Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПоняття про ряди динаміки, їх елементи, види та правила побудови
Читайте также:
  1. A) оформление текста в соответствии с определенными правилами
  2. A) Правила организация передачи данных в сети
  3. Compensatio. Правила зачета.
  4. I) Приемы и правила стрельбы из АК.
  5. Oсновнi термiни i поняття
  6. Quot;Правила оказания услуг общественного питания": понятия, инф-я об услугах, порядок оказания услуг, ответс-ть исполнителя и потребителя за предоставление услуг.
  7. Thesauri inventio, условия и правила закрепления права.
  8. А) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
  9. А) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
  10. Административное наказание: понятие, виды, правила назначения.

Суспільні явища безперервно змінюються. Протягом пев­ного часу — місяць за місяцем, рік за роком змінюється чи­сельність населення, обсяг і структура суспільного виробництва, рівень продуктивності праці тощо. Процес розвитку суспільних явищ у часі називається динамікою.

Зміна явищ і процесів у часі відбувається під впливом різних соціальних, економічних, технічних та інших чинників. Вивчення динаміки дозволяє виявити і оцінити особливості роз­витку явищ протягом часу під впливом часу різних факторів.

Основна мета статистичного вивчення динаміки полягає у виявленні закономірностей соціально-економічних явищ. Систе­ма статистичних методів вивчення динаміки явищ дозволяє виз­начити як розвиваються суспільні явища, зростають чи зменшу­ються їх розміри, швидко чи повільно відбуваються ці зміни і т.д.

Вивчення поступального розвитку і змін суспільних явищ — одне із основних завдань статистики. Вирішується воно на основі аналізу динамічних рядів. Побудова і дослідження рядів динаміки має велике значення для виявлення розвитку суспільних явищ у їх взаємозв'язку і взаємозалежності, дозволяє виразити зміни кількісно, служить базою оцінки та прогнозуван­ня соціально-економічного розвитку суспільства.

Динамічний ряд— це статистичні показники, розташовані в хронологічній послідовності, які характеризують розвиток то­го чи іншого соціально-економічного явища у часі.

Для будь-якого динамічного ряду характерні перелік хро­нологічних дат (моментів) або інтервалів часу і конкретні значення відповідних статистичних показників. Окремі числові значення розмірів явищ називають рівнями ряду. Рівень рядувідображає стан явищ, досягнутий за будь-який період або на певний момент часу. Перший показник ряду називається початковим, а ос­танній — кінцевим.

При вивченні динаміки важливі не лише числові значення рівнів, але і послідовність їх. Як правило, часові інтервали поміж рівнями однакові (доба, декада, календарний місяць, квартал, рік). Приймаючи будь-який інтервал за одиницю, послідовність рівнів можна записати так: у1, у2, у3,..-- уп, де "п" — число рівнів (довжина динамічного ряду).

За ознакою часу динамічні ряди поділяють на моментні та періодичні (інтервальні).Рівень моментного ряду фіксує стан явища, його розмір або величину на відповідний момент часу. Прикладом таких рядів можуть бути дані про залишки продукції на складі підприємства на початок кожного кварталу звітного року.

Характерною особливістю моментного ряду динаміки є те, що кожний наступний рівень ряду частково або повністю містить в собі попередній і тому підсумування (додавання) послідовних рівнів ряду не дає реальних показників. За допомогою моментних рядів динаміки вивчають товарні запаси, стан кадрів на підприємстві, кількість обладнання, оборотні кошти, основні фонди та ін.

Періодичні (інтервальні) ряди динаміки характеризують ве­личину явища за відповідні періоди часу (добу, декаду, місяць, квартал, рік, п'ятирічку).

Характерними особливостями інтервального динамічного ряду є: залежність величини рівня від величини проміжку часу; показники періодичного (інтервального) ряду динаміки, як пра­вило, можна додавати і ці показники мають реальний конкрет­ний зміст; наприклад, в результаті додавання можна одержати новий ряд динаміки, кожний показник якого характеризує вели­чину явища за збільшені періоди часу.

Статистичне відображення розвитку досліджуваного яви­ща у часі може бути представлено рядами динаміки з наростаю­чими підсумками. їх застосування зумовлено потребою відобра­ження результатів розвитку показників не тільки за даний період часу, але і з врахуванням попередніх періодів.Залежно від статистичної природи показника-рівня розрізняють динамічні ряди первинні і похідні, ряди абсолютних, середніх і відносних величин. Крім цього ряди динаміки поділяють на одно- і багатомірні.

Одномірні характеризують зміну одного показника (напри­клад, видобуток нафти), багатомірні — двох, трьох і більше попо­казників. У свою чергу, багатомірні динамічні ряди поділяються на два види: паралельні та ряди взаємопое 'язаних показників.

Паралельні відображають динаміку або одного і того са­мого показника щодо різних об'єктів (національний доход по країнах, прибуток по підприємствах тощо), або різних показ­ників одного і того ж об'єкта (видобуток вугілля, нафти і газу в регіоні).

Ряди взаємопов'язаних показників характеризують ди­наміку декількох показників, взаємопов'язаних між собою. Зв'язок між показниками багатомірного динамічного ряду може бути функціональним (адитивним чи мультиплікативним) або ко­реляційним.

Прикладом адитивно зв'язаних рядів є динаміка цілого і його складових частин (чисельності всього населення і в тому числі міського і сільського); мультиплікативно зв'язаних — ди­наміка посівної площі, врожайності і валового збору певної сільськогосподарської культури; кореляційно зв'язаних — ди­наміка фондоозброєності і продуктивності праці.

Аналіз динаміки суспільних явищ, як правило, здійснюєть­ся на підставі багатомірних динамічних рядів. Вони дають змогу оцінити інтенсивність і описати характер розвитку всіх складо­вих частин, провести порівняльний аналіз динаміки двох і більше явищ, оцінити вплив інтенсивності розвитку одних явищ на інші, побудувати науково обґрунтовані прогнози.При побудові рядів динаміки потрібно дотримуватись пев­них вимог. Найважливішою (головною) вимогою щодо побудо­ви динамічних рядів є забезпечення їх порівнянності. Порівнян­ність рівнів динамічного ряду є запорукою обґрунтованості і пра­вильності висновків, одержаних в результаті аналізу.

Порівнянність рівнів динамічних рядів повинна бути забез­печена з різних боків.

Насамперед, всі рівні ряду динаміки повинні характеризува­ти одне і теж явище. Цього можна досягти лише тоді, коли про­тягом всього періоду, який охоплюється динамічним рядом, бу­дуть незмінними зміст і межі об'єкта та одиниці спостереження. Наприклад, при характеристиці динаміки чисельності студентів ВНЗ по роках не можна в одні роки враховувати тільки чи­сельність студентів денної форми навчання, а в інші — чи­сельність студентів всіх видів навчання.

Кожен рівень динамічного ряду повинен бути визначений (розрахований) за однією методологією.

Важливою умовою порівнянності рядів динаміки є вира­ження їх: рівнів в однакових одиницях вимірювання. З різницею оди­ниць вимірювання приходиться зустрічатися при обліку про­дукції в натуральному вираженні. Приведення до співставимості різних видів продукції досягається вираженням її у вартісних або трудових вимірниках. При аналізі показників обсягу продукції у вартісних вимірниках слід враховувати, що по-перше, з часом відбувається зміна цін, і по-друге, існують різні види цін (оптові, роздрібні). В зв'язку з цим для характеристики вартісних показ­ників обсягу продукції у часі слід усунути вплив зміни цін. На практиці це досягається вимірюванням вартості продукції ви­готовленої в різні періоди в цінах одного періоду, які називають фіксованими або співставимими.

Необхідно забезпечити порівнянність рівнів інтервальних рядів динаміки щодо тривалості відрізків часу, а в моментних ря­дах щодо відношення до однієї й тієї ж дати року.

Потрібно також забезпечити територіальну порівнянність, тобто використовувати дані по території в одних і тих же межах.

Таким чином, всі вище названі обставини слід враховувати при підготовці інформації для аналізу змін явищ у часі.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 32; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты