Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗразок оформлення титулу
Читайте также:
  1. ВИМОГИ ДЕРЖСТАНДАРТУ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.
  2. Вимоги до змісту й оформлення документів
  3. Вимоги до інтонаційного оформлення прочитуваного і декламованого. Прийоми його навчання
  4. Вимоги до оформлення індивідуального завдання та курсової роботи.
  5. Вимоги до оформлення курсових робіт
  6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  7. До оформлення комплексних
  8. Документальне оформлення прийому і здачі справ і посади
  9. Загальні положення до оформлення перевізних документів
  10. Зразок договору постачання

 

 

Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Юридична академія України

імені Ярослава Мудрого”

 

 

кафедра логіки

 

 

Обмеження таємниці сповіді

 

Виконав:Іванов І. І.,

студент 1 факультету, 1 курсу

 

Науковий керівник:

 

 

Харків

8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ

1. Релігієзнавство як наука. Предмет і метод релігієзнавства.

2. Структурні розділи й особливості наукового релігієзнавства.

3. Основні типи сучасних релігій.

4. Структура релігії, її основні елементи.

5. Релігійна свідомість: особливості, рівні, основні компоненти.

6. Соціальні, гносеологічні, психологічні детермінанти релігії.

7. Соціальні функції релігії і церкви. Вплив релігії на розвиток суспільства.

8. Визначення вільнодумства, його основні історичні форми.

9. Дохристиянські вірування та культи в Україні.

10. Прийняття християнства в 988 р.: причини і наслідки.

11. Ранні історичні форми релігії та їх роль у розвитку культури.

12. Сучасні національні релігії: загальна характеристика.

13. Даосизм та конфуціанство як національні релігії китайців.

14. Індуїзм – національна релігія індійців.

15. Іудаїзм: догматика та культ.

16. Основні течії іудаїзму.

17. Світові релігії: основні характеристики.

18. Умови виникнення буддизму. Особистість засновника буддизму.

19. Буддизм: світогляд, віровчення, культ.

20. Основні напрямки буддизму: хінаяна і махаяна.

21. Буддизм в Китаї та Японії: чань- та дзен-буддизм.

22. Ідейні, суспільно-історичні передумови виникнення християнства.

23. Особистість Ісуса Христа. Еволюція первісного християнства.

24. Святе Письмо та Священний Переказ християнства.

25. Християнські догматика і культ.

26. Утворення перших християнських церков. Перетворення християнства на державну релігію Римської імперії.

27. Великий церковний розкол християнства та його історичні наслідки.

28. Особливості віровчення, культу, організації православ’я.

29. Старообрядництво: основні згоди і толки.

30. Модернізм у сучасному православ’ї. Основні установки Помісного та Архієрейського Соборів 1988 та 2000 рр.

31. Особливості віровчення, культу та організації католицизму.32. II Ватиканський Собор, обновленська політика католицизму (аджорноменто).

33. Католицизм в Україні.

34. Протестантизм: причини виникнення, основні ідеї і їх сутність.

35. Особливості віровчення, культу й організації протестантизму.

36. Основні течії раннього протестантизму.

37. Основні течії пізнього протестантизму.

38. Євангельські конфесії: баптизм і п’ятидесятництво.

39. Месіансько-есхатологічні течії: адвентизм, Свідки Ієгови.

40. Український протестантизм.

41. Соціально-історичні причини виникнення ісламу. Діяльність пророка Мухаммада.

42. Особливості віровчення, культу та організації ісламу.

43. Священні книги ісламу: Коран і Сунна. Шаріат як основа фікху.

44. Основні напрямки в ісламі: шиїзм і сунізм.

45. Суфізм та ваххабізм як течії ісламу.

46. Традиціоналізм і модернізм в ісламі. Іслам в Україні.

47. Етноконфесійна ситуація в Україні. Міжцерковні відносини.

48. Утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Київський Собор 1921 р.

49. Виникнення УКГЦ, її історія та сучасний стан. Особливості віровчення та культу УГКЦ.

50. Православ’я в Україні. Внутрішньоправославний розкол та його вплив на розвиток українського суспільства.51. Нові релігійні рухи: причини виникнення.

52. Типи нових релігійних рухів.

53. Особливості поширення нових релігійних рухів в Україні.

54. Релігія та церква в системі державно-правових відносин.

55. Поняття свободи совісті. Класифікація сучасних країн відповідно до їх ставлення до релігії та церкви.

56. Правове регулювання та конституційні гарантії свободи совісті та релігійних організацій в Україні.

57. Еволюція законодавства про свободу совісті. Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” 1991 р.

58. Контроль за дотриманням законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

59. Відповідальність за порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації.

60. Міжнародно-правове регулювання свободи совісті та віросповідання.

61. Свобода совісті в контексті “Декларації прав національностей України” (1991 р.).

62. Відділення церкви від держави і школи від церкви.

63. Кризові явища в сучасному релігійному житті.

64. Кримінотеологія: поняття, основні категорії.

 

9. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

З РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з релігієзнавства здійснюється за 100-бальною шкалою на основі результатів поточного модульного контролю (далі – ПМК) та індивідуальної роботи студентів. ПМК проводиться у формі тестів. Завдання ПМК оцінюється від 0 до 40 балів з кожного модуля, індивідуальна робота студентів – 20 балів.

Конкретний перелік питань та завдань, що охоплюють весь зміст навчальної дисципліни, критерії оцінювання контрольних завдань, порядок і час їх складання визначаються кафедрою і доводяться до студентів на початку навчального року.

До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах ПМК та індивідуальної роботи студентів. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку згідно з такою шкалою:

 

Шкала оцінювання

 

Оцінка за шкалою ECTS Визначення За націо-нальною системою Оцінка за 100-бальною шкалою
A Відмінно –відмінне виконання, лише з незначною кількістю помилок 90 – 100
B Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками 80 – 89
C Добре – у цілому правильна робота з певною кількістю незначних помилок 75 – 79
D Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків 70 – 74
E Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії 60 – 69
FX Незадовільно – потрібно попра­цювати перед тим, як перескласти 35 – 59
F Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс 1 – 34

 

 

10. Список літератури

Академічне релігієзнавство [Текст] : підручник / за ред. А. М. Колодного. – К. : Світ Знань, 2000. – 862 с.

Грушевський М. С. З історії релігійної думки на Україні [Текст] / М. С. Грушевський. – К. : Освіта, 1992. – 192 с.

Історія релігії в Україні: у 10-х т. / редкол.: А. Колодний (голова) та ін. – К. : Укр. Центр духов. культури, 1996–1999. – Т. 3. – 560 с.

Калінін Ю. А. Релігієзнавство [Текст] : підручник / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. – 6-те вид. – К. : Наук. думка, 2002. – 352 с.

Лубський В. І. Релігієзнавство: підруч. / В. І. Лубський, В. І. Теремко, М. В. Лубська. – К. : Академвидав., 2002. – 480 с.

Релігієзнавство [Текст] : навчальний посібник / за ред. С. А. Бублика. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 496 с.

Релігієзнавчий словник [Текст] / за ред. А. М. Колодного. – К. : Четверта хвиля, 1996. – 392 с.

Титов В. Д. Релігієзнавство: підруч. / В. Д. Титов, С. В. Качурова, О. В. Барабаш. – X.: Право, 2004. – 272 с.

Яроцький П. Л. Релігієзнавство [Текст] : навчальний посібник / П. Л. Яроцький. – К. : Кондор, 2004. – 308 с.

Яшин П. П. Релігія, держава і право: навч. посіб. /
П. П. Яшин. – X. : НЮАУ, 1998. – 40 с.

 

 

З м і с т

 

 

1. Вступ...............................................................................
2. Загальний розрахунок годин .......................................
3. Програма навчальної дисципліни …………..............
4. Плани та завдання до практичних занять....................
5. Словник основних термінів …….................................
6. Поточний (модульний) контроль знань студентів......
7. Індивідуальна робота студентів....................................
8. Контрольні питання з курсу………………………….....
9. Критерії оцінки успішності студентів……….............
10. Список літератури.........................................................

 

Н а в ч а л ь н е в и д а н н я


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 31; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты