Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодологія та удосконалення фінансового обліку.
Читайте также:
  1. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства-контрагента
  2. Аналіз фінансового стану ТОВ «Шкіряний завод «Платан ЛТД».
  3. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  4. Державна служба фінансового моніторингу України.
  5. Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, зміст, методологія
  6. Заходи щодо удосконалення системи управління
  7. Зв’язок фінансового права з іншими галузями права
  8. Інституційні аспекти антикризового фінансового управління
  9. Інструменти фінансового ринку
  10. Концептуальна модель фінансового обліку.

Перехід від планово-розподільчої до ринкової економіки вимагає перегляду методологічної основи обліку, уточнення його об'єктів, технології збору й обробки даних. Зрозуміло, що мето­дологічні аспекти відіграють вирішальну роль у структуризації внутрішньої будови інформаційної системи підприємства та визначають технологію облікового процесу, а.тому їх розвиток в умовах ринку є об'єктивною необхідністю. Економічна література попереднього періоду, яка описувала методологію вітчизняного обліку до 1991 р., втратила свою актуальність і не може бути основою вдосконалення бухгалтерського обліку. Тому для створення його нової парадигми доцільно використовувати досвід розвинутих країн.

Вважаємо за необхідне детальніше зупинитись на визначенні методології обліку, адже економічна література майже не розглядає це поняття та його тлумачення, а багато фахівців вживають термін без належного осмислення.

Методологія в суто науковому аспекті означає вчення про методи. Отже, методологія - це всеохоплююче знання про понятійний апарат конкретної науки, її концепцію, внутрішню будову, етапи становлення та розвитку.

Методологія не є застиглою формою знання, а знаходиться в
постійному розвитку, відшліфовуючи понятійний апарат, моделю­
ючи нові концепції для глибшого пізнання навколишнього світу.

Серед методів дослідження системи бухгалтерського обліку і досить продуктивним є метод моделювання, під яким розуміють вивчення явищ та процесів не безпосередньо на конкретному об'єкті дослідження, а на спеціально створених зображеннях об'єкта, що абстрактно показують його образ або дають опис.

Моделювання сприяє удосконаленню методики бухгалтерського ,' обліку. На моделях можна краще вивчити взаємозв'язки між \ окремими елементами системи бухгалтерського обліку, знайти й описати невідомі раніше закономірності, нові шляхи його розвитку. ;

Бухгалтерський облік як в загальному, так і в окремих своїх частинах (грошові кошти, матеріальні запаси, основні засоби, і готова продукція, собівартість продукції) є кількісною моделлю ; господарської діяльності.

Отримуючи інформацію методами бухгалтерського обліку, і

менеджери можуть приймати управлінські рішення не на основі і об'єктів, а за допомогою інформації про них.Удосконалення фінансового обліку в перспективі пов'язується з вирішенням ряду методологічних проблем:

> орієнтація на забезпечення інформацією не лише зовнішніх корис­
тувачів (керівні органи, інвестори, фінансові та банківські установи),
а й внутрішніх (структурні підрозділи, служби апарату управління);

> уточнення плану рахунків бухгалтерського обліку;

> розробка економічних показників, що характеризують явища і про­
цеси господарської діяльності, резерви раціонального використання
ресурсів;

> отримання інформації про недоліки у роботі, втрати, непродук­
тивні витрати;

> розробка нових прогресивних форм бухгалтерського обліку, орієн­
тованих як на ручну обробку інформації, так і автоматизовану.

Поліпшення підсистеми фінансового обліку нерозривно пов'язане з удосконаленням інформаційної системи. Така система розглядається як засіб, за допомогою якого користувачі інфор­мації задовольняють свої потреби в зменшенні рівня ентропії (невизначеності) щодо об'єктів спостереження. Важливими завданнями такої системи на сучасному етапі розвитку економіки і в найближчій перспективі буде оперативність обробки даних, відбір релевантної інформації, оцінка відповідності отриманої інформації запитам користувача.Інформаційні системи відносяться до систем, які розвиваються, що обумовлено постійним розширенням і зміною потреб спо­живачів інформації під впливом оточуючого середовища, зміною технічних засобів та розширенням програмного забезпечення. Нова модифікація інформаційної системи розглядається як якісно новий варіант, що повніше відповідає вимогам зміненого зов­нішнього середовища. Кожна нова версія інформаційної системи повинна забезпечити принаймні такі основні вимоги:

^ розширення системи для задоволення нових вимог (розширення сфери послуг і розповсюдження інформації, зростання числа користувачів, виникнення ієрархії та системи пріоритетів користу­вачів, збільшення потужності вхідного потоку документів, числа та видів запитів тощо);

> збільшення видів інформаційної обробки та форм інформаційного
обслуговування споживачів послуг системи, підвищення рівня
інтелектуальності в обробці інформації;

> розвиток зовнішніх комунікаційних систем для збільшення числа
і видів зовнішніх інформаційних зв'язків системи, збільшення
різноманітних форм вихідної інформації;

> розвиток програмного забезпечення системи, отримання нових форм вхідних та вихідних документів, автоматизації обробки даних;

^ удосконалення організаційно-технологічного обслуговування з метою підвищення оперативності, якості інформаційної обробки й обслуговування.

Однією з методологічних проблем фінансового обліку є удосконалення форм рахівництва. їх вибір є важливою умовою належної організації облікового процесу та його технології. Дослідження форм рахівництва носили, в основному, прагматичний характер, тобто вибиралась така форма, яка, з одного боку, забезпечувала простоту агрегування інформації, а з іншого, -давала різноманітну інформацію для користувачів.

Так, Законом України (ЗУ) «Про бухгалтерський облік і звітність в Україні» передбачено, що підприємства самостійно визначають організаційну форму бухгалтерської роботи, виходячи з типу підприємства та конкретних умов господарювання. Підприємство має право самостійно визначати форми і методи бухгалтерського обліку, грунтуючись на загальних нормативних актах із методології та технології обробки даних.

Облік поділяється на дві підсистеми - фінансовий та управлінський. При цьому фінансовий облік передбачає єдину методологію його ведення всіма підприємствами, а управлінський - розробляє систему внутрішньовиробничого обліку, звітності і контролю господарської діяльності.

Закон про бухгалтерський облік дозволяє впорядкувати систему обліку на високому рівні і забезпечити розвиток методології та організації відповідно до загальноприйнятих норм, правил, стандартів і процедур.


 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 12; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты