Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПеревір рівень теоретичної підготовки. 1. Обери вірну (або вірні) відповідь на тестове запитання:
Читайте также:
  1. Quot;Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу".
  2. Алгоритм діяльності командира і його заступника з виховної роботи в ході підготовки і ведення бойових дій
  3. БАЗОВИЙ РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ
  4. Базовий рівень підготовки.
  5. Види корупційних проявів. Оптимальний рівень корупції.
  6. Виконання теоретичної курсової роботи
  7. Виникнення теоретичної соціології як науки
  8. Висвітліть особливості організації професійної підготовки працівників.
  9. Вплив виробничого навчання й досвіду на рівень витрат
  10. Діяльнісна модель професійної підготовки вчителя інформатики

1. Обери вірну (або вірні) відповідь на тестове запитання:

1. Що характеризує соціальна структура персоналу?

а) сукупність груп, класифікованих по соціальним ознакам (вік, освіта, сімейний стан);

б) кількісно-професійний склад персоналу, розміри оплати праці і фонд заробітної плати працівників;

в) склад і розподіл творчих, комунікативних і поведінських ролей між окремими працівниками;

г) класифікацію працівників в залежності від виконуваних функцій.

 

2. Оберіть правильне визначення кваліфікації працівника:

а) ступінь і вид професійної підготовки працівника, наявність спеціальних знань, умінь та навичок для виконання певної роботи;

б) певний вид трудової діяльності, якою володіє працівник на підприємстві;

в) рівень практичних навичок та умінь працівника;

г) спеціальні знання, уміння та навички працівника для виконання певної роботи на посаді.

 

3. Який перелік визначає штатну структуру персоналу?

а) кількісно-професійний склад персоналу, розміри оплати праці і фонд заробітної плати працівників;

б) склад і розподіл творчих, комунікативних і поведінських ролей між окремими працівниками;

в) класифікацію працівників в залежності від виконуваних функцій;

г) сукупність груп, класифікованих по соціальним ознакам (вік, освіта, сімейний стан).

 

4. Рівень кваліфікації працівника визначається:

а) кваліфікаційною комісією;

б) тарифно-кваліфікаційним довідником;

в) адміністрацією підприємства;

г) при прийманні на роботу.

 

5. Що визначає рольова структура персоналу?

а) склад і розподіл творчих, комунікативних і поведінських ролей між окремими працівниками;

б) кількісно-професійний склад персоналу, розміри оплати праці і фонд заробітної плати працівників;

в) класифікацію працівників в залежності від виконуваних функцій;

г) сукупність груп, класифікованих по соціальним ознакам (вік, освіта, сімейний стан).

6. Яким показником визначається сума спискового складу персоналу за всі дні місяця, включаючи вихідні і святкові дні, поділена на кількість календарних днів за місяць?

а) середньоспискова чисельність персоналу;

б) спискова чисельність персоналу;

в) явочний склад персоналу;

г) загальна чисельність. 

7. Частина населення, що володіє необхідним фізичним розвитком, здоров'ям, освітою, культурою, здібностями, кваліфікацією, професійними знаннями для роботи в сфері суспільно-корисної діяльності це:

а) робоча сила;

б) трудові ресурси;

в) людський фактор;

г) персонал.

8. Працівники, що прийняті на роботу без встановлення конкретного терміну роботи належать до:

а) постійних працівників;

б) сезонних працівників;

в) тимчасових працівників;

г) немає вірної відповіді.

9. Сукупність індивідуальних соціальних і психологічних якостей, що характеризують людину і дозволяють йому активно і свідомо діяти, являє собою:

а) соціальну компетентність;

б) інтелектуальну компетентність;

в) професійну компетентність;

г) особистість.

 

10. Професійний розвиток особистості ґрунтується на задатках, здібностях, фізичних і психічних властивостях людини:

а) загальна професійна придатність;

б) реальна професійна придатність;

в) потенційна професійна придатність;

г) кваліфікація.

 

11. Виражається у здатності до аналітичного мислення і здійснення комплексного підходу до виконання своїх обов'язків:а) функціональна компетентність;

б) інтелектуальна компетентність;

в) професійна придатність;

г) кваліфікація.

 

12. Сукупність окремих груп працівників, які об'єднані за певною ознакою, складає:

а) облікову чисельність працівників;

б) явочну чисельність працівників;

в) статистичну структуру персоналу;

г) структуру персоналу.

 

13. Передбачає наявність комунікаційних і інтеграційних здібностей, уміння підтримувати відносини, впливати, правильно сприймати і інтерпретувати чужі думки, висловлювати до них відношення, вести бесіди:

а) функціональна компетентність;

б) інтелектуальна компетентність;

в) соціальна компетентність;

г) кваліфікація.

 

14. Вихідними даними для складання штатного розпису є:

а) фонд заробітної плати, чисельність управлінського персоналу, посадові оклади;

б) планові обсяги виробництва, планова рентабельність;

в) схема організаційної структури управління, фонд заробітної плати;

г) планові обсяги виробництва, чисельність управлінського персоналу.

 

15. Професія – це:

а) певний вид трудової діяльності на підприємстві;

б) теоретичні та практичні знання певної роботи;

в) рівень спеціальних знань певної роботи;

г) рівень практичних навичок певної роботи.

16. Низка відносно відокремлених функцій, пов'язаних з виконанням певного, відносно невеликого кола обов’язків:

а) спеціальність;

б) професія;

в) кваліфікація;

г) посада.

 

17. Ступінь професійної підготовки, необхідної для виконання певних трудових функцій – це:

а) посада;

б) професія;

в) спеціальність;

г) кваліфікація.

 

18. Суміжна професія – це:а) одночасне виконання трудових функцій різних професій;

б) виконання трудових функцій на суміжних підприємствах;

в) виконання трудових функцій на суміжних виробництвах;

г) все вищеназване.

 

19. Сукупність прав і обов'язків працівника, що визначається йоги трудовими функціями і межами компетентності – це:

а) посада;

б) професія;

в) спеціальність;

г) кваліфікація.

 

20. Робітники, молодший обслуговуючий персонал, службовці, інженерно-технічні працівники – це:

а) кваліфікаційні рівні працівників;

б) групи професій персоналу організації;

в) кваліфікація персоналу;

г) спеціальності персоналу в організації.

 

2. Дай відповідь на контрольні питання до теми:

1. Що таке «особистість» та які властивості вона має?

2. Яку структуру має особистість?

3. Охарактеризуйте складові структури особистості.

4. Які чинники впливають на формування організаційної поведінки особистості?

5. Наведіть особливості поведінки різних рис особистості.

6. Поясніть відмінність категорійних понять: «гармонійний розвиток особистості» та «професійний розвиток особистості».

7. Що таке «індивідуальність» та які властивості вона має?

8. Дайте визначення «структура персоналу» та перерахуйте її види.

9. За якими ознаками класифікується соціальна структура персоналу?

10. Що є джерелами інформації для отримання даних для соціальної структури персоналу?

11. Наведіть характеристики рольової структури персоналу за творчою ознакою.

12. Наведіть характеристики рольової структури персоналу за комунікаційною ознакою.

13. Наведіть характеристики рольової структури персоналу за поведінковою ознакою.

14. Які чинники та як впливають на кількісну величину персоналу?

15. Що таке «штатний розпис» та яке його призначення?

16. Які категорії працівників утворюють облікову чисельність?

17. Які категорії працівників утворюють працівників необлікового складу?

18. У чому відмінність між «обліковою чисельністю» та «явочною чисельністю».

19. Що таке «професія», «спеціальність», «кваліфікація». Відповідь відтворіть прикладом.

20. Які види професійної придатності Ви знаєте та що таке «професійна придатність»?

21. Які види кваліфікації існують та що на них впливає?

22. Наведіть характеристики кваліфікованих груп персоналу підприємства.

23. Яку сутність та види має компетентність працівника.

24. Наведіть характеристику функціональної компетентності працівника.

25. Що таке «соціальна компетентність» та що вона передбачає?

 

 

2. Самостійна робота до теми:

Завдання 1. Склади макет кросворду 15–20 економічних термінів (категорій, понять).

Завдання 2. Зроби наукове дослідження одного з питань даної теми.

Завдання 3. Розробити тарифно-кваліфікаційну характеристику професії.

 

 

3. Виконай практичні вправи до теми:

Завдання 1. Виконати соціальну оцінку структури вашої групи (рис. 3) та її рольової структури (табл. 2).

Завдання 2. Скласти штатний розпис віртуальної фірми.

Завдання 3. Оцінити компетентність працівника (об’єкт оцінки обрати самостійно).

Завдання 4. Виконати оцінку структури особистості самостійно обраного об’єкту.

Завдання 5. Охарактеризуйте ступінь важливості функціональної, ситуативної, часової, інтелектуальної, соціальної компетентності для менеджерів управлінського, інституціонального і технічного рівнів управління. Наведіть відповідні приклади.

Завдання 6. Виконати розв’язок задач:

№1. Обсяг робіт по середньому і поточному ремонтам обладнання на підприємстві складає (2455+10пнж) одиниць ремонтної складності. Розрахувати спискову норму чисельності ремонтного персоналу, якщо річний фонд робочого часу на одного робітника за рік становить 1820 годин, а середня трудомісткість однієї одиниці ремонтної складності по середньому і поточному ремонтах – 46,7 нормо-год.

 

Дано: Розв’язок:    
 

Відповідь: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________

№2. Визначити середьоспискову норму чисельності обслуговуючих робітників якщо, на ділянці кількість одиниць обладнання – 72 з нормою обслуговування 12 одиниць на одного робітника, коефіцієнт змінності роботи обладнання – 1,8; а на другій 6 агрегатів, кожен агрегат обслуговується (5+пнж) чоловіками, коефіцієнт змінності роботи агрегатів – 1,9. Режимний фонд роботи підприємства становить 255 днів, а фактичний фонд роботи на одного робітника – 1860 год. на рік. Середня тривалість робочої зміни становить 7,9 годин.

 

Дано: Розв’язок:    
 

Відповідь: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

№3. Чисельність промислово-виробничого персоналу (2890 +10пнж) чол., вартість активної частини основних виробничих фондів 3589430 тис. грн. Норми управління: для майстра – 50 чол., для старшого майстра – 200 чол., для начальника ділянки – 500 чол., для начальника цеху – 1000 чол. Норми навантаження для нормувальників – 250 чол., для бухгалтерів – 400 чол., для обліковців – 800 чол. Визначити чисельність службовців в економічних і адміністративно-господарських службах підприємства.

 

Дано: Розв’язок:    
 

Відповідь: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

№4. Визначити відповідність професійного складу робітників вимогам виробництва. Матеріали для розрахунків наведені в таблиці:

 

Професія Одиниця виміру Кількість
Трудомісткість електричних робіт нормо-год.
Електромонтажники чол.
Трудомісткість робіт з регулювання нормо-год.
Регулювальники апаратури чол.
Трудомісткість робіт з наладки апаратури нормо-год.
Наладчики апаратури чол.
Фонд робочого часу на 1 робітника год.
Прийнятий в плані середній % виконання норм виробітку % (105+пнж)

 

Дано: Розв’язок:    
 

Відповідь: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

№5.У порту працює кран продуктивністю (280+10пнж) т за восьмигодинну зміну. Кран обслуговує машиніст і 3 стропальники. Вантаж перевозять на склад автокарами, їх середня норма − 40 т. за зміну. Трудомісткість робіт з оформлення документів 40 люд.-год. Визначити оптимальну чисельність робітників для роботи усього ланцюга (завантаження − склад − розвантаження).

 

Дано: Розв’язок:    
 

Відповідь: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

№6. Ви – менеджер з набору та використання персоналу. Під час аналізу фінансового звіту за даний рік було виявлено значне зниження обсягу збуту (у порівняльних цінах), що було обумовлено зменшенням купівельної спроможності населення, недостатньою сумою обігових коштів, зниженням товарних запасів.

Керівництвом підприємства було прийнято рішення щодо підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства, оцінки кваліфікації персоналу, проведення атестації робітників комерційного відділу підприємства з метою ефективного його розставлення, мотивації та розвитку. Завдання:

1. Проведіть аналіз структури персоналу підприємства (за віком, освітою та категоріями персоналу).

2. Охарактеризуйте кваліфікацію персоналу підприємства за даними таблиць.

Таблиця 1

Кадровий склад, осіб

Категорії персоналу Попередній рік Звітний рік
1. Адміністративно-управлінський персонал
2. Торговельно-оперативний персонал
3. Допоміжний персонал
Разом:

Таблиця 2

Характеристика працівників за віковим критерієм і освітою, осіб

Вік, років Працівники з вищою освітою Працівники із середньою спеціальною освітою Працівники із середньою освітою
попередній рік звітний рік попередній рік звітний рік попередній рік звітний рік
До 30
30-45
45-55
Понад 55

№7. На основі даних щодо кількісного та якісного стану персоналу здійснити оцінку роботи підприємства щодо використання трудових ресурсів (табл. 1–5).

Таблиця 1

Склад і структура персоналу за категоріями

Категорія персоналу Середньоспискова чисельність
2007 р. 2008 р. 2009 р.
осіб % осіб % осіб %
Загальна кількість працюючих, з них:      
Управлінський персонал      
Службовці      
Основні робітники      
Допоміжні робітники      

 

Таблиця 2


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 35; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты