Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтатистичні характеристики рядів динаміки
Читайте также:
  1. Frac34; Характеристики: Рецепти і Витрата.
  2. N Характеристики установки Значение
  3. N Характеристики установки Значение
  4. А. Физико-механические характеристики
  5. Автотрансформаторы, особенности конструкции, принцип действия, характеристики
  6. Американский федерализм: сравнительные характеристики
  7. Аналіз динаміки загального обсягу товарообігу
  8. Аналіз динаміки рекламації
  9. Асинхронный двигатель. Рабочие характеристики. Пуск асинхронного электродвигателя. Регулирование частоты вращения двигателя. Тормозные режимы асинхронного двигателя.
  10. Аэродинамические характеристики вентиляторов

Побудова рядів динаміки в статистиці відкриває широкі можливості для того, щоб шляхом їх аналізу встановити та оха­рактеризувати закономірності, які проявляються на різних ета­пах розвитку того чи іншого явища.

При вивченні закономірностей соціально-економічного розвитку статистика вирішує ряд завдань:

• характеристика інтенсивності окремих змін у рівнях ря­ду від періоду до періоду або від дати до дати;

• визначення середніх показників динамічного ряду за той чи інший період;

• виявлення основних закономірностей динаміки досліджуваного явища на окремих етапах або за весь період, що вивчається;

• виявлення факторів, що зумовили зміїш досліджуваного об'єкту у часі;

• прогноз розвитку явищ на майбутнє.

Для оцінки цих властивостей динаміки статистика викори­стовує взаємопов'язані характеристики. Серед них абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту і абсолютне значення 1 % приросту.

Розрахунок характеристики динаміки ґрунтується на зіставленні рівнів ряду. Базою для порівняння може бути або по­передній рівень уп-1, або початковий у1. Показники динаміки, об­числені зіставленням із змінною базою порівняння, називаються ланцюговими, а з постійною базою порівняння — базисними..

Ланцюгові характеристики Базисні характеристики

АПiii-1 Абсолютний приріст АПб = Уі0
ТЗiii-1 Темп зростання ТЗб = Уі0
ТПі=ТЗі(%)-100 Темп приросту, % ТПб=ТЗб(%)-100
Аіі-1/100 Абсолютне значення 1% приросту Для всіх періодів однакові

Абсолютний приріст (АП)відображає абсолютну швид­кість змінювання рівнів ряду за певний інтервал часу. Він обчис­люється як різниця рівнів ряду, знак (+,-) показує напрям ди­наміки. У тих випадках, коли звітний рівень менший, ніж попе­редній (або базисний), то ми одержимо не абсолютний приріст, а абсолютне зменшення, яке записуємо зі знаком мінус.

Таким чином, абсолютний приріст може бути додатним (динаміка зростання), від'ємним (зменшення, падіння) або рівним нулю (без змін). Абсолютний приріст вимірюється в одиницях вимірювання ознаки.

Інтенсивність зміни рівнів ряду оцінюється відносною величиною – темпом зростаня , який являє собою кратне відношеня рівнів у формі коефіцієнта чи відсотка. Якщо темп зростання більший 1 чи 100%, то це свідчить про ріст того чи іншого явища, відображеного рядом динаміки, а коли буде менше 1 чи 100%, - має місце темп зниження, падіння.Між базисними і ланцюговими коефіцієнтами (темпами) зростання існує такий зв'язок: добуток ланцюгових коефіцієнтів (темпів) дорівнює відповідному базисному коефіцієнту (темпу) зростання; частка від ділення базисних коефіцієнтів (темпів) дорівнює проміжному ланцюговому.

Показники темпів зростання широко використовуються в дослідженнях розвитку суспільних явищ у динаміці, оцінці інтенсивності їх розвитку, порівняльній оцінці розвитку двох суспільних статистичних сукупностей, оцінці господарювання виробничих одиниць. Практичне застосування мають показники темпів зростання і в плануванні розвитку суспільних явищ (про­гнозуванні).

При визначенні темпів зростання слід керуватись тим прин­циповим положенням, що розвиток явищ у часі не має зворотнь­ого напрямку, а тому будь-який рівень порівнюють з попереднім, який приймається за базу порівняння, а не навпаки.

Співвідношення абсолютного приросту і базового рівня є вимірником відносної швидкості зростання. Відносну швидкість зростання називають темпом приросту, який на відміну від тем­пу зростання завжди виражають у відсотках.Темп приросту можна також обчислити за показниками темпів зростання:

ТПі =ТЗі -100%.

Отже, темп приросту показує на скільки відсотків рівень звітного періоду більший (менший) від бази порівняння.

Абсолютне значення 1% приросту дає уяву про вагомість одного відсотку приросту і визначається як частка від ділення аб­солютного приросту на темп приросту.

Нескладні алгебраїчні перетворення цього відношення по­казують, що воно становить соту частину рівня, взятого за базу порівняння і оскільки при розрахунках базисним способом база порівняння є незмінною, то цей показник обчислюється тільки за ланцюговими характеристиками динаміки:

.

Якщо швидкість розвитку в межах періоду, що вивчається, неоднакова, порівнянням однойменних характеристик швидкості вимірюється прискорення чи уповільнення динаміки. На базі абсолютних приростів оцінюються абсолютне та відносне прискорення. Абсолютне – це різниця між абсолютними приростами: ri=АПі - АПі-1. Прискорення характеризується додатною величиною, а уповільнення – від’ємною.

У статистичному аналізі порівнюється також інтенсивність динаміки в різних рядах. Відношення темпів зростання називається коефіцієнтом випередження. За допомогою останнього порівнюють відносну швидкість динамічних рядів однакового змісту по різни об’єктах. Наприклад, за три роки фондоозброєність праці в одній галузі зросла на 50%, в іншій – на 25%. Коефіцієнт випередження темпу зростання фондоозброєності праці в першій галузі порівняно з другою становить 1,50:1,25=1,2.Можна порівняти динаміку фондоозброєності та продук­тивності праці в кожній галузі. Якщо фондоозброєність зросла на 25%, а продуктивність праці — на 37,5%, то коефіцієнт випе­редження зростання продуктивності праці становить 1,375 : 1,25 = 1,10.

Щодо темпів приросту, то співвідношення їх використову­ють лише для взаємопов'язаних показників х і у. Таке співвідно­шення називають коефіцієнтом еластичності К = ТПу: ТПХ, Він показує, на скільки відсотків змінюється у зі зміною х на один відсоток. Наприклад, ціна на товар А зросла на 2%, а попит змен­шився на 4%. Цінова еластичність попиту на цей товар К=-4/+2=-2, тобто із зростанням цін на 1% попит на товар зменшується на 2%.

Ряди динаміки можна подавати не тільки в таблицях, а й у вигляді графічних зображень. У цьому разі на осі абсцис відкла­дають шкалу часу, а на осі ординат — шкалу рівнів ряду

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 37; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты