховання громадянської культури.
  6. Безпека підприємницької діяльності.
  7. Более подробно техника использования матрицы многокритериальной оценки изложена в учебном пособии на стр. 146 – 148.
  8. Более подробно технология создания результато-ориентированных формулировок задач приведена на стр.96-100 учебного пособия по тайм-менеджменту.
  9. Более подробно эти факторы раскрыты в учебном пособии по тайм-менеджменту на стр. 213 – 214. Прочитайте их внимательно.
  10. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємств

Згідно зі ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, що не заборонена законом. Статтею 42 ГК України передбачено, що підприємницькою є самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Фізичні особи вправі здійснювати підприємницьку діяльність як зі створенням, так і без створення юридичної особи. Фізична особа, яка на законних підставах займається підприємництвом без створення юридичної особи, набуває статусу фізичної особи-підприємця. Для позначення її правового статусу вживаються також терміни "підприємець", "приватний підприємець", "індивідуальний підприємець".

Право на зайняття підприємницькою діяльністю на території України мають громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства. Це право може бути обмежене лише у випадках, передбачених Конституцією та законами України.

Виходячи зі ст. 42 Конституції України, норм законів України "Про державну службу", "Про міліцію", "Про прокуратуру" тощо не допускається зайняття підприємницькою діяльністю наступних категорій громадян: депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, нотаріусів, посадових осіб органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, органів державної влади та управління, що здійснюють контроль за діяльністю підприємств. Крім того, за вчинені правопорушення фізичні особи можуть бути позбавлені права на підприємництво за вироком суду.

Дня того щоб фізична особа могла займатися підприємництвом, вона повинна мати право- та дієздатність у повному обсязі, що пов'язано із необхідністю вчинення юридичних дій та можливістю нести цивільно-правову відповідальність у передбачених законом чи договором випадках.

Цивільна правоздатність, на базі якої виникає підприємницька правоздатність, ч. 2 ст. 24 Конституції України визнається за всіма людьми незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.Як випливає зі ст. 50 ЦК України, дієздатність фізичної особи як підприємця пов'язана з двома умовами: а) набуття (надання) повної цивільної дієздатності фізичною особою, що бажає займатися підприємництвом; б) державна реєстрація фізичної особи як підприємця.

Згідно зі ст. 34 ЦК України повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла 18 років (повноліття). Фізична особа може набути повної цивільної дієздатності і до досягнення вказаного віку в разі реєстрації шлюбу: повна цивільна дієздатність виникає автоматично з моменту його реєстрації. Статтею 35 ЦК України передбачено також можливість надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини. У цьому випадку необхідним є рішення органу опіки і піклування або суду. Крім того, фізична особа, яка досягла 16 років, може бути зареєстрована як підприємець за письмовою згодою на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування і набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації як підприємця. Саме з моменту набуття (надання) повної цивільної дієздатності фізичні особи реалізують надане їм конституційне право на зайняття підприємницькою діяльністю, яке здійснюють самостійно.Ще однією обов'язковою умовою зайняття підприємництвом фізичною особою є державна реєстрація, що прямо передбачено ч. 2 ст. 50 ЦК України.

Як випливає зі ст. 5 Декрету КМУ "Про податок на промисел" обов'язок громадянина зареєструватися як суб'єкт підприємництва виникає лише тоді, коли фізична особа здійснює діяльність з метою отримання прибутку систематично, тобто протягом календарного року вчиняє правочини щодо продажу товарів, виконання робіт, надання послуг більше чотирьох разів. Здійснення підприємницької діяльності без реєстрації тягне адміністративну відповідальність за ст. 164 КУпАП.

Фізична особа, на відміну від юридичної особи, яка набуває право- та дієздатності з моменту державної реєстрації, є суб'єктом цивільного права і без державної реєстрації, а тому має право укладати будь-які цивільно-правові договори у сфері підприємництва. Якщо підприємницькі договори були укладені до моменту державної реєстрації, але в процесі її здійснення, підстав для визнання їх недійсними саме з цієї підстави в судовому порядку немає. Зазначене положення на сьогодні є законодавчо закріпленим у ч. З ст. 50 ЦК України.

Судова практика, що склалася до прийняття ЦК України, виходила з протилежного. Так, п. 6 листа Вищого арбітражного суду України "Про деякі приписи чинного законодавства, що регулює підприємницьку діяльність громадян" від 23 жовтня 2000 р. № 01-8/556 передбачалося, що якщо арбітражним судом буде встановлено, що підприємець, який є стороною у справі, належить до числа громадян, що відповідно до чинного законодавства не мають права займатися підприємницькою діяльністю, або у встановленому законом порядку позбавлені права нею займатися (чи певним її видом), чи займаються нею без законних підстав, арбітражний суд визнає договір, укладений такою особою, недійсним повністю чи у певній частині.Державна реєстрація є необхідною, по-перше, з метою надання фізичній особі додаткових прав та можливостей, що характерні для юридичних осіб (наприклад, право на комерційне (фірмове) найменування, використання знаків для товарів та послуг, застосування процедури банкрутства тощо), та, по-друге, для покладення на неї додаткових обов'язків у сфері оподаткування та дотримання правил здійснення підприємницької діяльності.

4. Печатка юридичної особи

Печатка юридичної особи Печатка юридичної особи є одним з засобів її індивідуалізації. Печаткаюридичної особи також відіграє помітну роль у документообігу, оскількиїї існування на документі підтверджує, що він був емітований цієюорганізацією. Зазвичай в документообігу необхідним, крім печаткиюридичної особи, є підпис тієї особи, що діє (за законом, статутнимидокументами чи довіреністю) від імені організації. Слід підкреслити, що виділяються два види печаток: гербові які видаютьсяособам публічного права та державним підприємствам і установам таномерні, що видаються юридичним особам приватного права. Деякі юридичніособи (брокерські контори) можуть мати декілька печаток. Крім печатокюридична особа має штемпелі, які в принципі теж індивідуалізують її імістять основні реквізити юридичної особи, наприклад кутовий штемпель.Окремі штемпелі мають підрозділи юридичної особи, особливо відокремлені:філії та представництва. Крім того розрізняють персональні печатки дляпредставників юридичної особи, наприклад лікарські для посвідченнявиданих лікарем справок та рецептів. Практикується також штемпелі іншихпідрозділів: відділу кадрів, бухгалтерії. Як правило вони призначені длятих з них, які найбільше працюють з документацією та видають її своїм таіншим особам. Наявність печатки у кожної юридичної особи все ж є необхідним. Аджеоформлення будь-якого документу з її участю потребує необхідністьпоставлення на ньому відбитку печатки. Так, відповідно до Закону України“Про податок на додаткову вартість”, суб'єкти підприємницької діяльностіреєструються платниками податку на додаткову вартість і мають право навиписку податкової накладної. За вимогою покупця платник податку надодаткову вартість зобов'язаний виписати і видати йому на руки податковунакладну, яка згідно з Указом Президента України “Про деякі зміни воподатковуванні” від 07.08.98 р. № 857/98 повинна бути підписана особою,що здійснює продаж товарів (робіт, послуг), а також скріплена печаткою.Податкова накладна, не скріплена печаткою, вважається недійсною. Печаткаюридичної особи необхідна при відкритті рахунку в банку, оскільки маєпроставлятись на формах відповідних документів; при оформленні трудовихкнижок працівникам; при укладенні письмових договорів тощо. Відповідно до Додатку №2 “Опис печатки національного закладу (установи)”положення Про затвердження зразків та описів печатки, бланка і вивіскинаціонального закладу (установи) Постанова КМУ від 22 травня 2004 р. №655 печатка національного закладу (установи) має форму кола діаметром 45міліметрів, край печатки обрамований подвійним бортиком. У центрі –зображення малого Державного Герба України (тризуба) завширшки 11міліметрів, заввишки 15 міліметрів, обрамоване колом діаметром 24міліметрів. На полі між зовнішнім обрамленням і обрамленням малого Державного ГербаУкраїни (тризуба) зліва направо по колу одним або двома рядкамицентровим способом розміщується повне найменування центрального органувиконавчої влади, до сфери управління якого належить національний заклад и управління якого належить національний заклад(установа), найменування національного закладу (установи) таідентифікаційний код. Напис повного найменування центрального органувиконавчої влади виконується шрифтом рубленої гарнітури, кеглем 10прописним. Так же виконується ц напис найменування національного закладу(установи). Для виготовлення печаток і штампів необхідно одержати відповідний дозвілдля оформлення замовлення на їх виготовлення. Такі дозволи видаютьсяпідприємствам відповідно до Інструкції “Про порядок видачі міністерствамі іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам,організаціям, господарським об'єднанням і громадянам дозволів на правовідкриття і функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовленняпечаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформленнязамовлень на виготовлення печаток і штампів”, затвердженої наказом МВСУкраїни від 11.01.99 р. № 17 (далі - Інструкції). Документи, що необхідно представити від імені юридичної особи у міські(районні) органи внутрішніх справ для одержання зазначеного дозволутакі: - заява, де вказують: кількість печаток і штампів, що передбачаєтьсявиготовити; чи вперше ні виготовляються печатки і штампи (привиготовленні печаток не уперше відзначається причина їх виготовлення);місцезнаходження (юридична адреса) підприємства; особа, відповідальна заодержання дозволу на виготовлення печаток і штампів, її прізвище, ім'я,по батькові, паспортні дані; прізвище, ім'я, по батькові, паспортні данікерівника чи уповноваженої ним особи, що подає клопотання в органвнутрішніх справ. До заяви додається квитанція про перерахування нарахунок органів внутрішніх справ плати за видачу дозволу. Суб'єкти підприємницької діяльності недержавної форми власності до заявитакож додають: а) нотаріально завірену копію свідчення про державну реєстрацію; б) зразки (ескізи) печаток, штампів - у двох екземплярах, затвердженікерівником (власником); в) доручення на ім'я відповідальної за одержання дозволу особи (увипадку її призначення). При виготовленні ескізу печатки необхідно врахувати, що: а) на всіх печатках підприємств, установ, організацій, господарськихоб'єднань, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, зареєстрованихв Україні, інших організаційних форм підприємництва вказується їх код вЄдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; б) на печатках і штампах, виготовлених замість загублених (викрадених),у відбитку обов'язково повинна бути буква "Д" (дублікат); в) ескізи повинні бути виконані чітко і розбірливо, без виправлень. Протягом п'яти робочих днів із дня одержання вищевказаних документіворган внутрішніх справ зобов'язаний видати підприємству дозвіл наоформлення замовлення на виготовлення печаток і штампів чи письмовевідмовлення з указівкою причин, обумовлених законодавством України. Для одержання дозволу необхідно мати оригінал свідоцтва про державну реєстрацію, на оборотної стороні якого ставиться штамп із указівкоюкількості печаток і штампів, що завіряється підписом працівника службидозвільної системи і скріплюється печаткою з відбитком “Дозвільнасистема”. Після цього свідоцтво повертається. Аналогічним образомзавіряється і кожен екземпляр ескізів печаток і штампів. Якщопідприємство було перейменовано або чи печатку штамп спрацювалися,оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів здійснюється назагальних підставах. У випадку крадіжки, утрати печаток чи штампів громадяни зобов'язаніужити заходів для їхнього розшуку, а також негайно повідомити про цеоргани внутрішніх справ. У такому випадку дозвіл на оформлення замовленьна виготовлення печаток і штампів замість викрадених, загубленихвидається на загальних підставах після подачі заяви про крадіжку,утрату, а також після опублікування в пресі повідомлення про недійсністьвикрадених, загублених печаток і штампів. Штемпельно-граверні майстерні та дільниці приймають від міністерств таінших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ,організацій, господарських об'єднань, суб'єктів підприємницькоїдіяльності та громадян замовлення на виготовлення печаток, у тому числііз зображенням Державного Герба України, простих трикутних печаток,металевих печаток дляпосвідчень, спеціальних перепусток, металевихгербових печаток, кутових (бланкових) штампів, а також штампів"Сплачено", "Погашено", "Депоновано" та інших, із зазначенням в печаткахі штампах назв міністерств та інших центральних органів виконавчоївлади, підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань,суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, якими засвідчуютьсядокументи, з обов'язковим додаванням до листів і заяв зразків (ескізів)печаток і штампів та дозволів органів внутрішніх справ на їхвиготовлення. Ескізи слід виконати чітко та розбірливо, примірники звиправленнями в роботу не приймаються. Всі інші штампи та вироби: пломбіратори, факсиміле, штемпелі,бракерувальні штампи і тавра, металеві печатки для опечатування шаф,штампи бірок на продукцію із зазначенням відправника вантажу, штампи длявхідної та вихідної пошти, інвентарні штампи для бібліотек тощовиготовляються штемпельно-граверними майстернями (дільницями) бездозволів органів внутрішніх справ, але обов'язково за клопотаннями,підписаними керівниками підприємств, установ і організацій, для якихпризначаються ці вироби. Виготовлені печатки і штампи видають замовникам після пред'явлення нимипаспортів і доручень, що при одержанні замовлення засвідчуєтьсявиготовленою печаткою. Не одержані замовником печатки і штампи зберігаються впродовж трьохмісяців від дня виготовлення, після чого знищуються в установленомупорядку за присутності працівника органів внутрішніх справ. Про знищенняне одержаних замовником печаток і штампів надсилається повідомлення ворган внутрішніх справ, який видав дозвіл на їх виготовлення, ізамовникові.

 

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты