Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Передового педагогічного досвіду
Одним з пріоритетних завдань методичних служб дошкільного навчального закладу, його керівників є створення системи вивчення і впровадження новітніх досягнень науки та педагогічної практики внавчально-виховний процес.

Передовий педагогічний досвід визначають як результат творчої діяльності педагога з елементами новизни, спрямований на реалізацію актуальних завдань навчання й виховання.

Рекомендації про порядок вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду зобов’язують керівників ДНЗ та його методичні служби виявляти нове, раціональне в досвіді окремих вихователів, інформувати про нього весь персонал, роз’яснювати переваги педагогічної технології, що рекомендується, показувати її в дії, організовувати практичне навчання вихователів по її використанню, проводити аналіз результатів впровадження досвіду.

Якщо виявлений і вивчений керівництвом дошкільного навчального закладу передовий досвід вихователя за своїм значенням може становити цінність і за межами ДНЗ, адміністрація повідомляє про нього районний (міський) відділ (управління) освіти і методичний кабінет.

Разом зтим керівники ДНЗ забезпечують поширення і використання передового педагогічного досвіду, рекомендованого відповідними відділами (управліннями) освіти, Міністерством освіти і науки України.

З метою інформаційного забезпечення персоналу в методичних кабінетах ДНЗ ведеться картотека передового педагогічного досвіду.

Основні критерії передового педагогічного досвіду
  • актуальність і перспективність (відповідає сучасним вимогам; задовольняє потреби педагогічної практики; допомагає у подоланні труднощів, що виникають у навчально-виховному процесі);
  • висока результативність і оптимальність (підвищення рівня навчальних досягнень учнів, їх вихованості; тривала ефективність і стабільність результатів за менших витрат часу і зусиль);
  • наукова обґрунтованість (відповідність педагогічної діяльності законам, принципам, які визначені наукою);
  • наявність елементів новизни і оригінальності (застосування нових педагогічних технологій; новий, оригі­нальний підхід до застосування вже відомих педаго­гічних технологій);
  • можливість творчого наслідування досвіду іншими (до­ступність для основної маси вихователів; їх творча і прак­тична готовність до сприйняття і застосування).

Види передового педагогічного досвіду:

Раціоналізаторський · новий оригінальний підхід до використання науково-методичних рекомендацій (творче застосування відомих педагогічних технологій; їх оптимальне поєднання); · ефективне використання передового педагогічного досвіду (творче застосування оригінальних педагогічних технологій автора передового досвіду; досягнення в нових умовах певного педагогічного ефекту).
Новаторський · новаторство як результат власного творчого пошуку(нові системи педагогічної діяльності, нові оригінальні технології навчання і виховання дошкільників); · новаторського творчість на базі досвіду новаторів, що виходить за його межі досвіду(вдосконалення передового досвіду з урахуванням особливостей свого ДНЗ; створення із окремих елементів існуючого досвіду свого, оригінального, що має нові риси.

Названі вище критерії можуть бути використані керівниками ДНЗ у проце­сі виявлення передового педагогічного досвіду.

Найпоширенішим у практиці дошкільних закладів способом його виявлення є відвідування занять, вихов­них заходів, розваг у вихователів та музичних керівників, фізінструкторів.

Після виявлення передового педагогічного досвіду діяльність керівників ДНЗ, працівника методичної служби здійснюється поетапно - від вивчення передового досвіду до впровадження в педагогічну практику.

Підготовка до вивчення досвіду · визначення проблеми (теми досвіду) і найбільш перспек­тивного об’єкта; · обізнаність із станом розроблення проблеми, що вивча­тиметься, у філософській, психолого-педагогічній і методичній літературі; методологією і методикою педагогічних досліджень взагалі і вивчення, узагальнення і впровадження передового досвіду зокрема; наявним передовим досвідом з даної проблеми (теми); · розроблення програми та методики вивчення, узагальнення і впровадження досвіду даного вихователя.  
Методи вивчення та узагальнення досвіду · вивчення системи роботи вихователя, спостереження за його діяльністю; · бесіди з автором досвіду, вихователями-колегами, адміністрацією, дітьми; · вивчення документації дошкільного закладу; · анкетування колег носія передового досвіду, його вихованців та їхніх батьків тощо.  
Рівні узагальнення передового педагогічного досвіду · теоретичний(передбачає виявлення суті досвіду, його елементів; розкриття теоретичних основ досвіду - сучасних наукових ідей, положень, закономірностей, принципів; обґрунтування практичної новизни і значення досвіду для розвитку теорії; визначення ролі і місця даного досвіду в навчально-виховному процесі); · методичний (обґрунтування актуальності досвіду, його значення для вдосконалення навчально-виховного процесу в ДНЗ, виходячи з потреб практики; розкриття педагогічної технології (методів, прийомів, засобів, форм роботи) автора досвіду; розкриття провідної педагогічної ідеї; характеристика умов, які забезпечують досягнення оптимальних результатів; аргументація результативності, ефективності досвіду; визначення методичних рекомендацій, порад щодо його застосування; · практичний(конкретне висвітлення певної системи педагогіч­них або управлінських дій; відображення результативності досвіду; розкриття його переваг та перспектив застосування.  

 

Організація впровадження передового педагогічного досвіду:

· показ педагогічних технологій автора досвіду в дії;

· практичне навчання вихователів з упровадження даного досвіду - семінари-практикуми, відкриті заняття, майстер класи тощо;

· стимулювання вихователів з метою оволодіння новою технологією діяльності.

Способи поширенняпередового педагогічного досвіду:

· заслуховування повідомлень про наслідки впровадження даного досвіду (на засіданнях педагогічної ради, методичних об’єднань, нарадах, семі­нарах, науково-практичних конференціях,);

· ознайомлення з передовим досвідом під час відвідування занять, навчаль­но-виховних заходів у процесі проведення проблемних, творчих семінарів тощо;

· створення лабораторій передового досвіду, керівництво якими здійснюють його носії;

· випуск методичних бюлетенів, буклетів, альбомів, плакатів, інформа­ційно-методичних листів, публікацій статей в газетах, журналах тощо;

· педагогічна виставка матеріалів передового педагогічного досвіду;

· створення діафільмів, серії діапозитивів, фонотеки магнітофонних запи­сів, відео- та кінофільмів; організація радіо- й телепередач тощо.

 

Умови ефективного впровадження передового педагопчного досвіду:

 

· чіткий розподіл функцій із впровадження досвіду між всіма посадовими особами (керівниками ДНЗ, методичних об’єднань /предметних кафедр/, вихователями, тощо);

· інформаційне забезпечення методичних заходів;

· діяльність методичних кабінетів дошкільних навчальних закладів.

 Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 187; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты