Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГерцбергова теорія мотивації
Читайте также:
  1. Діалектика як теорія розвитку у філософії Гегеля
  2. Економічна теорія як наука. Об’єкт і предмет економічної теорії. Місце економічної теорії в системі медичних наук.
  3. Економічна теорія.
  4. Загальна теорія народжуваності
  5. Загальна теорія смертності. Типи смертності
  6. Змістовні теорії мотивації.
  7. Інституціональна економічна теорія Д. Норта
  8. Квантова теорія електропровідності металів
  9. Конфліктологія та теорія переговорів
Гiгiєнiчнi чинники Мотивацiї
Полiтика органiзацiї та її втiлення адмiнiстрацiєю Успiх
Умови працi Кар’єра (просування по службi)

Продовження таблиці 9.1

Заробiтна плата Визнання та схвалення результатiв роботи
Мiкроклiмат у колективi (мiжособовi стосунки з керiвництвом, спiвробiтниками та пiдлеглими) Ступiнь делегування повноважень і вiдповiдальностi (якомога вища)
Рiвень безпосереднього контролю за роботою Можливостi творчого та професiйного зростання

Гiгiєнiчнi чинники пов’язанi з оточуючим середовищем, у якому здiй­снюється праця (виконується робота), мотивацiїз характером та змiстом роботи. При вiдсутностi чи недостатнiй мiрi присутностi гігієнiчних чин­ни­кiв у працiвника виникає та формується відчуття невдоволення роботою. Але навiть їх достатня кiлькiсть не може мотивувати людину до чогось. Вiд­сут­нiсть чи неадекватнiсть мотивацiй напряму не пов’язане з незадоволенням робо­тою, проте їх наявнiсть викликає задоволення i пiдштовхує виконавцiв на пiдви­щен­ня ефективностi дiяльностi.

А ось як особи, що брали участь в опитуваннi, оцiнили тi харак­терис­ти­ки роботи, що можуть привести до максимальної вiддачi чи пiдвищити реноме (при­вабливість) працi.

1. Фактори пiдвищення продуктивностi:

ü великі шанси на просування по службi;

ü добрий заробiток;

ü оплата працi, що безпосередньо пов’язана з досягнутими резуль­та­та­ми; визнання та схвалення добре виконаної роботи;

ü складна, важка та цiкава робота, що дозволяє розвинути свої здiб­нос­тi; робота, що дозволяє самостiйно приймати рiшення та вимагає твор­чо­го пiдходу;

ü високий ступiнь вiдповiдальностi.

2. Фактори, що роблять роботу бiльш привабливою:

ü робота без значних напружень і стресiв;

ü зручний розпорядок;

ü вiдсутнiсть на робочому мiсцi шуму та будь-яких виявiв забруднення ото­чуючого середовища;

ü робота з людьми, яким симпатизуєш;

ü неформальнi, неофiцiйнi стосунки з безпосереднiм керiвництвом;

ü достатня поiнформованiсть про дiйсний стан справ у фiрмi (про те, що насправдi вiдбувається);

ü гнучкий темп роботи та робочий час;

ü значнi додатковi пiльги;ü справедливий розподiл обсягу робiт.

Для ефективного практичного використання теорiї Герцберга адмi­нiстра­цiї органiзацiї необхiдно скласти перелiк гiгiєнiчних та мотиваційних чин­ни­кiв i надати можливiсть працiвникам самим визначати i вказувати те, що їм до вподоби, а надалi постiйно зважати на це.

Недолiк теорiї полягає в тому, що виконавцi iнстинктивно, на рівнi пiд­свi­домого пов’язують сприятливi ситуацiї з роллю своєї особистостi та об’єкта, який вони контролюють, а несприятливi – з факторами, що об’єктивно не залежать вiд опитуваних. Тобто усі негаразди прагнуть списати на ”об’єк­тив­ні причини”, а позитивні результаті вважають власною заслугою.

 

 

9.3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ

З

мiстовi теорiї мотивацiї базуються на потребах та пов’язаних з ними чин­никах, що визначають поведiнку людей.

У процесуальних теорiях аналiзується те, як людина розподiляє зусилля для досягнення рiзних цiлей i як вона обирає конкретний вид поведiнки. Процесуальнi теорiї не заперечують iснування потреб, але вважають, що поведiнка людини визначається не тiльки ними. Згiдно з процесуальними теорiями, поведiнка людини є функцiєю її сприйняття та сподівання, що пов’язано з конкретною ситуацiєю.Процесуальні теорії мають на меті з’ясувати, як люди мислять, щоб за­до­вольнити свої потреби. Скажімо, дві особи прагнуть досягти успіху. Одна з них вважає, що важко працюючи, віддаючи праці додатковий час, вона досягне визнання за відмінну роботу. Друга відчуває, що налагодження добрих взає­мин з керівництвом, встановлення контактів з усіма ланками організації дасть ідентичні наслідки. Одна особа обрала шлях до успіху через показники ді­яль­ності, інша – через особисті зв’язки. Так спільна мета передбачає кілька способів її досягнення.

“Процесуальні теорії описують, як люди здійснюють вибір між альтер­на­ти­­вами поведінки” і “як кожна особа визначає для себе найкращий спосіб за­до­­волення потреби.”[94] За допомогою процесуальних теорій мотивації керів­ництво визначає, як необхідно впливати на поведінку людини для ретель­ного виконання нею службових обов’язків.

Iснує три основнi процесуальнi теорiї мотивацiї: теорiя очiкування, тео­рiя справедливостi та об’єднана модель мотивації Портера-Лоулера.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты