Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПерелік питань для самостійного аналізу та контролю знань. 1. Охарактеризуйте основні етапи формування системи вищої освіти України.
Читайте также:
  1. V. Перелік практичних навичок
  2. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  3. ViІ. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  4. Аналіз зображувальних засобів. Застосування цілісного аналізу
  5. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  6. Б – тести для контролю.
  7. Б – тести для контролю.
  8. Б – тести для контролю.
  9. Б – тести для контролю.
  10. Барьеры и сопротивление контролю.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. Охарактеризуйте основні етапи формування системи вищої освіти України.

2. Якими є пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку вищої освіти України?

3. Назвіть основні завдання державної політики України на шляху інтеграції в Європейський освітній простір.

4. Порівняйте процес реалізації державної політики України та країн Європейського Союзу у сфері вищої освіти.

5. У чому полягає суть європейської інтеграції вищої освіти України?

6. Назвіть напрями структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес.

7. Дайте характеристику оцінці рівня вищої освіти в Україні, поданої у Щорічному посланні Президента України Віктора Януковича до українського народу?

 

8. Яким є стратегічне завдання реформування вищої освіти в Україні?

9. З яких етапів складається оптимізація мережі вищих навчальних закладів України?

10. Назвіть заходи, що вживаються для вирішення актуальних проблем вищої школи сьогодні.

11. Охарактеризуйте особливості процесу взаємного визнання дипломів.

 

Список рекомендованої літератури

1. Актуальні аспекти реалізації євроінтеграційних прагнень України: збірник наукових праць за матеріалами науково-прак-тичної конференції (м. Ужгород, 29-30 листопада 2007 р.) / ввідп. ред. І. В. Артьомов. – Ужгород: Ліра, 2008. – 390 с.

2. Артьомов І. В. Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції: навч. посібник: у 2 кн. – Ужгород: Ліра, 2008. – Кн. 1. – 476 с.

3. Взаємодія держави та громадянського суспільства в Україні в контексті проведення євроінтеграційної політики / М. С. Калина // Теорія та практика держ. управління. – 2005. – Вип. 2.

4. Європейська інтеграція України: поточна ситуація, завдання та пріоритети державної політики: матеріали. засідання «круглого столу» / за заг. ред. О.В. Снігир. – К.: НІСД, 2010. – 64 с.

5. Закони України та інші нормативно-правові акти щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http // www.zakon.rada.gov.ua

6. Інтеграція в Європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи: монографія / за заг. ред. Ф. Г. Ващука. – Ужгород: ЗакДУ, 2011. – 560 с.

7. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / упоряд. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков. – К.: МОНУ, 2004. – 24с.

8. Послання Президента України Віктора Януковича до українського народу // Експертна доповідь НІСД «Україна ХХІ століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukraine.be/data/upload/ publication/belgium/ua 51334/president1.pdf

9. Україна ХХІ століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації //Експертна доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до послання Президента України В.Януковича до українського народу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/Poslannya_2010/3.pdf

10. The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade. Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bologna 2009benelux.org

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 4; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты