Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВ130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
Читайте также:
  1. A) Естественно-правовая теория
  2. Lt;queston> Оқушының улгерімін қорытындылайтын бағалардың санын көрсетіңіз
  3. Quot;Трудовая" теория Ф. Энгельса
  4. VIII.1. ТЕОРИЯ
  5. А) Теория экономики предложения
  6. А. Оппозиция логичных и нелогичных действий как исходноеотношение социальной системы. Теория действия Парето и теория действия Вебера
  7. А.Бандура и теория социального обучения.
  8. Административная теория А. Файоля.
  9. Административная теория Л. Файоля
  10. Азақ тілі пәні бойынша 2014-2015 оқу жылына арналған тест сұрақтары

ВАРИАНТ 5

?

Табыс берушілер мен тұтынушылар алдында келісілген міндеттемелер жүзеге асырылады, ал өнімді сатудан, атқарылған жұмыстан және көрсетілген қызметтен түскен ақшалай түсім есеп айырысатын есеп шотқа аударылады немесе дебиторлық қарыз туады бұл процесс қалай аталады?

- өндіріс

- дайындау

- бухгалтерлік есеп

-несиелеу

+ сату

 

?

Экономикада өндірілген өнім көлемінің нарықтық құнынан, тұтынылған шикізат пен материалдардың құнын алып тастаған кезде төмендегі көрсетілген көрсеткіштің қайсысын аламыз?

+ қосылған құн

- жиынтық құн

-тұтыну құн

-жеңілдік құн

-қайтарылған құн

 

?

Ұлғаймалы ұдайы өндірістің бір түрі экстенсивті экономикалық өсу - бұл жағдайды жалпы ұлттық өнімнің қайсысының есебінен өсуі деп есептеуге болады?

- өндіріс жағдайының өзгеруі

+ өндіріс факторларының сандық өзгеруі

- өндіріс факторларының сапалық өзгеруі

-жиынтық сұранымның өсуі

-тауарлар импорты

 

?

Салық салу, салық төлеу еліміздің мемлекет бюджетін толтырудың негізгі құралдарының бірі болып табылады, бұл қызмет төмендегілердің қайсының қатысуымен орындалады?

+ фискальды қызмет

- бөлу қызметі

- бақылау қызметі

-ынталандыру қызметі

-қолдау қызметі

 

?

Егер айналымдағы ақшаның ұлттық құны өзгеріссіз болса, ал нарықтағы тауарлар мен қызметтердің бағасы екі есе өссе, бұл жағдайда ақшаның сатып алу қабілеті қалай өзгереді?

- екі есе өседі+ екі есе төмендейді

- төрт есе өседі

-төрт есе төмендейді

-өзгермейді

 

?

Кәсіпорынның жұмысының ілгері дамуын қамтамасыз ету үшін, оның барлық табыстары мен ақшалай қаржыларының шығындалу бағыттарын жоспарлау дегеніміз?

- маркетингтік жоспарлау

+ қаржылық жоспарлау

- стратегиялық жоспарлау

- оперативтік жоспарлау

- ағымдық жоспарлау

 

?

Егер нарық субьектілерінің бірі болып саналатын үй шаруашылығы өздерінің тапқан табыстарын толықтай тұтынуға жұмсамай, банкте жинақтайтын болса қалай атауға болады?

- жинақтайды және инвестициялайды

+ жинақтайды, бірақ инвестицияламайды

- инвестициялайды, бірақ жинақтамайды

-инвестициялайды

-жинақтамайды

 

?

Науқас және уақытша жұмыс істемейтін адам қай санатқа жатады?

- уақытша жұмыссыздарға

- құрылымдық жұмыссыздарға- циклдық жұмыссыздарға

+ жұмысшы күшінің жалпы санына кірмейтіндерге

- жұмысбастыларға

 

?

Өндірушінің өз қажетін өтеуге арналған шаруашылық:

+ натуралды шаруашылық

- тұйықталған шаруашылық

- тұйықталған рыноктық шаруашылық

- ауыл шаруашылығы

- коллективтік шаруашылық

 

?

Несие % төлеміне қарай қандай түрге бөлінеді?

- тұрақты, негізгі

- негізгі, қосымша

+ тұрақты, ауыспалы

- жанама, негізгі

- ауыспалы, негізгі

 

?

Елдің ЖҰӨ 6000млрд долл.,тұтынушылықшығындар3600млрддолл,.тауарларменқызметтердімемлекеттіксатыпалулар950млрддолл.,тазажекеинвестициялар750млрддолл.,тазаэкспорт-70млрддолл.,қордағыөзгерістер-50млрддолл.құрады.Тұтынылғанкапиталдыңқұнынегетең?

- 680 млрд долл

+ 770 млрд долл

- 820 млрд долл

- 720 млрд долл

- 730 млрд долл

 

?

Экстенсивті экономикалық өсу дегеніміз?

+ өндірістің сандық жағынан ұлғаюы

- өнімнің сапасы жағынан ұлғаюы

- шаруашылықта шығындарды көп жұмсау бағыты

- өндіріс процесінде капиталдың жинақталуы

- егіс көлемін өсіру арқылы көп өнім өндіру

 

?

Алдағы уақытта жұмысқа тұрамын деген адам қандай санатқа жатады?- жұмыстағы разрыдқа жатады

- толық емес жұмыстағы разрядқа жатады

- жұмыс күшінің құрамында қарастырылмайды

+ жұмыссыздар қатарына жатады

- жұмыс табуға үмітін үзбегендер қатарына жатады

 

?

Адамзат қажеттіліктерінің түрлері қалай аталады?

- баспана,киім-кешек,аяқ-киім,тамақ

- рухани және әлеуметтік

- материалдық және әлеуметтік

- шынайы,әлеуметтік және табиғи

+шынайы, экономикалық және әлеуметтік

 

?

Өндіріс факторлар бойынша капитал қандай формада болады?

- ақшалай

- несиелік

- инновациялық

+ өндіріс құралдары

- тауарлы форма

 

?

Өзгермелі капитал қалай аталады?

- өндірісті жаңартуға аванстандырылғанн капитал

+ жұмысшы күшін сатып алуға жұмсалған аванстандырылған капитал

- өндірістің дамуына байланысты өзгеріп отыратын капитал

- жұмысшыларға төленетін жалақы капиталы

- жұмысшының денсаулығына жұмсалатын капитал

 

?

Әміршіл-әкімшіл экономикаға тән белгілеріне қайсы жатады?

- барлық материалдық ресурстар қоғамдық меншікте болады

- мемлекеттің араласуы шектеулі

- өткір жұмыссыздқ мәселесі

- таңдау еркіндігі бар

+орталықтандырылған жоспарлау

 

?

Меншік иесінің мүлкін мемлекет бекіткен тәртіппен ақысыз алу қалай аталады?

- мемлекет иелігінен алу

- монополияландыру

- жекешелендіру

-ұлтсыздық

+тәркілеу

 

?

Рентаның қандай түрі жердің табиғи сапасына байланысты болады?

- абсолютті рента

- дифференциалды рента 1 және 2

+ дифференциалды рента 1

- рентаның барлық түрі

-дифференциалды рента 2

 

?

Жекешелендірудің негізгі нысандарына келесілердің қайсысы жатпайды?

- сату

- тарату: толықтай немесе жартылай

- сатып алу

-тапсыру

+сыйға тарту

 

?

Натуралды шаруашылық қалай аталады?

- адамдар үшін натуралды өнімдерді өндіру ұйымдастыру

- машиналар қолданылмайтын, қол енбегі пайдаланылатын өндірісті ұйымдастыру

- сатуға арналған өнім өндіретін шаруашылық

+барлығын тек өздері тұтыну үшін өндірілетін шаруашылық

-өнімдері жартылай өздері тұтыну үшін, жартылай тауар айырбасы үшін өндірілетін шаруашылық

 

?

Тауарлы шаруашылық дегеніміз?

- жетілген машиналар мен құрал-жабдықтар қолданылатын шаруашылық

- өндіретін өнімдері жоғары көлемді шаруашылық

+ сатуға арналған тауарлар мен қызыметтер өндірісін ұйымдастыру

-шаруашылықтың ішкі қажеттіліктері үшін жоғары сапалы тауарлар өндірісін ұйымдастыру

-қол еңбегінін кеңінен пайдаланатын өндірісті ұйымдастыру

 

?

Қажеттілік дегеніміз?

- қанағаттануды талап ететін бір нәрсенің жетіспеушілігі

-адамдардың ақша төлемей алғысы келетін тауарлары

- адамдардың қаржысы жеткілікті болса алғысы келетін қызметтері

+адамдардың мәдени деңгейі мен жеке тұлғасына сәйкес ерекше нысандағы жетіспеушілігі

-қанағаттануды талап ететін бір нәрсенінің қатты жетіспеушілігі

 

?

Жекеден жалпыға жылжу арқылы қорытынды шығаруға негізделген әдіс қалай аталады?

- экстрополяция

- логика

- дедукция

+индукция

-абстракция

 

?

Экономикалық жандану кезінде:

- нақты көлем төмендейді

- өндірістің номиналдық көлемі өседі

- өндірістің номиналдық көлемі өзгермейді

+өндірістің нақты көлемі өседі

-нақты көлем төмендейді, ал номиналдық өседі

 

?

Қай кезде еңбек, жұмысшы қолы сату-сатып алу заты болады?

- қарапайым тауар шаруашылығында

+ дамығын тауар шаруашылығында

- жалпыға ортақ тауар шаруашлығында

-бүкіл әлемдік тауар шаруашылығнда

-маңызды тауар шаруашылығында

 

?

Өндіріс мәселесіне қайсы жатады?

- асыра өндіру және жеткіліксіз өндіру дағдарыстары

+ өндірісті шоғырландыру және бөлшектеу

- жұмыссыздық және инфляция

-өндірісті мамандандыру

-өндірістегі еңбек бөлінісі

 

?

Нарықтың қате жіктелуін табыңыз:

- даму деңгейі бойынша-дамыған, дамымаған

- заңға сәйкестігі бойынша-ресми, ресми емес

+ аумақтық белгісі бойынша-жетілген және жетілмеген бәсеке нарығы

-толығуы бойынша-тапшылықты, артықшылық

-көлемі бойынша-жәрмеңке, аукцион, базар

 

?

Сақтандыру компаниялары, жарнама агенттіктері, адвокаттық кеңселер қандай инфрақұрылымға жатады:

- шикізат нарықтары

- қаржы нарықтары

- тұтыну заттар нарықтары

+қызмет нарықтары

-құнды қағаз нарығы

 

?

Нарықтық экономикада болуы мүмкін емес?

- ең жоғарғы табыс алу

- өндіріс шығындарын ең төменгі деңгейге жеткізу

- күн көріс деңгейі төлем отбасыларға қайратылмайтын көмек көрсету

+барлық адамдарды бір деңгейлі өмірмен қамтамасыз ету

-нарықтағы сұранымға сәйкес тауарлар шығару

 

?

Нарықтың тазарту міндеті қай кезде көрінеді:

- тауарлардың қоғамға қажетті мөлшері жөнінде мәлімет беруде

+ үздік өндірушілерді таңдауда

- нарыққа қатысушылар арасындағы байланысты жасауда

-өндіріс құрылымын реттеуде

-өндіруші сұранымды толық қанағаттандырғанда

 

?

Сұраныс заңы төмендегілерді ұсынады:

- ұсыныстың сұраныстан артуы бағаны төмендететіндігін

- егер тұтынушылар табысы өссе, олардың көп тауар сатып алатындығын

- баға өссе, тауарға сұраныстың өсетінін

+тауар бағасы төмендегенде жоспарланған сатып алу көлемі артатындығын

-тауар бағасы жоғарлағанда жоспарланған сатып алу көлемі төмендейтінін

 

?

Адам еңбегін техникамен алмастырудың нәтижесінде пайда болатын жұмыссыздық түрі?

- құрылымдық

- маусымдық

+ технологиялық

-жасырын

- циклдық

 

?

Егер нарықтық баға тепе-тең бағадан төмен болған жағдайда?

- тауарлар молшылығын қалыптастырады

+ тауарлар тапшылығын тудырады

- сатып алушылар нарығын қалыптастырады

-ресурстар бағасы төмендейді

-сатушылар нарығы қалыптасады

 

?

Қарапайым тауар өндірісі кезінде еңбек формасы:

+ жеке

- жалдамалы

- қоғамдық

-келісімді

-ұжымдық

 

?

Егер номиналды ЖҰӨ өсетін болса, онда нақты ЖҰӨ қалай болады?

+ төменірек қарқынмен өсу қажет

- жедел қарқында өсуі қажет

- өсуі, тұрақты болуы немесе төмендеуі мүмкін

- бір қарқында өсуі қажет

-тұрақты болу қажет

 

?

Жеке салықты алып тастағандағы жеке табыс дегеніміз?

- таза өнім

+ қолда бар табыс

- импорт

- бағалар индексі

-таза экспорт

 

?

Мемлекеттік қаржы жоспары дегеніміз?

- сыртқы экономикалық жоспарлау

- мемлекеттік қарызды жоспарлау

+ мемлекеттік бюджетті жоспарлау

- мемлекеттік жоспар

- салық төлемдерін жоспарлау

 

?

Қай кәсіпорын тауар шығарумен айналысады:

- шаштараз

- аурухана

+ фармацевтік зауыт

-стоматология

-ұялы телефон компаниясы

 

?

Тауардың бағасы мен сатушылардың белгілі бір уақыт аралығында сатқысы келетін заттардың көлемі арасындағы байланыс қалай аталады?

- ұсыныс көлемі

- сұраныс

+ ұсыныс

-сұраныс көлемі

-бәсеке

 

?

Төмендегілердің қайсысының экономикалық теорияның пәніне қатысы жоқ?

- ресурстарды тиімді зерттеу

+ шексіз өндіріс ресурстары

- қажеттілікті максималды қанағаттандыру

-материалды және рухани қажеттілік

-қажеттілікті толығымен қанағаттандыру

 

?

Бағаның төмендеуінен сұраныс көлемі қалай өзгереді?

- азаяды

- өзгермейді

- әсер етпейді

+көбейеді

-ауытқиды

 

?

Олигополия дегеніміз?

-жалғыз өзі үстемдік жүргізуге айырықша құқық

- өндірістерді біріктіру үшін қажетті құқық

- өндіріс ашуға берілетін құқық

+нарықта екі ірі фирманың үстемдік ету құқығы

-бәсекелестік түрі

 

?

Макроэкономика дегеніміз?

- ғылыми танудың пайда болу принцптері, формалары және тәсілдері туралы ғылым

- нарықтық жүйеде экономикалық агенттерді жіктеу

- үй шаруашылығы және фирмаларға мемлекеттің әсерін зертеу

+ұлттық шаруашылықты бір жүйе ретінде зерттеу

-мемлекеттің басқа шет мемлекетпен ара қатынасын зерттеу

 

?

Келтірілген экономикалық мақсаттардың қайсысының дәл сандық өлшемі бар?

- экономикалық кепілдік

+ толық жұмысбастылық

- экономикалық еркіндік

-кірісті әділетті бөлу

-ресурстарды тиімді қолдану

 

?

«Оукен заңы» нені зерттейді?

+ жұмыссыздық деңгейі мен ЖҰӨ-нің деңгейінің ауытқуы жөнінде

- жұмыссыздық деңгейі мен ЖІӨ-нің деңгейінің ауытқуы жөнінде

- жұмыссыздықтың төмендеуі мен өсуі

-ЖҰӨ мен банк ставкасының арасындағы деңгецінің ауытқуы

-жұмыссыздық пен инфляцияның арасындағы ауытқу

 

?

Нарық экономикасының белгілеріне қайсы жатады?

- қоғамдық меншік

+бәсеке

-орталық экономикалық жоспарлау

-дәстүрлі өндіріс әдісі

-табыстарды қайта бөлу

 

?

Мемлекеттік кәсіпорындар дегеніміз не?

- шаруашылық қоғамдардың бір түрі

- жеке кәсіпкерліктің ең жай нысаны

- жауапкершілігі шектеулі қоғам

-қайырымдылықпен айналысатын кәсіпорындар

+мемлекеттің қарамағында болатын кәсіпорындар

 

?

Тауарларды сатып алу кезінде тұтынушыға басты кедергі болатын қандай көрсеткіш?

- ақша

+ баға

- салық

-ұсыныс көлемі

-сұраныс көлемі

 

?

Қаржының атқаратын қызметтеріне қайсысы жатады?

- жинау

- сату

+ реттеу

-тасымалдау

-сатып алу

 

?

Экономикалық дамудың циклдық сипаты қайсысына тән?

+ нарықтық экономика

- әкімшіл- әміршіл

- дәстүрлі

-экономикада циклдық даму болмайды

-өспелі

 

?

Қарапайым тауар өндірісі кезінде еңбек формасы қалай аталады?

+ жеке

- жалдамалы

- қоғамдық

-келісімді

-ұжымдық

 

?

Дүкенде сауда несиелік карточкамен төленді. Бұл жағдайда ақшақандай қызмет атқарады?

- айналым құралы

+ төлем құралы

- шот бірлігі

-құн өлшемі

-айырбас құралы

 

?

Актив түсінігіне қайсысы қатысты?

- тек қолма-қол ақшалар

- тек қолма- қолсыз ақшалар.

- тек жылжымайтын мүлік

-тек акция

+қолма- қол,қолма- қолсыз ақшалар, жылжымайтын мүлік, акциялар

 

?

Қай жағдайда ақша айналым құралы қызметін атқарады?

- көлікті несиеге алу

- электроэнергияны пайдаланғаны үшін төлем

- несиелік карточка көмегімен супермаркеттегі саудаға төлем

-газетке жылдық жазылуды төлеу

+газет сатып алуды қолма- қол ақшамен төлеу

 

?

Қандай термин адамдардың бір нәрсеге төлем қабілетін және тілегін білдіреді?

- қажеттілік

+ сұраным

- мұқтаждық

-мүмкіндік

-тілек

 

?

Ең өтімді активті көрсетіңіз?

+ қолма-қол ақша

- құнды қағаз

- банктік депозит

-мерзімді салымдар

-жылжымайтын мүлік

 

?

Қаржы дегеніміз?

- ұлттық экономика ішіндегі ақша массасы

+ жалпы қоғамдық өнім құнын бөлу және қайта бөлу процессіндегі ақша қатынастары

- халықтың ақша ресурстары

-мемлекеттің бақылау қызметін жүзеге асыру механизмі

-кәсіпорынның қаржы ресурстары

 

?

Банктің активті операцияларына не жатады?

- ақша жинақтарын қабылдау

- несие алу

- облигация және банктік сертификаттар эмиссиясы

-несиелеу

+облигация және банктік сертификаттар эмиссиясы және несиелеу

 

?

Экстенсивті экономикалық өсу–бұл ЖҰӨ-нің қайсысының есебінен өсуі?

- өндіріс жағдайының өзгеруі

+ өндіріс факторларының сандық өзгеруі

- өндіріс факторларының сапалық өзгеруі

-жиынтық сұранымның өсуі

-тауарлар импорты

 

?

Несие беру принцптеріне не жатпайды?

- несиенің қайтарымдылығы

- несиенің ақылылығы

- несиенің мерзімсіздігі

+несиенің ақысыздығы.

-несиенің мақсаттылығы

 

?

«Дефлятор»-бұл қандай жиынтықтың өзгеру көреткіші болып есептелінеді?

- сұраным көлемі

- ұсыным көлемі

- кіріс көлемі

-өндіріс шығындарының деңгейі

+баға деңгейі

 

?

Әкімшілік жүйеден нарыққа өту кезінде мемлекеттің қызметі қандай бағыт ұстанады:

+ экономикалық тұрақтандыруға көмектесу

- қоғамдағы теңдікті күшейту

- экономиканың тиімділігін арттыру

-экономикадағы мемлекеттің ролін күшейту

-экономикалағы мемлекеттің ролін азайту

 

?

Төмендегілердің қайсысы ақша қызметіне жатпайды?

- жинақ құралы

+ ақшаға айырбасталу құралы

- құн өлшем құралы

-төлем құралы

-айырбас құралы

 

?

Игіліктерге физикалық бақылау жасау құқығы,дегеніміз?

+ иемдену құқығы

- пайдалану құқығы

- тәуелсіздік құқығы

-басқару құқығы

-игілікті мерзімсіз иемдену құқығы

 

?

Пайыз қай өндіріс факторына төлем болып табылады?

- жер

+ капитал

- еңбек

-кәсіпкерлік

-уақыт

 

?

Сұраным заңыдегеніміз?

-сұранымға ұсынымның азаюы бағаның төмендеуіне әкеледі

- тұтынушыларда пайда өссе, онда олар көп тауар сатып алады

-сұраным қисығы жағымды еңкіш

+тауар бағасы төмендесе, онда жоспарланған сатып алу көлемі өседі

-тауар бағасы жоғарласа , онда сатып алу көлемі өседі

 

?

Экономикалық цикл дегеніміз?

- адам ресурстарын жұмыспен қамтамасыз ету

+ жұмысбастылық, өндіріс және инфляция деңгейін уақытша толқының жоғарлауы және құлдырауы

- еңбек ақыны тұрақты бөлу

-қаражат активтерінің түрлері

-айналымға жаңадан ақша шығару

 

?

Меншік дегеніміз?

- заттың өзі

- адамдардың затқа қатынасы

+ затты иемденуде адамдардың бір- біріне қатынасы

-адамдардың заттардан пайда табуы

-адамдардың заттарды бір- біріне сыйлауы

 

?

Табыс немен көрінеді?

- жалақымен

- пайдамен

+ақшамен

- акциямен

-салықпен

 

?

Инфляция дегеніміз не?

+ қағаз ақшаның құнсыздануы

- халықтың ақшалай жинақ қаржыларының құнсыздануы

- қағаз ақшаның алтынмен салыстырғанда құнсыздануы

- экономика дамуының бәсеңдеуі

- ақша түсімінің тоқтауы

 

?

Несие дегеніміз не?

+ қайтарылу негізінде, белгілі бір мерзімге төлем арқылы уақытша бос ақша қаражаттарын пайдалануға беру

- ақшаны қарызға беру

- тауарды уақытша қарызға беру

- адамдардың мұқтажына қажеттерін ақшамен қамтамасыз ету

- несие арқылы шаруашылыққа ықпал ету

 

?

Несиенің түріне жатпайды:

- мемлекеттік

- тұтынушылық

- ипотека

+ трансферттік

- лизинг

 

?

Жалақының негізгі түрлері?

+ негізгі және қосымша

- кесімді және мерзімдік

- номиналды және нақты

- кесімді және негізгі

- мерзімді және қосымша

 

?

Қағаз ақша алғаш рет қайда пайда болды?

- Францияда

- Ресейде

- Грецияда

+ Қытайда

- Египетте

 

?

Экономикалық өсудің типтеріқалай аталады?

+экстенсивті және интенсивті

- прогрессивті және регресивті

- тиімді /эффекті/ және шығынды

- нарықты

- нарықсыз

 

?

Филипс қисық сызығы инфляция деңгейі мен төмендегі қай категориямен байланысқан:

- ақша ұсынымы

+ жұмыссыздық деңгейі

- пайыз мөлшері

- саяси цикл

- нақты пайыз ставкасы

 

?

Меншіктің түрлеріне жатады?

- аралас,жеке, муниципалды

- қоғамдық, мемлекетік, аралас

+ жеке, мемлекеттік, ұжымдық

- ұжымдық, аралас, муниципалды

- муниципалды, қоғамдық, жеке

 

?

Тауар құны дегеніміз?

- абстрактылы еңбек

- өндіріс операциасы

- тауар саны

- тауарды өндіруге кеткен уақыт

+заттандырылған қоғамдық еңбек

 

?

Өндіріс жабдықтары дегеніміз?

- еңбек заттары

- жұмысшы күші мен еңбек заттары

- өндіріс процесінде адам еңбегімен жасалатын заттар

- өндіргіш күштер

+еңбек заттары мен еңбек құрал-жабдықтарының жиынтығы

 

?

Нарықтық экономикаға тән белгілеріне қайсы жатады?

- барлық материалдық ресурстар қоғамдық меншікте болады

- мемлекеттің араласуы шектеулі

- артта қалған технологияларды қолдану

+таңдау еркіндігі бар

- орталықтандырылған жоспарлау

 

?

Ақша эмиссиясы дегеніміз?

+ ұсақ монеталар немесе қағаз куперлерді ұсатылған ақша түрінде айналымға шығару

- белгілі бір үлгімен ақша шығару

- кәсіпорындардың айналымға банк билеттерін шығаруы

- мемлекеттің бағалы қағаздарды, банк билеттерімен қағаз ақшалар шығаруы

- ақшаның ескіруіне байланысты оларды есептен шығару

 

?

Ақшаның тарихи типтеріне не жатады?

- тек тауарлық

- тек монетарлық

- тек ақша- несиелік

+тауарлы, монетарлы, несиелік

-виртуалды

 

?

Өндіріс дегеніміз?

- материалдық емес игіліктерді жасау процесі

- еңбек заттары мен құралдарынның жиынтығы

- мақсатқа жету үшін адамдардың өзара әрекет процесі

+материалдықигіліктердіжасаумақсатындаадамдардыңтабиғизаттарғаәсеретупроцесі

-өндіріспроцестерінұйымдастырупринцптерініңжиынтығы

 

?

Өндірістің барлық сатыларының ортақ мақсаты не?

- өткізу

- тұтыну

- айырбас

+сату

-сыйғатарту

 

?

Төмендегілердің қайсысы экономикалық емес игілік болып табылады?

- сүңгуір қайық

- бос уақыт және көңіл көтеру

+ жел энергиясы

-білім

-қайық

 

?

Экономиканың негізгі үш сұрағы қалай аталады?

+ не, қалай және кім үшін өндіру?

- не, неден және кім үшін өндіру?

- не, қалай және не үшін өндіру?

-не,қаншаданжәнекімүшінөндіру?

-не,қаншажәнеқалайөндіру?

 

?

Еңбек қалай аталады?

- адамның дене қабілеті

- адамның ойлау қабілеті

+ материалдық және материалдық емес игіліктерді жасау жолында адамдардың мақсатқа сәйкес қызметтері

-өндіріссатыларыныңбірі

-өндірісдеңгейлерініңбір

 

?

Экономикалық теория не үшін керек?

- экономикалық ресурстарды тиімді пайдалану үшін керек

+ экономикалық ресурстарды тиімді өндіру, тұтыну және айырбастау үшін керек

- тек қана капиталистік шаруашылық жүйені оқып білу үшін керек

- мемлекетті қаржымен қамтамасыз ету үшін керек

-нарықтық экономиканы оқып білу үшін керек

 

?

Экономикалық теория нені зерттейді?

- экономика құрылымын

+ ұйымдастыстыру-экономикалық және әлеуметтік-экономикалық қатынастар

- қоғамның өндірістік күші

- адамдардың экономикалық мінез-құлқы

-өндіріс тауарларының технологиясы

 

?

Барлық экономикалық жүйелерде кездесетін басты мәселе қалай аталады?

- инвестиция;

+ сиректік;

- өндіріс;

-тұтыну;

-инфляция;

 

?

Нарықтық жүйелі экономиканың бір артықшылығы неде?

+ өндіруші жүйелі тұтынушының еркіндігі

- экономиканы әлеуметтік реттеудің жоқтығы

- мемлекет тарапынан қатаң бақылау

-экономиканынтұйықтығы

-табастыңтеңбөлінуі

 

?

Әміршіл-әкімшіл жүйенің маңызды бір сипаты көрсетіңіз?

- жеке меншік;

- мемлекет «күзетші ит» міндетін атқарады

+ мемлекет өндіріс пен тұтыну процестерін жоспарлайды және бақылайды

-салтпендінинұсқаулардысақтау

-өндірушілердіңтөлемқабілеттілігібарсұранысқабейімделуі

 

?

Экономикалық цикл қандай кезеңдерден тұрады?

- дағдарыс-жандану-өрлеу

- дағдарыс-жандану-тоқырау-өрлеу

дағдарыс-тоқырау-өрлеу-жандану

+тоқырау-дағдарыс-өрлеу-жандану

-жандану-өрлеу-тоқырау-дағдарыс

 

?

Монополия дегеніміз?

+ жалғыз өзі үстемдік жүргізуге айырықша құқық

- өндірістерді біріктіру үшін қажетті құқық

- өндіріс ашуға берілетін құқық

-жаулап алу саясаты

-нарықта екі ірі фирманың үстемдік ету құқығы

 

?

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінде медициналық көмекті ұйымдастыруды, басқаруды және қаржыландыруды жетілдірудің мақсаты:

-денсаулық сақтау саласында басқару және менеджмент жүйесін жетілдіру;

-денсаулық сақтау саласын қаржыландару тетіктерін жетілдіру;

+медициналық көмек көрсетудің тиімді және қол жетімді жүйесін жетілдіру;

-медициналық көмектің жоғарғы сапалы жәек қол жетімді болуын қамтамасыз ету;

-әлеуметтік бағдарламаны денсаулық сақтаудың тиімді жүйесін қалыптастыру.

?

ҚР «Саламатты Қазақстан» денсаулық сақтауды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасының мақсаты:

- елдің тұрақты экономикалық дамуын қамтамасыз ету үшін Қазақстан азаматтарының денсаулығын жақсарту;

+елдің тұрақты әлеуметтік- демографиялық дамуын қамтамасыз ету үшін Қазақстан азаматтарының денсаулығын жақсарту;

- медициналық кадрларды дайындау сапасын жақсарту;

- Қазақстан азаматтары үшін көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын жақсарту

- елдің дамуын қамтамасыз ету үшін Қазақстан азаматтарының денсаулығын жақсарту;

?

ҚР «Саламатты Қазақстан» денсаулық сақтауды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасының мақсатты бағдарламаларының бірі:

- медициналық білімнің бәсекеге қабілетті жүйесін қалыптастыру

- медициналық қызметті және медициналық білімді дамыту

- денсаулық сақтауды дамыту жолымен экономиканы дамыту

+денсаулық сақтаудың бәсекеге қабілетті жүйесін қалыптастыру

- салауатты өмір салтын қалыптастыру

?

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесіне 2010 жылы 1 қаңтарда қандай жүйе енгізілді?

+денсаулық сақтаудың бірыңғай ұлттық жүйесі

- тестілеудің бірыңғай жүйесі

- жаңа технологияны енгізу жүйесі

- демографияны дамыту бағдарламасы

- инновациялық технологияны енгізу бағдарламасы

?

Денсаулық сақтаудың бірыңғай ұлттық жүйесі нені қамтамасыз етеді?

- дәріхананы еркін таңдау және медициналық құралдарды еркін босату

+науқастарға дәрігерді және медициналық ұйымды еркін таңдау

- дәрігерлерге науқасты және жұмыс орнын еркін таңдау

- халықтың барлық топтарына ақысыз медициналық тексеру

- ақысыз медициналық қызмет

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 32; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.37 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты