Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗДІЛ 1. Інститут дошкільної та спеціальної освіти
МНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний заклад

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО»

Інститут дошкільної та спеціальної освіти

Кафедра

Пояснювальна записка

до дипломної роботи

спеціаліста

 

на тему МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ АВТОРСЬКОЇ КАЗКИ

Виконав:

студент спеціальності 7.01010101

Дошкільна освіта. Логопедія

 

Керівник:

,

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Рецензент:

,

 

 

Одеса 2015

ЗМІСТ

Вступ. 3

Розділ 1. Морально-духовне виховання як одне з основних завдань сучасної дошкільної освіти…………………………………………..…………71.1. Сутність морального виховання дітей дошкільного віку ………………....7

1.2. Методи, засоби і прийоми морально-духовного виховання ……….........11

1.3. Сучасні тенденції в організації морально-духовного виховання дошкільників .. 18

Висновки до розділу 1 …………………………………………………………..25

Розділ 2. Організація виховної роботи засобами казки……………….…28

2.1. Казка як жанр і функціональний вид літератури для дітей дошкільного віку 28

2.2. Особливості сприйняття казок у різних вікових групах . 32

2.3. Авторська казка як засіб морально-духовного виховання дітей дошкільного віку……………………………………………............................... 38

Висновки до розділу 2 …………………………………………………….…….41

Розділ 3. Зміст експериментального дослідження з організації морально-духовного виховання дошкільників засобами авторської казки………..43

3.1. Діагностика рівнів морально-духовної вихованості дошкільників ……..43

3.2. Модель морально-духовного виховання дошкільників засобами авторської казки …………………………………………………………………52

3.3. Аналіз результатів експериментального дослідження …………………..72

Висновки до розділу 3 …………………………………………………………..74

Висновки 77

Список використаних джерел. 79

Додатки……...…………………………………………………………………...86

 

ВСТУП

Проблема морально-духовного виховання особистості завжди була однієї з актуальних, а в сучасних умовах вона здобуває особливе значення. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що вихованню духовності було приділено чимало уваги. Багато з цих досліджень були виконані давно, що свідчить про те, що ця проблема завжди вважалася важливою при вихованні кожного громадянина.

У Базовому компоненті дошкільної освіти змістове наповнення освітньої лінії «Люди» сприяє формуванню навичок соціально прийнятної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських відносин. Результатом освітньо-виховної роботи є те, що старший дошкільник помічає емоційний стан близького дорослого чи однолітка (радість, захоплення, смуток, сум, страх, тривожність, гнів, злість), здатний зрозуміти причину зміни настрою, побачити зв'язок між поведінкою дорослого чи дитини та їхнім емоційним станом, настроєм, передбачувати зв'язок емоційного стану дорослого чи дитини з певними подіями, ситуаціями. Виявляє готовність поспівчувати, пожаліти, втішити, коли хтось з її оточення чимось схвильований, засмучений, помічає, що йому потрібна емоційна підтримка, допомога. Прагне допомогти з власної ініціативи, або у відповідь на прохання [5].

У складному процесі формування всебічно розвиненої особистості чільне місце належить морально-духовному вихованню.

Результати морально-духовного виховання характеризуються такими поняттями: мораль, моральність, моральна свідомість, моральні переконання, моральні почуття, моральні звички і моральна спрямованість.

У морально-духовному вихованні слід спиратися на гуманістичну ідею про те, що людині від природи притаманне прагнення до добра, правди і краси. Виховання дітей має забезпечити формування в них системи моральних цінностей.

Дошкільний вік у сенсі духовного розвитку унікальний і своєрідний. Він закладає основи образного сприймання світу як повного несподіванок і таємниць. Це перші кроки до духовного ідеалу, і при певних умовах вони можуть перетворитися в любов до правди, до краси, до рідного краю. Отже, основне завдання вихователів залучити дошкільнят до духовних переживань, зробити прагнення дитячих душ щирими, глибокими, різносторонніми. Ці навички формуються у дитини повільно, поступово, їх виховання значною мірою залежить від наполегливості й майстерності педагогів, їхньої поваги до дитини.

Проблема розвитку духовності в дошкільній педагогіці не нова. Першим над нею глибоко замислився німецький педагог Фрідріх Фребель ще в XIX столітті. Потім цьому питанню приділяли увагу такі педагоги як В. Котирло, В. Нечаєва, В. Сухомлинський, Д. Менджерицька, І. Бех, К. Ушинський Л. Артемова, Н. Виноградова, О. Кононко, Р. Буре, Р. Жуковська, С. Козлова, С. Русова, Т. Маркова, Т. Поніманська, Ш. Амонашвілі та ін.

К. Ушинський писав, що виховання народу існує стільки віків, скільки існує сам народ. Найважливішими моральними рисами він вважав любов до своєї вітчизни, до свого народу, чуйне та тепле відношення до оточуючих; скромність,працьовитість, прагнення до корисної діяльності. Найголовніші шляхи та методи морального виховання – це виховне навчання, переконання та роз'яснення, особистий приклад учителя і старших, заохочення і покарання, розумна організація праці, відпочинку і розваг, обмін думками між учнем і вихователем з питань моральних та інше [66].

Ураховуючи те, що освіта в Україні має світський характер, у дошкільному навчальному закладі можна організувати духовне виховання дітей за такими напрямами (І. Бех, Л. Калуська, В. Мамаєва та ін..): 1) Духовне виховання в сім'ї; 2) Залучення дітей до вивчення основ релігійних знань; 3) Заняття в гуртках із вивчення православ’я (за бажанням батьків); 4) Проведення навчальних занять морально-духовної спрямованості; 5) Використання комплексного підходу до виховання морально та духовно розвиненої особистості, реалізуючи всі напрямки виховної роботи.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити рівні морально-духовної вихованості дітей дошкільного віку.

Завдання дослідження:

- Уточнити поняття «моральний розвиток», «моральне виховання», «морально-духовне виховання», «авторські казки»;

- Розробити модель морально-духовного виховання дітей дошкільного віку засобами авторських казок;

- Визначити критерії та показники морально-духовної вихованості, схарактеризувати рівні морально-духовної вихованості дітей дошкільного віку;

- Розробити та експериментально апробувати модель роботи з підвищення рівнів морально-духовної вихованості дітей дошкільного віку засобами авторської казки.

Об'єкт дослідження: морально-духовне виховання дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження: організація морально-духовного виховання дошкільників засобами авторської казки.

Методи дослідження: аналіз наукової літератури; педагогічне спостереження; бесіда; педагогічний експеримент, який містить три етапи констатувальний, формувальний та контрольний.

Базою дослідження є Одеський дошкільний навчальний заклад «Ясла-садок» № 4 м. Одеси, у якому брали участь 30 дітей дошкільного віку.

Практична значущість дослідження: данні дослідження можна використовувати у практиці роботи дошкільного навчального закладу в процесі морального виховання та формування моральних якостей особистості дошкільника. На підставі отриманих даних можна розробити практичні рекомендації для педагогів та батьків.

Особистий внесок автора полягає в розробці методики з визначення рівнів морально-духовної вихованості дітей дошкільного віку; у розробленні системи занять з морально-духовного виховання засобами авторських казок для підвищення рівня морального розвитку дошкільників.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається з вступу, першого розділу, другого розділу (теоретичних розділів), третього розділу (експериментального), висновків, списку використаних джерел і додатків.

Загальний обсяг роботи 94 сторінки, з них основного тексту 78 сторінки. У тексті вміщено 3 таблиці, 1 схема. Список використаних джерел містить 68 найменувань. Додатки викладені на 9 сторінках.

РОЗДІЛ 1


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 83; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты