Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВидатки бюджету на розвиток економіки
Читайте также:
  1. III. Доходи і видатки місцевих бюджетів.
  2. А)розвиток приносових пазух;
  3. Банківська діяльність як галузь економіки. Банківські проценти та участь банків у створенні ВВП.
  4. Банківська система. Становлення та розвиток банківської системи України
  5. Блоки комерція, торгівля, посередництво в ієрархії економіки.
  6. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу. Форми і види соціального захисту населення
  7. Виникнення держави та її розвиток
  8. Виникнення держави та її розвиток
  9. Виникнення і розвиток контролінгу

Згідно з бюджетною класифікацією витрати на розвиток економіки включають такі групи витрат:

1) промисловість та енергетика;

2) будівництво;

3)сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство;

4) транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомуні­кації та інформатика;

5) інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю.

Форми фінансової підтримки галузей економіки та окре­мих підприємницьких структур постійно розвиваються. Фінансова підтримка державних та інших підприємств, у май­ні яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, здійснюється з бюджетних асигнувань, як правило, на пово­ротній основі під затверджені проекти використання коштів, що надаватимуться як державна підтримка, під бізнес-плани й проекти санації цих підприємств.

Порядок надання підтримки визначається Кабінетом Мініс­трів і Національним банком, які затверджують Положення про надання підтримки з бюджету.

Джерелами фінансової підтримки можуть бути кредити Національного банку й кредитні ресурси, самостійно залучені комерційними банками.

Кредитування підприємств і організацій здійснюється че­рез уповноважені комерційні банки, перелік яких визначає Кабінет Міністрів за погодженням із Національним банком.

Надання підтримки не поширюється на підприємства, яким згідно з планом економічного й соціального розвитку і Держав­ним бюджетом України на відповідний рік передбачено асигну­вання на фінансування капітальних вкладень, заходів, пов'яза­них із конверсією, тощо.

Фінансова підтримка підприємств з бюджету надається від­повідно до рішень Кабінету Міністрів України на поворотній або безповоротній основі з метою запобігання банкрутству, відновлення платоспроможності, оздоровлення фінансового стану підприємств, забезпечення їхньої ефективної господарсь­кої діяльності й підвищення конкурентоспроможності продук­ції (робіт, послуг).

Фінансова підтримка за строками її надання може мати коротко- і довгостроковий характер.

Короткострокову фінансову підтримку надають підприємс­тву протягом одного року і з урахуванням можливостей її ефек­тивного використання розподіляють на визначені розрахунка­ми частини. Для цього складають план-графік надання коштів.

Довгострокову фінансову підтримку надають протягом 2-5 років окремим підприємствам, які забезпечують ефективне функціонування економіки.Фінансова підтримка на безповоротній основі надається:

— якщо збитки, завдані підприємству стихійним лихом, перевищують суми відшкодувань, передбачених чинним законо­давством про обов’язкове страхування;

— для відшкодування збитків конкретним підприємствам у випадках, коли чинним законодавством встановлено умови господарювання, за яких не забезпечується відшкодування витрат на виробництво товарів (робіт, послуг), що може приз­вести до їхнього банкрутства;

—для фінансування витрат на відновлення платоспромож­ності окремих підприємств, діяльність яких пов'язана з надз­вичайними суспільними інтересами.

У всіх інших випадках фінансова підтримка надається ли­ше на поворотній основі.

Органи, уповноважені управляти державним майном, визначають підприємства, які потребу­ють фінансової підтримки.

Основні критерії відбору підприємств для надання фінансової підтримки такі:

— потенційна прибутковість;

— достатня підготовленість управлінського персоналу;

—наявність ринків збуту на продукцію підприємства в Україні та за її межами;— конкурентоспроможність продукції;

— фінансовий стан підприємства на момент розгляду та в перспективі;

—відповідність продукції, що випускається підприємством, державним пріоритетам.

Підприємства, які потребують фінансової підтримки для за­побігання банкрутству, відновлення платоспроможності, оздо­ровлення фінансового стану, складають проекти використання коштів у вигляді проекту санації та бізнес-плану. В інших ви­падках проекти використання коштів складають у вигляді біз­нес-плану.

Застосовуються такі форми надання фінансової підтримки галузей економіки і підприємств:

- надання відстрочок і розстрочок зі сплати податків і обов'язкових платежів до бюджету;

— списання і реструктуризація податкової заборгованості;

—звільнення від податків галузей економіки або окремих підприємств, використання спеціальних режимів оподаткування.

Особливе значення має надання пільг за окремими вида­ми податків, зборів, обов'язкових платежів.

 

Кабінет Міністрів України організовує розроблення державних наукових та науково-технічних програм у порядку, визначеному законодавтвом України.

Обсяг коштів на фінансування державних наукових і науково-технічних програм не менше 30 відсотків загального обсягу фінансування видатків на науку з Державного бюджету України.

За рахунок бюджетних коштів переважно фінансуються:

- фундаментальні дослідження і розробки, в тому числі в інтересах оборони країни;

- роботи, що виконуються в межах пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

- прикладні науково-технічні розроблення, результати яких мають загальнодержавне значення;

- роботи, пов’язані з науково-технічним співробітництвом на основі міждержавних угод.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты