Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Система місцевих фінансів, їх функції




Читайте также:
  1. C. получения систематической информации о ходе производства
  2. ERP — информационная система масштаба предприятия
  3. I. Місцеві фінанси як система.
  4. I. Основные признаки и систематика водорослей.
  5. II пара ЧМН - зрительный нерв и зрительная система.
  6. II. Тарифная система
  7. III) система статично невизначена.
  8. III. Доходи і видатки місцевих бюджетів.
  9. III. Система гражданского права.
  10. Quot;Основная" система

ТЕМА 4. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання

Система місцевих фінансів, їх функції

Як система місцеві фінанси складаються із таких 7 елементів:

1. Видатки:

відповідно їх економічного призначення:

- поточні або адміністративні;

- розвитку (капітальні, інвестиційні);

залежно від завдань, які фінансуються:

- на фінансування власних повноважень;

- на фінансування делегованих повноважень;

за функціональним поділом:

- обов’язкові, тобто видатки, спрямовані на виконання обов’язкових завдань, покладених на всі органи місцевої влади з метою забезпечення певних стандартів послуг у масштабі всієї країни.

- факультативні – ті, які знаходяться в межах власної компетенції органів місцевої влади.

2. Доходи:

за економічною природою:

- власні – це доходи, що мобілізуються місцевою владою самостійно за основі власних рішень і за рахунок джерел, визначених місцевим органом влади. До власних доходів належать місцеві податки і збори, доходи від майна, що належить місцевій владі, та від господарської діяльності комунальних (муніципальних) підприємств, комунальні платежі, а також доходи за рахунок комунальних кредитів та позик.

- передані – це доходи, що передаються місцевій владі центральною владою або органами влади вищого територіального рівня.

- закріплені - це одна з форм переданих доходів місцевим органам влади на стабільній, довгостроковій основі. Це особливо слід підкреслити, оскільки в літературі радянського періоду вони фактично ототожнювалися

- регульовані - це також одна з форм доходів, що передаються центральною владою місцевим органам вла­ди або з бюджетів територій вищого адміністративного рівня до бюджетів територій нижчого адміністративного рівня. Порядок передачі та розміри регульованих доходів в Україні щороку встановлюються в Законі "Про Державний бюджет", а також їх визначено Бюджетному кодексі України. Порядок регулювання доходів місцевих бюджетів визначається також рішеннями органів влади вищого територіального рівня щодо органів влади нижчого територіального рівня.

за джерелами надходження:

- податкові;

- неподаткові - платежі, доходи від майна, що належить місцевій владі, та від гос­подарської діяльності підприємств комунальної (муніципальної) форми власності, залучені місцевими органами влади на ринку позичкового капіталу), доходи за рахунок кредитів та позик, а також трансферти від центральної влади та органів влади вищого територіального рівня.



3. Способи формування доходів:

-місцеві податки і збори;

-частки загальнодержавних податків;

-комунальні платежі;

-доходи від майна та землі, що належить місцевій владі;

-доходи комунальних підприємств;

-кредити;

-комунальні позики;

-трансферти.

4. Місцеві фінансові інститути:

-громадські послуги;

-самостійні місцеві бюджети;

-комунальна форма власності;

- цільові фонди органів місцевого самоврядування;

-фінанси комунальних підприємств.

5. Суб’єкти:

-територіальні громади;

-міські, селищні, сільські Ради;

-голови міст, селищ та сіл;

-обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві і Севастополі державні адміністрації;

- обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві і Севастополі ради;

-Рада Міністрів АРК;

-Верховна Рада АРК;

- Міністерство фінансів України;



- Кабінет Міністрів України;

-Верховна Рада України;

6. Об’єкти:

- фінансові ресурси у фондовій формі;

- фінансові ресурси у не фондовій формі.

7. Взаємовідносини:

- між суб’єктами системи;

- між місцевими фінансами та іншими ланками фінансової системи держави.

Місцеві фінанси виконують такі функції: розподільчу,стимулюючу, контрольну.

Розподільча функція місцевих фінансів проявляється у порядку формування доходів і видатків місцевих бюджетів, цільових фондів органів місцевого самоврядування, за допомогою яких проходить складний процес забезпечення їх фінансовими ресурсами, необхідними для виконання покладених на місцеве самоврядування функцій і завдань. Кошти, які акумулюються в місцевих бюджетах і цільових фондах, розподіляються і використовуються на задоволення різноманітних місцевих потреб. Крім того, через систему міжбюджетних відносин фінансові ресурси, акумульовані на обласному і районному рівні, перерозподіляються між окремими адміністративно-територіальними одиницями з метою забезпечення фінансового вирівнювання.

Контрольна функція місцевих фінансів реалізується, зокрема, в діяльності органів місцевого самоврядування при складанні проектів місцевих бюджетів, їх розгляді і затвердженні, а також виконанні місцевих бюджетів й складанні звіту про їх виконання. Сфера контрольної функції не обмежується місцевими бюджетами, а включає інші фонди грошових коштів та загалом усі фінансові ресурси, які знаходяться в розпорядженні органів місцевого самоврядування. Контрольна функція місцевих фінансів спрямована на забезпечення передбачених пропорцій розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів, їх цільове й економне використання.



Стимулююча функція місцевих фінансів полягає у створенні таких умов, за яких органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо зацікавленими у збільшенні обсягів доходів бюджетів, додатковому залученні надходжень як загальнодержавних, так і місцевих податків і зборів, пошуку альтернативних джерел доходів, ефективному використанні фінансових ресурсів, які надходять у їх розпорядження. Реальним втіленням стимулюючої функції є чинний порядок формування власних доходів місцевих бюджетів, заохочення перевиконання запланованих показників надходжень загальнодержавних податків і зборів, самостійність у використанні додатково залучених коштів та ін.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты