Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Читайте также:
  1. ERP система
  2. GPSS World – общецелевая система имитационного моделирования
  3. I.2.3) Система римского права.
  4. II. Организм как целостная система. Возрастная периодизация развития. Общие закономерности роста и развития организма. Физическое развитие……………………………………………………………………………….с. 2
  5. II.5.1) Понятие и система магистратур.
  6. IV. УМСТВЕННЫЙ ТРУД КАК СИСТЕМА
  7. SCADA-система
  8. VI. Половая система
  9. А. Общество как динамическая равновесная система четырех динамических равновесных систем
  10. Абсолютный идеотизм и философская система Гегеля.

 

9.1.Згідно регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань студентами та об’єктивного їх оцінювання здійснюється поточний контроль рівня знань за відповідним модулем.

 

9.2.Контроль знань здійснюється на семінарських (практичних) заняттях та індивідуальних заняттях шляхом вибіркового усного опитування, стандартизованого вирішення тестових завдань, проведення письмової роботи. Поточний контроль на лекції може здійснюватися також шляхом вибіркового експрес-опитування, виконання тестових завдань та інше.

 

9.3.Підсумковий контроль по навчальному курсу здійснюється шляхом

виконання тестових завдань або письмових відповідей на поставлені

питання.

9.4. Оцінювання знань студентів проводиться за національною шкалою та шкалою ЕСТS таким чином:

Рейтингові бали за шкалою Академії Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЕСТS Пояснення оцінки
90 – 100 Відмінно А Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок  
82 – 89   Добре В Вище середнього рівня з кількома помилками
75 – 81 С В загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок
67 – 74       Задовільно (зараховано) D Непогано, але зі значною кількістю недоліків
60 – 66 Е Виконання задовольняє мінімальним критеріям
35 – 59 Незадовільно (не зараховано) FX З можливістю повторного складання
1 – 34 F З обов’язковим повторним курсом

9.5. Поточний та підсумковий модульний контроль (іспит) здійснюється в таких балах:

Мо­дуль Контроль занять К – сть семінарських (практичних ) занять К – сть балів за одне заняття К – сть балів Ра­зом
  Модуль 1. Поточний контроль (робота на семінар­ських (практичних) заняттях)    
Експрес-опитування
Індівідуальна робота студента    
Модульна контрольна робота  
Модуль 2. Поточний кон­троль (робота на семінарських (прак­тичних) заняттях)    
Експрес-опитування
Індівідуальна робота студента    
Модульна контрольна робота  
Всь­ого за се­местр   Від 60 до 100 балів

Поточне оцінювання може бути збільшення балами за відвідування занять, участь у конференціях, «круглих столах» тощо.Слухачі денної форми навчання, які не отримали протягом навчального семестру 60 балів, за іспит можуть набрати до 25 балів.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функ­ци­­о­нальные вопросы) : Учебное пособие / Г. В. Атаманчук //. - М. : ОАО "НПО "Экономика", 2000. - 302 с.

2. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : курс лекцій / Г. В. Атаманчук //. - М. : Юрид. лит., 1997. - 400 с.

3. Афанасьев В. Г. Общество : системность, познание и управление. / В. Г. Афанасьев //. – М.: Политиздат, 1981. – 432 с.

4. Бакуменко В. Д. Аналіз та оцінювання стану адміністративного реформування в Україні / В. Д. Бакуменко, С. О. Кравченко, Л. Г. Штика // Вісник Національної ака­демії державного управ­ління при Президентові України. - 2004. - № 4. - С. 5-19.5. Бакуменко В. Д. Державне управління : філософські, світоглядні та методологічні проблеми : Монографія / В. М. Князєв, І. Ф. Надольний, В. Д. Бакуменко та ін. // – К. : Вид-во НАДУ - Міленіум, 2003. – 320 с.

6. Бакуменко В. Д. Державне управління: основи теорії, історія і практика : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Їжа, Г. І. Арабаджи // За. заг. ред. Надолішнього П. І. , Бакуменка В. Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.

7. Бакуменко В. Д. Моделювання проблемного поля державно-управлінських реформ / В. Д. Бакуменко, С. О. Кравченко // Вісн. НАДУ.- 2006. - № 2. - С. 13 - 21.

8. Бакуменко В. Д. Особливості застосування інно­ваційних фільтрів у процесі пошуку евристичного змісту наукового дослідження / Бакуменко В. Д., Кальниш Ю. Г., Руденко О. М. // Акт. пробл. держ. управ. : Зб. наук. праць Нац. ака­демії держ. упр. при Пре­зидентові України: Дніпро­петровський регіон. ін-т держав. упр. - 2005. – Вип. 3 (21). - С. 12-19.

9. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 1. Теоретико-методологічні засади. - К. :ВПЦ АМ.У, 2010.- 276 с.

10. Бакуменко В. Д. Прийняття рішень в державному управлінні : Навчальний посібник [у 2 ч.] / В. Д. Бакуменко // Ч. 2. Науково-прикладні аспекти. - К. :ВПЦ АМ.У, 2010.- 296 с.

11. Бакуменко В. Д. Словник системного аналізу в державному управлінні / Ю. П. Сурмін, Л. Г. Штика, В. Д. Бакуменко, Л. М. Гогіна. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 148 с.

12. Бакуменко В. Д. Сучасні моделі-підходи управління суспільним розвитком / Бакуменко В. Д., Михненко А. М., Борисевич С. О. // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління» // За заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. – К.: ВПЦ АМУ, 2007. – Вип. 1. – С.7-10.13. Бакуменко В. Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління : Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній //. – К. : Міленіум, 2003. – 394 с.

14. Білинська Марина, Рингач Наталія. Методологічні аспекти системного підходу до державного управління національною безпекою України: чинники, пов’язані з громадським здоровям // Проблеми й тенденції розвитку галузі науки «Державне управління» в Україні : 3б. матеріалів симп. За між нар. Участю / За заг. Ред.. О.Ю.Оболенського, С.В.Сьоміна, С.В.Загороднюка. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – С. 61 – 64.

15. Вебер М. Политика как призвание и профессия/ Вебер М. Избранньїе произведения. − М., 1990. − 516 с.

16. Вильсон В. Государство. Прошлое и настоящее конституционньїх учреждений. − М., 1995. − 108 с.

17. Войнович Р.В. Ідеологія, технологія та стиль державного управління: Навч. Метод. Посіб. – К.: Вид – во НАДУ, 2003. – 192 с.

18. Всесвітня декларація про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. -1997. - №1 -2(3).-С. 95-97.

19. Голуб Валерія. Модернізаційні реформи як реалізація нової управлінської парадигми в контексті соціального розвитку // Проблеми й тенденції розвитку галузі науки «Державне управління» в Україні: Зб. Матеріалів симп. За між нар. Участю / За заг. Ред.. О.Ю. Оболенського, С.В. Сьоміна, С.В. Загороднюка. – К.: Вид – во НАДУ, 2007. – 384 с.

20. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради Української РСР. -1990. - № 31. - Ст. 429.

21. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. №1001 // http://www.kmu.gov.ua.

22. Державне управління : основи теорії, історія і практика: Навчальний посібник / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи // За заг. ред. Надолішнього П.І., Бакуменка В.Д. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2009. – 394 с.

23. Державне управління : Словник-довідник / Уклад. : В. Д. Бакуменко (кер. творчого кол.), Д. О. Безносенко, І. М. Варвар та ін. // За. заг. ред. Князєва В. М., Бакуменка В. Д. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 228 с.

24. Державне управління і менеджмент: Навч. посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. Г.С. Одінцової. − X.: ХарРІ УАДУ, 2002. − С. 8−41.

25. Державне управління та державна служба: Словник – довідник. / уклад. О.Ю. Оболенський. – К.: Вид – во УАДУ, 2002. – 228 с.

26. Державне управління: Навч. Посіб. / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; За ред. А.Ф. Мельник. - К: Знання-Прес, 2003. - С. 73 - 98.

27. Державне управління: Словн.-довід./ Уклад.: В.Д. Бакуменко та ін. − К.: Вид-во УАДУ, 2002.-С. [5, С.211−212].

28. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В.Б.Авер"янова. - К.: Юрінком Інтер, 1998.-С. 80-83.

29. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. :Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. // за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010.– 820 с.

30. Європейська Хартія про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. - 1997. - №1-2(3).-С. 90-94.

31. Європейські орієнтири адміністративного реформування в Україні: Монографія / за заг. Ред.. В.Д, Бакуменка, В.М. Князєва; Кол. авт. : В.Д. Бакуменко, Л.М. Гогіна, І.В.Козюра, ін. – К.: Вид – во НАДУ, 2005. – 171 с.

32. Закон України "Про державну службу». 16 грудня 1993 року, № 3723 – ХІІ // http://www.rada.kiev.ua.

33. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". 21 травня 1997 року, №280/97.

34. Закон України «Про місцеві державні адміністрації». 9 квітня 1999 року, №586 – ХІV // http://www.rada.kiev.ua.

35. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2222-ІУ ( 2222-15 ) від 08.12.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.44).

36. Кравченко С. О. Державно-управлінські реформи : теоретико-методоло­гічне обгрун­­­ту­вання та напрями впровадження : [монографія] / С. О. Крав­ченко // – К. : НАДУ, 2008. – 296 с.

37. Крупчан О.Д. Організація виконавчої влади: Моногр. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - С. 32 - 33.

38. Кунц Г. Управление : системный ситуационный анализ управленческих функцій / Кунц Г., О'Доннел // Пер. с англ, общ. ред. Д. М. Гвишиани. - М. : Прогресс, 1981. - Т. 2. - 512 с.

39. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. - Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа" Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. - С. 283 - 285.

40. Мамонова В.В. Методологія управління територіальним розвитком: монографія. – Харків: вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – С. 196.

41. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 702 с.

42. Наскрізне управління. - Львів: Вид-во ЛФ УАДУ, 2000. - С. 267, 279, 305, 351.

43. Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 1-2 (1-2). Державне управління та місцеве самоврядування/ За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007.

44. Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 1-4 (3-6). Державне управління та місцеве самоврядування/ За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2008.

45. Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 1-3 (7-9). Державне управління та місцеве самоврядування/ За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2009

46. Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 1(11). За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. - 368 с.

47. Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 2(12). За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – 440с.

48. Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип. 3(13). За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. - 552 с.

49. Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Управління». Вип.4(14) За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. - с.

50. Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління / Н. Р. Нижник, О. А. Машков // - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 160 с.

51. Нижник Ніна, Мосов Сергій. Про співвідношення державного управління і виконавчої влади // Вісник УАДУ. - 2000. - №4. - С. 23-29.

52. Политико-административньїе отношения: кто стоит у власти? Под ред. Т. Верхейна. Пер. с англ. - М.: «Права человека», 2001. - С. 484 - 501.

53. Сарторі Джованні.Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів: Пер. з 2-го англ. вид. - К.: АртЕк, 2001. - С. 80-97, 118 – 119

54. Указ Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчоі влади"від 24 грудня 2010 р. № 1085/2010.

55. Файоль А,. Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление − это наука и искусство. − М., 1992. − 325 с.

56. Шамхалов Феликс. Основи теории государственного управлення; Ученик для вузов / Феликс Шамхалов. − М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2003. − С. 55−77.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты